Ankara'da Kadın Girişimciliği: Örnekler ve Yol Haritası

Ankara'da Kadın Girişimciliği: Örnekler ve Yol Haritası

Sunuş

Bölgesel kalkınmanın hızlandırılması için girişimciliğin geliştirilmesi ve politikaların girişimciliği destekleyecek şekilde oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Kadın girişimciliğin geliştirilme­si, kadın işsizliğine karşı bir çözüm ve ekonomik kalkınma için bir araç olarak görülmekte ve son yıllarda diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de kadın girişimciliği kavramı yaygınlaşmaktadır.

Ülkemizde girişimcilerin özelliklerini, sorunlarını ortaya koyan çalışmalar bulunmakla birlikte; kadın girişimci sayısını artırmaya ve geliştirmeye yönelik araştırmalara ve projelere olan gerek­sinimin varlığı da devam etmektedir. Bu kapsamda, Ankara Kalkınma Ajansı olarak girişimcilik konusuna büyük önem verilmektedir.

Mevcut “Ankara’da Kadın Girişimciliği: Örnekler ve Yol Haritası” çalışması ile Ankara’daki (mer­kez ve çevre ilçelerdeki) bazı kadın girişimcilerin profillerinin analiz edilmesi, kadın girişimci hikâyelerinin ortaya çıkmasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik etkilerin incelenmesi ve Anka­ra’da kadın girişimciliğinin mevcut durumu ile ilgili stratejik yol haritası ortaya koyulması amaç­lanmıştır. Çalışmada nitel analiz yöntemlerinden yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanıl­mıştır. Nitel analiz gerçekleştirilmesindeki temel amaç, girişimci kadınların kendi tanımlamaları doğrultusunda ve ilk ağızdan oluşan bir yapıyla olguyu anlamaya çalışmak ve böylelikle olgular arası ilişkileri anlamaktır.

Bu kapsamda, Ankara’daki kadın girişimcilerden oluşturulan örneklemden seçilen 41 kadın giri­şimci ile derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Mülakatlar sonucunda veriyi tanımlamanın yanı sıra buna ek olarak verinin sebep olduğu olayları, barındırdığı nesneleri ve gösterdiği yolları da ortaya çıkarmak ve analizle birlikte veriye taze ve yeni bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmış­tır. Ayrıca, Ankara’daki ilgili kamu kurum/kuruluşları, STK’lar ve diğer paydaşların katıldığı bir çalıştay gerçekleştirilmiş ve çalıştayda yapılan araştırmaların çıktıları değerlendirilerek mevcut durum değerlendirmesi yapılmış ve tüm bu çalışmalar ışığında Ankara’da kadın girişimciliğin geliştirilmesine yönelik stratejik yol haritası hazırlanmıştır.

“Ankara’da Kadın Girişimciliği: Örnekler ve Yol Haritası” konulu araştırma ve yol haritasını pay­daşlarımızın kullanımına sunmaktan memnuniyet duyarız.

Arif ŞAYIK
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri