Teknoloji Habitatı 2020 Programı Sıkça Sorulan Sorular SSS-1

Teknoloji Habitatı 2020 Programı Sıkça Sorulan Sorular SSS-1

Soru 1: “Mikrodenetleyici, Mikroişlemci ve Elektronik Devre Kartı Tasarımı, Üretimi ve Ekosisteminin Geliştirilmesi Programı - Teknoloji Habitatı 2020 Programı" başlıklı programın Başvuru Rehberinde bahsi geçen "Beşeri sermayenin geliştirilmesi" faaliyeti ile ilgili olarak oluşturulacak "beşeri sermayenin geliştirilmesi için gerekli sistemin tesis edilmesi", burada en az 1000 yeni mezunun eğitilmesi ve bunların "en az %10’una yönelik istihdam garantili bir yapının tesis edilmesi" kriterlerini açmanız mümkün müdür?

 

Bu "tesis edilecek yapı" bağımsız bir araştırma merkezi mi olacak, üniversite / bölüm çatısı altında bir laboratuvar mı, yoksa başka bir yapı mı düşünülüyor? Bağımsız bir tüzel kişiliği olması zorunlu mu?

 

Cevap 1: Beşeri sermayenin geliştirilmesi için gereken sistemin tesis edilmesi” ve “eğitim verilen kişilerin en az %10’una yönelik istihdam garantili bir yapının tesis edilmesi” hususlarında oluşturulacak yapının bir tüzel kişiliği olma zorunluluğu yoktur. Eğer başvuru sahibi bir üniversite değil ise, başvuru sahibinin Ankara’da yer alan devlet veya vakıf fark etmeksizin bir üniversite ile ortaklı olarak başvuru yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda, üniversiteyle ortak olarak, üniversiteye kurulacak olan çok büyük ölçekli tümleşik devre tasarım (VLSI) laboratuvarının eğitim altyapısı olarak kullanılması mümkün olabilir ya da başvuru sahibi bu laboratuvara ek olarak başka öneriler de sunabilir, işbirlikleri yapabilir. Özellikle istihdam garantili yapının tesisinin nasıl bir modelde gerçekleşeceği başvuru sahibine bırakılmakta olup, sadece böyle bir yapının tesisinin modellendiğine dair kanıt dokümanlarının (anlaşma, sözleşme, vb. ) sunulması yeterli olmaktadır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soru 2:     Tablo-1 de yer alan 3 tip MCU’ya yer verilmis. 3 MCU için DMA (Direct Memory Access) Unit zorunlu tutulmuş. Fakat MCU’ların kullanacağı herhangi bir external Memory bulunmamakta. Bu sebeple, DMA unit’in herhangi bir avantajı olmayacak şeklinde değerlendirmekteyiz. Bu isteri update edecek misiniz?

 

Cevap 2: Güncelleme yapılmayacaktır. External SDRAM Desteği MCU’larda istenmemektedir. External Memory gerektiren uygulamalarda Tablo 2’deki MPU’ların kullanılması istenmektedir. Ancak başvuru sahibinin başka uygulamalarda ihtiyacı var ise tercihe bağlı olarak eklenebilir.

 

MCU’daki DMA kanalları daha çok peripheral-memory ve peripheral-peripheral uygulamaları içindir. UART, SPI, vb. portların external modül bağlantılarında olmazsa olmaz olduğu için istenmektedir. (Örneğin UART üzerinden çalışan 2G GSM, GPS, vb. modül bağlantıları incelenebilir.)

 

Her ne kadar MIPS, ARM, RISC-V, C-SKy gibi platformlarda standart bir özellik olsa da, projedeki MCU versiyonlarında external physical memory (SDRAM) port edilmesi beklenmemektedir.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soru 3:   2. soru Memory Protection Unit (MPU) için de geçerlidir.

 

Cevap 3: 2. soruya verilen cevap Memory Protection Unit (MPU) için de geçerlidir.

 

İkinci ve üçüncü soruda belirtilen hususlarda asıl amaç seçilen mimaride (platformda) (ARM, RISC-V, vb.) MPU (PMP) ve/veya MMU özelliklerinin olması gerekliliğidir. Başvuru sahibinin sunacağı mimaride bu konuya değinmesi gerekmektedir. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Soru 4-     Ayrıca ASIC için kullanacak cell teknolojisi için 180nm~65nm parametreler, pin sayısı (128 i.e.) ve package pitch size verilen parameterin final değerleriniz midir? Verilen pin sayısı ile istenilen interface sayıları karşılanamadığı gibi Terminal sayısı ile pitch size’a sığılması mümkün görünmemektedir.

 

Cevap 4: Tablo 1’in 29 ve 30. maddelerinde minimum ifadesi kullanılmıştır. Pin sayıları ve package (FFF) form factor serbesttir; pitch size düşük olmamak şartı ile BGA Package da kullanılabilir.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Soru 5-     Tablo-2 de yer alan Cryptographic Accelerator için öngördüğünüz spesifik bir crypto algoritması var mıdır?

 

Cevap 5: Local crptograpfic geliştiren başvuru sahipleri için, IP maliyetleri ve proje uygulama süresi açısından değerlendirildiğinde herhangi format belirtilmemiştir. Projenin en önemli amaçlarından biri ekosistem tesisidir. Bu nedenle mümkün olduğunca açık kaynak kodlu, basit ve öğrenciler tarafından anlaşılması kolay çözümlerin kullanılması beklenmektedir.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Soru 6:     Bu algoritmanın instruction base supportunu mu istiyorsunuz, yoksa core gömülmüş hard-coded accelerator mı istiyorsunuz?

 

Cevap 6: 5. soruya verilen cevap, bu soru için de geçerlidir.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Soru 7:     Tablo-2’de yer alan image sensor isteri için spesifik bir sensor öngörünüz var mı? Varsa nedir? Image sensor ailesi çok geniş bir aile ve farklı I/O mekanizmaları bulunmaktadır.

 

Cevap 7: Bu konu, başvuru sahiplerinin tercihine bırakılmıştır. Önerilen teklifte kullanılan her bir teknolojinin birbirleri ile uyumu gözetilecek olup makro ölçekte projenin amaçlarına hizmet etmesi ve teklif edilen metodolojinin kalitesini destekler nitelikte olması beklenmektedir.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Soru 8-     Peripheral interface sayısında ve çeşitlerindeki isterileriniz öneriye açık mıdır? Yoksa bu final isterler midir?

 

Cevap 8: Belirtilen sayı ve çeşitler minimum isterler olup, başvuru sahibi proje maliyeti ve proje uygulama süresini gözeterek ek öneriler sunabilir.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Soru 9:     Tablo-3’de verilen bileşen modüller listesi ve Tablo-2’de konuşlanan MPU’lar ile full supportunu mu istiyorsunuz, yoksa bu componentler ayrı değerlendirilmesi mi lazım?

 

Cevap 9: Bileşen ve modüller, MPU/MCU ile aynı board üzerinde entegre çalışacağından “full support” olması gerekmektedir. Ayrıca proje amaçlarına hizmet etmesi için; schematic, layout ve firmware hususlarında da açık kaynak kodlu olması beklenmektedir. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Soru 10:     İstenilen MPU’ların OS support vermesini istiyorsunuz. Bahsedilen custom interfacelerin hepsi UNIX tarafinda drivera ihtiyaç duyacaktır. Bu driverlarin yazılması ayrı bir iş paketi mi yoksa dokuman bu konuda update mi edilecek?

 

Cevap 10: Projenin temel amaçlarından biri ilgili teknolojilerin sürdürülebilir gelişimini sağlamak amacıyla beşeri sermayeyi geliştirmek ve bir ekosistem tesis etmektir. Bu nedenle, dokümanda bir güncelleme yapılmayacaktır. Başvuru sahiplerinin, metodolojik yaklaşımlarını ve üniversite ile işbirliği tesislerini, soruda belirtilen konu hakkında çözüm geliştirecek şekilde oluşturması, MPUlar için “Interface Design Manual”, “Linux Programming Manual”, “Software Block Diagram”, vb. oluşturulması noktasında da üniversite ile işbirliğinden faydalanılması beklenmektedir. Bu kapsamda, üniversitede de gerekli müfredatın oluşturulması, çalıştaylar düzenlenmesi, vb. rehberde belirtilen hususlarda da başvuru sahibinin sorumlu olacağı faaliyetleri yerine getirecek şekilde proje planını oluşturması beklenmektedir.