İstatistiklerle Ankara, 2010

“İstatistiklerle Ankara” kitapçığı, çeşitli kurumsal mercilerce üretilen Ankara’ya özgü verileri karşılaştırmalı bir yaklaşımla bir araya getirerek Ankara’nın genel sosyo-ekonomik durumunu sayılarla yansıtmaktadır.

Ankara Kalkınma Ajansı Araştırmalar Serisi’nin ilk yayını olan “İstatistiklerle Ankara” adlı çalışmada, Ankara’nın genel sosyal, ekonomik ve çevresel durumu istatistiksel düzlemde ele alınmaktadır. Ağırlıklı olarak TÜİK’ten elde edilen nicel veriler ışığında, çalışma Ankara’nın genel gelişmişlik resmini ve potansiyelini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

El kitapçığı formatında hazırlanan “İstatistiklerle Ankara”, Ankara’nın temel göstergeleri ve gelişmişlik düzeyini Türkiye ölçeğinde karşılaştırmalarla sunmaktadır. Ankara’nın sosyal yapısı ve altyapısı demografi, eğitim, sağlık, kültür, gelir dağılımı gibi birçok eksende niceliksel bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Çalışma Ankara ekonomisinin genel potansiyelini istihdam, tarım, sanayi ve ticaret bağlamında sergilemektedir. Ayrıca, çalışmada Ankara’nın çevre ve altyapısına dair bazı önemli göstergelere yer verilmektedir.