Ankara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Teklif Çağrısı Sonuçları

Ankara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Teklif Çağrısı Sonuçları

Ankara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında yürütülen İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı (TR51/18/ÜTP/ÜTP_KA) ve Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı (TR51/18/YEREL/YEREL_KA) sonuçları açıklanmıştır.

Ankara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak alınan Yönetim Kurulu kararı gereği 29 Aralık 2017 tarihinde İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı (ÜTP/ÜTP_KA) ve Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı (YEREL/YEREL_KA) için Proje Teklif Çağrısı yapılmıştır.

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden son başvuru tarihi 9 Mart 2018 saat 23.50 olan TR51/18/ÜTP/ÜTP_KA Mali Destek Programı ve son başvuru tarihi 16 Mart 2018 saat 23.50 olan TR/51/18/YEREL-YEREL_KA Mali Destek Programı kapsamında proje teklifi başvuruları alınmıştır.

Alınan proje tekliflerinden gerekli şartları sağlayan ve bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen teknik ve mali değerlendirmeler sonucunda; İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında 16 (EK-1) ve Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında 19 (EK-2), genel toplamda 35 Başarılı Proje Teklifi’nin 2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında desteklenmesi hususu Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu’nun 31 Temmuz 2018 tarihli ve 2018/07 gündem sayılı toplantısında görüşülerek onaylanmıştır.

Destek almaya hak kazanan projelerin başvuru sahipleri, en geç 28 Ağustos 2018 tarihine kadar başvuru formu ve ekleriyle başvuru rehberinde belirtilen ilgili destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretini Ajansımıza elden teslim etmelidir. 

Gerekli bilgi ve belgelerin sunulmasını takiben en geç beş (5) iş günü içinde başvuru sahipleri sözleşme imzalamaya davet edilecektir.

Gerekli bilgi ve belgelerin sunulmasını takiben en geç on (10) iş günü içinde başvuru sahipleri ile Ajansımız arasında sözleşme imzalanacaktır. Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansımıza başvurmayan, sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren veya Ajansımız tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır. Aynı süre içinde mücbir bir sebepten ötürü sözleşme imzalamaya gelemeyeceğini bildiren başvuru sahiplerine on (10) günlük ilave süre tanınabilir.

Başarılı proje sahipleri, imzalanacak Destek Sözleşmesi ve sonraki sürece ilişkin olarak her bir program için aşağıda belirtilen tarihlerde düzenlenecek bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla bilgilendirilecektir. 

Toplantı Tarih ve Saatleri

  • İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı: 6 Ağustos 2018 Pazartesi günü, saat 10.00
  • Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı: 7 Ağustos 2018 Salı günü, saat 10.00

2018 Yılı Mali Destek Programları Teklif Çağrısı Başarılı Projeler

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ankara Kalkınma Ajansı
Genel Sekreterliği