Küresel Rekabet Sürecinde Ankara Yazılım Sektörünün Önemi; Potansiyeli ve Politika Arayışları

Küresel Rekabet Sürecinde Ankara Yazılım Sektörünün Önemi; Potansiyeli ve Politika Arayışları

Yönetici Özeti

Bu rapor T.C. Ankara Kalkınma Ajansı ile Stratejik Düşünce Enstitüsü arasında yapılan sözleşme gereği, Ankara’nın yazılım sektöründeki potansiyelinin ve bu potansiyelin azami derecede değerlendirilmesine yönelik politika önerilerinin ortaya konulması amacıyla hazırlanmıştır.

Ankara, bilişime yönelik ekonomik aktivitelerin yoğunluğu ile beraber sektör girdileri olan güçlü eğitim kurumları ve nitelikli insan gücü; ileri teknoloji odaklı sanayi oranı ve güçlü altyapı gibi faktörlerin ışığında sektörde öncü bir pozisyonda yer almaktadır. Ankara’da bulunan teknoparkların faaliyetlerinin yaklaşık yüzde 58’i bilişim ve yazılıma yöneliktir. Yazılım teknolojileri konusunda bölgenin birikimi, küresel yazılım trendleri ışığında bölgenin kalkınmasında önemli faktörlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Ankara Kalkınma Ajansı sektörün bölgedeki önemine binaen, hazırlanmasının koordinasyonundan sorumlu olduğu Ankara Bölge Planları’nda (2011-2013 ve 2014-2023) sektörün gelişmesine yönelik stratejilere yer verilmesini önemsemiştir. Bölge planlarında ortaya konulan amaçlar ve hedefler doğrultusunda Ajans, bölgede bilişim yatırımlarının artırılması, sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının geliştirilmesi ve farkındalığın artırılmasına yönelik destek ve koordinasyon faaliyetlerini sektördeki kurumlarla işbirliği halinde yürütmeye devam etmektedir. Ancak, bölgenin sektörün küresel değer zincirinde bir yer edinebilmesi için daha “akıllı stratejiler” ortaya konulması ve bu stratejilerin uygulamaya geçirilmesi önemlidir. Bu bağlamda Ankara Kalkınma Ajansı bilişim sektörünün yazılım kısmına odaklanıp, bu alanda bölgenin potansiyeline uygun stratejiler geliştirilmesini hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda ilk çalışma olarak “Küresel Rekabet Sürecinde Ankara Yazılım Sektörünün Stratejik Önemi, Potansiyeli ve Politika Arayışları” raporu hazırlanmıştır. Raporda yazılımın bilgi odaklı “yeni ekonomi”de oynamakta olduğu kilit rol, verilerle ortaya konmakta; Türkiye’nin ve Ankara’nın yazılım pazarından büyük bir pay almasına yönelik strateji ve faaliyet önerileri yer almaktadır.

Raporun Ankara yazılım sektörünün gelişimi adına güzel bir ilk adım olduğu düşüncesiyle çalışmayı bilişim alanında faaliyet gösteren kamu kurumu, özel sektör, akademisyen ve tüm ilgili paydaşlarımızın görüşlerine ve kullanımına sunmaktan; çalışmanın çıktılarının da önümüzdeki dönemde bölgemizde uygulanacak stratejiler için önemli bir temel oluşturacağını belirtmekten memnuniyet duyarız.

Ankara Kalkınma Ajansı