Ankara Kalkınma Ajansı İhale İlanı
1. Ajansın İrtibat Bilgileri:
a) Adresi Aşağı Öveçler Mah. 1322.Cad. No:11 06460 Çankaya/Ankara
b) Telefon ve Faks Numarası Tel: 0(312) 310 03 00 Faks 0(312) 309 34 07
c) Elektronik Posta Adresi bilgi@ankaraka.org.tr
2. İhale Konusu İşin:
a) Niteliği, Türü ve Miktarı Niteliği; Hizmet Alımı,Türü; Güvenlik Hizmet AlımıMiktarı; 34 ay
b) Yapılacağı Yer Ankara Kalkınma Ajansı Hizmet Binası
c) Süresi 34 ay (01/03/2017 – 31/12/2019)
3. İhalenin
a) Usulü Kalkınma Ajansları Mal Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esasları 10. Madde kapsamında Herkese Açık İhale Usulü
b) Yapılacağı Yer Ankara Kalkınma Ajansı Toplantı Salonu
c) Tarihi ve Saati 08/02/2017 Çarşamba – 14:00

 

 1. A.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
  1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
  2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasından alınmış belge;
   1.                                 i.            Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan/davet tarihinin veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
   2.                               ii.            Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan/davet tarihinin veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
  3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
   1.                                 i.            Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
   2.                               ii.            Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin noter tasdikli imza sirküleri,
  4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
  5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
  6. İsteklinin son 10 (on) yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörde ihale konusu iş kapsamında en az teklif bedelinin %70’i kadar iş gerçekleştirdiğine ilişkin belgeler,

 

 1. B.   Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

 1. C.  İhale dokümanı Ajansın internet adresinde (http://www.ankaraka.org.tr) görülebilir ve Ajansın TR06 0001 5001 5800 7295 9239 95 IBAN numaralı hesabına 100,00 TL yatırıldığına dair dekontun ibrazı ile Öveçler 1322.Cad. No:11 06460 Çankaya/Ankara adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

 

 1. D.  Teklifler, 08/02/2017 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar Ankara Kalkınma Ajansı’na verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz. Teklifler 08/02/2017 Çarşamba günü saat 14:00’da Ankara Kalkınma Ajansı Ankara Toplantı Salonu’nda açılacaktır.

 

 1. E.   İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

 

 1. F.   İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Nakdi teminatlar, Ajansın TR76 0001 5001 5800 7298 2538 39 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.

 

 1. G.  Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

 

 1. H.  Ankara Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği