Bilişim ve Ankara, 2011

Bilişim sözcüğü, Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde "insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi, enformatik" olarak tanımlanır. İngilizce "informatics" teriminin karşılığı olarak Türkçe'ye yerleşen bu sözcük, günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerini kapsayan bir anlama erişmiştir. Sözlük anlamının da belirttiği üzere bilişim, içeriği sadece bilgisayarla kısıtlı kalmayan, içerisinde her türlü aktivitenin bilgi yoğun aşamalarını da barındıran bir kavramdır. Dolayısıyla günümüzde bilişim kelimesi, hem yüksek teknolojili sektörlerin tüm faaliyetlerinin hem de geleneksel sektörlerin bilgi yoğun faaliyetlerinin tümünü kapsayan bir terim olarak kullanılmaktadır.

Dünyada 1970'lerde başlayan bilgisayarlaşma süreciyle gündeme gelen bilişim faaliyetleri, günümüzde ekonomilerin itici gücü durumundaki Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının tümünü kapsayan bir çatı haline gelmiştir. Çünkü hayatın her alanına giren bilgisayarlar verimlilik konusunda çığır açmış ve yarım yüzyıl önce yapılması hayal bile edilemeyecek işlerin birkaç saniyede tamamlanmasına olanak sağlamıştır. Bilişim devrimi olarak da adlandırılabilecek bu durum, ülkelerin ekonomilerinde ciddi fırsatlar doğurmuş, geleneksel sektörlerde rekabet gücünü yitiren toplumların yeni ve yüksek teknolojili alanlarda lider konuma yükselmesini sağlamıştır.

Ülkemizde özellikle 2000'lerin başından itibaren ağırlık kazanan bilişim konusunda hem ulusal düzeyde politikalar geliştirilmiş hem de üyelik süreci çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) politikalarıyla uyum sağlayacak uygulamalar başlatılmıştır. 2001 yılında AB'ye aday ülkeler için tasarlanan eAvrupa+ girişimine taraf olunması, 2003 yılında başlatılan "e-Dönüşüm Türkiye Projesi" ve 2006-2010 dönemini kapsayan "Bilgi Toplumu Stratejisi" konuya verilen önemi göstermektedir.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan bu çalışma, bilişim konusunda dünyadaki mevcut yaklaşımları özetlemeyi, Türkiye ve Ankara'nın bilişim konusundaki potansiyelini değerlendirmeyi veülkemizde kurulması planlanan bilişim vadisi konusunda bilgi sunmayı amaçlamaktadır.

Dokümanlar