Ankara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Teklif Çağrısı Sonuçları

Ankara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Teklif Çağrısı Sonuçları

Ankara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak alınan Yönetim Kurulu kararı gereği 31 Aralık 2013 tarihinde “İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma (İLTEK)” ve “Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi (SOSKA)” Mali Destek Programları için Proje Teklif Çağrısı yapılmıştır.

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden son başvuru tarihi 17 Mart 2014 saat 23:50 olan İLTEK Mali Destek Programı kapsamında 192, son başvuru tarihi 24 Mart 2014 saat 23:50 olan SOSKA Mali Destek Programı kapsamında 87 olmak üzere geç teslim edilenler hariç toplam 279 proje başvurusu alınmış olup son başvuru tarih ve saati itibarıyla teslim alınan başvuru sayısı noter huzurunda tutanak altına alınmıştır.

Başvuruların; Mali Destek Programları Başvuru Rehberleri’ne, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’ne ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak, başvuru rehberlerinde talep edilen belgelerin doğru, eksiksiz, yetkili kişilerce imzalı, kaşeli ve/veya mühürlü olarak sunulmuş olması gibi hususlarda idari kontrol ile başvuru sahibinin, ortaklarının, destek tutar ve oranlarının, destek konularının ve proje uygulama yerinin başvuru rehberinde belirtilen kriterlere uygunluğu gibi hususlarda ise uygunluk kontrolü aşamalarından oluşan Ön İnceleme yapılmıştır.

Ön İnceleme sonucunda 43 proje teklifi gerekli kriterleri sağlamadığından Teknik Değerlendirme aşamasına alınmayarak elenmiştir. Gerekli kriterleri taşıyan 236 proje teklifi ise Bağımsız Değerlendiriciler tarafından Ajans hizmet binasında “Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi”, “İlgililik”, “Yöntem”, “Sürdürülebilirlik” ile “Bütçe ve Maliyet Etkinliği” yönlerinden teknik değerlendirmeye tabi tutularak puanlanmıştır.

Her proje teklifi, birbirinden habersiz olarak iki ayrı bağımsız değerlendirici tarafından KAYS-PFD modülü üzerinden elektronik ortamda değerlendirilmiştir. Projelerin başarı sıralaması, iki bağımsız değerlendiricinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak tespit edilmiştir. İki bağımsız değerlendiricinin vermiş olduğu puanlar arasında on beş puan ve üzeri fark olması veya bir bağımsız değerlendiricinin eşik değerin altında, diğerinin ise eşik değerin üzerinde puan vermesi halinde, teklif tekrar değerlendirilmek üzere üçüncü bir bağımsız değerlendiriciye inceletilmiştir. Başarı sıralamasında üçüncü değerlendirme puanı ile bu puana en yakın değerlendirme puanının aritmetik ortalaması veya eşik değerin altındaki veya üstündeki iki puanın aritmetik ortalaması esas alınmıştır.

Bağımsız Değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler üstünde gerekli kontrolleri yaparak görüş oluşturmak ve bunları raporlamak amacıyla oluşturulan Değerlendirme Komiteleri, Başvuru Rehberlerinde yer aldığı şekliyle programların amaç ve önceliklerini dikkate alarak Bağımsız Değerlendiriciler tarafından puanlanan 236 proje teklifi üzerindeki içerik ve mali değerlendirmelerini yine KAYS-PFD modülü üzerinden tamamlayarak Başarılı Proje Teklifleri Listelerini oluşturulmuştur. Söz konusu teklifler üzerinde ilgili mevzuat çerçevesinde bütçe revizyonları gerçekleştirilmiştir. Gerekli şartları sağlayan İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 35’i asil 51’i yedek olmak üzere toplam 86 (EK-1), Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 18’i asil 12’si yedek olmak üzere toplam 30 (EK-2) ve genel toplamda 116 Başarılı Proje Teklifi’nin 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında desteklenmesi hususu Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu’nun 12 Haziran 2014 tarihli ve 2014/06 gündem no’lu toplantısında görüşülerek onaylanmıştır.

Başarılı Proje sahipleri, düzenlenecek bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yapılacak Destek Sözleşmesi ve sonraki sürece ilişkin bilgilendirilecek olup toplantı yer, tarih ve saati kendilerine uygun iletişim araçları ile duyurulacaktır.

Başarılı Projeler Listesinde “Yedek” durumda olan başvurular, “Asil” durumda olanlardan feragat etme, feragat etmiş sayılma ve bütçe revizyonları sonucu oluşacak bütçe imkanları doğrultusunda her bir proje teklifinin bütçelerinin revize edilerek öngörülen program bütçesinin tamamı kullanılacak şekilde, en yüksek puan alandan başlanarak desteklenecektir.

2014 Yılı Mali Destek Programları Teklif Çağrısı;

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği