Ankara Mevcut Durum Raporu 2011-2013

Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınmanın geliştirilmesi, katılımcılığın ve bölgedeki toplumsal kapasitesinin artırılması amacı ile kurulan yerel dinamikleri harekete geçirip yerel otorite ile merkezi yönetim arasındaki işbirliğini artırmayı sağlayacak birimlerdir.

Ankara Kalkınma Ajansı’nın temel amacı; kamu kesimi, özel sektör, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası/bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Bu kapsamda Bölge Planı’nı hazırlamak ve koordinasyonunu sağlamak, Bölge Plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek vermek, bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak ve yaptırmak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden bazılarıdır.

Bölgenin yarının şekillendirilmesine temel teşkil eden Bölge Planı, bölge kaynaklarının daha iyi bir geleceğe ulaşma yönünde harekete geçirilmesinde kullanılan bir araçtır. Bölgenin gelecek tasavvuru, bugünkü durumu ve kaynakları ile bu kaynakların ne şekilde kalkınma amaçlarına hizmet edeceği, Bölge Planı’nın temel odağını oluşturmaktadır. Bölge Planlama sürecinin temel adımlarından biri gelecek tasavvuru oluşturulmasında anahtar rol oynayan “Neredeyiz?” sorusunun yanıtlanmasıdır. Bu amaçla, 2011-2013 Ankara Bölge Planı hazırlık çalışmaları kapsamında ilk aşama, Ankara’nın mevcut durumunun tespiti ve analizi olmuştur. Durum analizi ile bölgenin sorunları, potansiyelleri ve önceliklerinin tespit edilmesi amaçlanmış ve geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejilerin geliştirilebilmesi için bir altlık oluşturulmuştur.

Bölgeyi daha iyi anlamak adına, ihtiyaç duyulan niceliksel ve niteliksel verilere ulaşmak için kapsamlı bir veri tabanı ve yayın araştırması yapılmıştır. Veri temin etmek üzere çeşitli paydaş kuruluşlara ziyaretler düzenlenip, resmi yazılarla bilgi istenmiştir. Kurum ve kuruluşlardan gelen veri ve istatistikler durum analizi çerçevesinde tematik ve karşılaştırmalı analizlerle değerlendirilmiş ve bu şekilde çalışmaya son hali verilmiştir. Çalışmanın yapıldığı dönem itibarıyla ulaşılabilen en son veriler kullanılmış ve devam eden süreç içerisinde stratejilerin doğru resme bakarak geliştirilebilmesi için elde bulunan verilerin sürekli güncellenmesi sağlanmıştır. 

Bu süreçte birikimlerini, bilgilerini ve deneyimlerini paylaşarak bu analizin ortaya çıkmasını sağlayan tüm kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu yetkililerine ve yoğun bir mesai harcayarak çalışmaları tamamlayan Ajans personelimize teşekkür ederim.

Doç. Dr. Asım BALCI
Genel Sekreter