2019 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular-1

2019 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular-1
 1. İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı için başvurmak istiyoruz. Ancak en fazla 10 yıl önce kurulmuş olma şartınız mevcut. Bizim şirketimiz daha önce kurulmuş ama başvurmak istediğimiz projemizin AR-GE çalışmaları 2 sene önce başlamıştır. Bu koşullar altında bu programa başvuru yapabiliyor muyuz?

Cevap: 2019 Yılı İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Program Rehberi Bölüm 2.1.1 Başvuru Sahipleri Uygunluğu kısmında program kapsamındaki tüm öncelikler için uygun başvuru sahipleri kriterleri açıklanmıştır. Buradaki kriterlerde ar-ge ürününe değil işletmenin kuruluş tarihi için bir sınır getirilmiştir. (Bkz. Program Rehberi Bölüm 2.1.1 Başvuru Sahipleri Uygunluğu) . Bu çerçevede bir başvuru sahibinin program kapsamında uygun olabilmesi için başvuru yaptığı tarih itibarı ile işletme yaşının 10 yıldan az olması gerekmektedir.

 1. 2020 yılında Avrupa’da bir fuara katılmak ve stand açmak istiyoruz. Fuar giderleri(stand kirası, nakliye, personel ulaşım ve konaklaması…) bu destek kapsamına giriyor mu? (Milli katılımlı bir fuar olacak ve tüm fuar hizmeti organizatör bir şirketten alınacaktır.)

Cevap: 2019 Yılı İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Rehberi Bölüm 2.3 Maliyetlerin Uygunluğu kısmında uygun maliyetler için genel çerçeve çizilmiş, uygun ve uygun olmayan maliyetler belirtilmiştir. Uygun maliyetler içinde “hizmet satın alma maliyetleri” de yer almaktadır. Fuar katılımı projenin temel unsurlarından olup proje için gerekli ise Uygun Olmayan Maliyetler listesinde de yer almadığından hizmet satın alımı kapsamında mümkün olabilecektir.(Bkz. Program Rehberi Bölüm 2.3)

 1. .“Ajansın proje destek tutarı kar amacı güden işletmeler için asgari 150.000,00-TL azami 500.000,00-TL’dir.   (Proje başvurusunda Ajanstan talep edilecek proje destek tutarı proje toplam uygun maliyetinin % 25’inden az; % 50’sinden fazla olamaz.)” açıklamasında yer alan %25 ve %50 oranındaki destek tutarları ne şekilde belirleniyor?

Cevap: Rehberde belirtilen destek oranları başvuru sahibinin inisiyatifinde olup projenin toplam bütçesine ve kurgusuna göre limitler dahilinde kalmak şartıyla başvuru sahibi tarafından belirlenir. (Bkz. Program Rehberi Bölüm 1.3)

 1. Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programının 3. önceliği “Hâlihazırda sosyal sorunların çözümü için hizmet veren sosyal girişimler ile geliştirdikleri ürün ve hizmetler ile toplumsal sorunlara çözüm üreten sosyal fayda odaklı girişimlerin desteklenmesi” başlığı altında sunulacak projelerde amaçlanan var olan kapasitenin sürdürülmesinin desteklenmesi mi, yoksa bu girişimlerin yeni geliştireceği projelerin desteklenmesi midir? Destek oranları neye göre belirlenmektedir?

Cevap: Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı’nın her üç ekseni çerçevesinde sunulan projelerde var olan kapasitelerin geliştirilmesi veya yeni kapasite oluşumlarının desteklenmesi veya bir projede hem kapasite gelişimi hem de yeni oluşumların gerçekleştirilmesinde bir engel bulunmamaktadır.

Programda sosyal fayda yaratımı esas unsurdur. Sosyal bir sorunun çözümlenmesi için bir gelir modelinin oluşturulması gerekmektedir (Birinci ve üçüncü öncelikler için). Rehberde yer alan destek oranları başvuru sahibinin inisiyatifinde olup, projenin toplam bütçesine ve kurgusuna göre belirtilmiş sınırlar içerisinde kalmak şartıyla başvuru sahibi tarafından belirlenir. (Bkz. Program Rehberi Bölüm 1.3)

 1. Ankara’da bir vakıf üniversitesinin mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri yürüten yüksekokulu olarak Mali Destek Programı’na başvuru yapmak istemekteyiz. Yüksekokul olarak programın uygun başvuru sahipleri arasında yer alıyor muyuz?

Cevap: Mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri yürüten yüksekokullar, İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı 2. öncelik için uygun başvuru sahipleri arasında olup, “Diğer Kamu Kurumları (Yetki ve görev alanında mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri yer alan kamu kurumları)” kapsamında proje teklifi sunabilirler.     

 1. Ankara’da bazı bölgelerde tıbbı ve aromatik  bitkiler yetiştirmeyi düşündüğümüz bir proje fikrimiz var. Tesis kurmak ve ürettiğimiz bitkilerin yağını çıkartıp paketlemesini yapmak istiyoruz. Tüzel şirket olarak başvurmayı planlıyoruz. Hangi programa başvurabiliriz?

Cevap: Kırsalda yöreye özgü ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, markalaşması ve ticarileşmesine yönelik projeler “Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek” programının örnek proje konularındandır. Bahsi geçen ürünler ve diğer tarımsal üretimlere yönelik tohum, gübre, ilaç vb. konular MDP kapsamı dışında olup Tarım ve Orman Bakanlığı ile TKDK’nın destek alanında yer almaktadır. Ürettiğiniz tarımsal ürünlerin işlenmesi (sıkma, kurutma, kapsül haline getirme vb.), katma değer kazanacak hale gelmesi (paketleme, etiketleme vb.), ticarileştirilmesi (marka, patent, coğrafi işaret ve pazarlama satış faaliyetleri vb.) “Kırsalda yenilikçi uygulamaların üretim ve ticarileşme süreçlerine entegrasyonu” önceliği çerçevesinde değerlendirilebilir.

 1. Bir Vakıf olarak kendi binamızda bir kuluçka merkezi açma sürecindeyiz. Bu projemizle ilgili KOSGEB TEKMER Programı başvuru sürecimiz de devam ediyor. KOSGEB başvurumuzun onaylanması durumunda Kalkınma Ajansı başvurusu da yapabilir miyiz? Kalkınma Ajansı başvurumuzun onaylanması için KOSGEB TEKMER süreciyle ilgili herhangi bir bağ var mıdır? Her iki destekten de faydalanabilir miyiz?

Cevap: Bir proje veya faaliyet için başka bir kurumdan destek alınırken aynı proje veya faaliyet için aynı anda Ajanstan da mükerrer olarak mali destek alınamaz. Bununla birlikte, destek alma durumu kesinleşmemişse söz konusu durum başvuru yapılmasına engel teşkil etmemektedir. 

 1. Projenin kabulü durumunda ödemeler nasıl yapılıyor. Avans sistemi uygulanıyor mu?

Cevap: Başarılı olan proje için destek sözleşmesi imzalandıktan sonra, projenin başında destek tutarının kar amacı güden kurumlar için % 40’ı; kar amacı gütmeyen kurumlar için %60’ı ön ödeme olarak ödenecek, kalan kısım ise belirlenecek oranlarda projenin ortasında ara ödeme ve bittikten sonra nihai ödeme olarak hak ediş usulüne göre gerçekleştirilecektir.

 1. İleri teknoloji alanında mesleki eğitim geliştirilmesi programı, Öncelik 2 ye STK’lar başvurabiliyor mu? Yoksa sadece kamu kurumları mı başvurabiliyor?

Cevap: Program kapsamında başvuru sahiplerinin uygunluğu Rehber Bölüm 2.1.1’de belirtilmektedir. Bu kapsamda İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Öncelik 2 kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları uygun başvuru sahibi değildir.

 1. MYK tarafından geçerli bir Mesleki Belgelendirme Merkezi kurulması Öncelik 2 kapsamında mıdır? (İleri teknoloji alanında mesleki eğitim geliştirilmesi programı için)

Cevap: “İleri teknolojilere yönelik mesleki eğitim kapasitesinin artırılması” önceliğiyle ilgili olarak kurgulanması şartıyla ileri teknoloji alanında mesleki eğitim geliştirilmesi programı için MYK tarafından geçerli bir Mesleki Belgelendirme Merkezi kurulması Öncelik 2 kapsamına girmekle birlikte, program kapsamında başvuru sahiplerinin uygunluğu Rehber Bölüm 2.1.1’de belirtilmektedir.

 1. Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı öncelik 1 ve 2 için mevcutta kurulu bir merkez şart mıdır? Kurulum aşamasında olması ve henüz faaliyete geçmemiş olması kabul edilir mi?

Cevap: Sosyal girişimcilik programında önceliklerle ilişkili olması, Ajansımıza müstakil bir proje olarak sunulması ve başka yerden destek alınmaması koşullarıyla henüz faaliyete geçmemiş bir merkez de başvuru konusu olabilir.

 1.  2019 Yılı Mali Destek Programı kapsamında açılan “İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi” başlıklı programa öncelik 2 için üniversiteler başvurabilir mi?

Cevap: Yetki ve görev alanında mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri yer alan üniversiteler öncelik 2 kapsamında başvuru sahibi olabilirler.

 1. Başvuru aşamasında TRL-6 Seviyesine ulaşmadan bitirilmiş bir Ar-Ge projesi ile başvur yapabilir miyiz? 

Cevap: Başvuruya konu olacak ürünün, başvuru tarihi itibarıyla program rehberinde yer alan tanım çerçevesinde TRL-6 seviyesi ve üzeri teknoloji olgunluk düzeyine sahip olması gerekmektedir.

 1.  Ankara Kalkınma Ajansı “Temiz Oda” yapımını inşaat gideri olarak mı değerlendirir? Bu gideri destek gideri olarak yazabilir miyiz?

Cevap: Program rehberinde yazdığı üzere “proje bütçesinde öngörülen destek tutarının %30’unu geçmemek koşuluyla, küçük ölçekli yapım işleri” uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. İnşaat tanımına giren yapım işleri için yukarıda belirtilen % 30 sınır bulunmakla birlikte; proje için gerekli olması şartıyla makine, ekipman için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

 1.  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde  mobilya ve iç mekan tasarımı alanı ile ilgili; “Bilgisayar Destekli Üretim CNC” konusunda hem sektöre hem de öğrencilere yönelik İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde Öncelikli 2 için proje yazılabilir mi? Okulumuzda bilişim teknoloji alanı bulunmaktadır. Şayet yukarıdaki mali destek programı uygun değil ise böyle bir projeyi mobilya ve iç mekan tasarımı alanımla ilgili yazabileceğim başka bir başlık var mı?

Cevap: 2019 Yılı İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın ikinci önceliği “İleri teknolojilere yönelik mesleki eğitim kapasitesinin artırılması”dır. Bu bağlamda her alanda değil yalnızca ileri teknoloji alanında mesleki eğitim kapasitesinin artırılması hedeflenmekte olup ilgili alanlar program rehberinin Bölüm:2.1.1 Başvuru Sahibi Uygunluğu kısmında belirtilmiştir. (Bkz. Program Rehberi Bölüm 2.1.1 Başvuru Sahibi Uygunluğu)

 1. Açılmış olan 2019 yılı çağrısında TRL 6 seviyesinde ve öncelik 1 kapsamında yer alan bir yazılım firmasıyız. Ancak ileri teknolojili ürün listesinde yazılıma dair herhangi bir madde bulamadık. Bu çağrı kapsamında yalnızca imalat mı desteklenmektedir? Yazılım alanındaki başvurular kabul edilmiyor mu?

Cevap: 2019 Yılı İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın birinci önceliği kapsamında, mali destek programı son başvuru tarihinden en fazla 10 yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi (TRL) 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler başvuru sahibi olabileceklerdir.  İleri Teknolojili Ürünler Faaliyet Beyanı Listesi Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından SITC Revize 4 kodlarına göre hazırlanmış bir listedir. Bu programa başvurabilmek için proje konusu ürünün bu listede yer alması gerekmektedir. Listede sadece yazılım yer almamakla birlikte bir parçasının yazılımdan oluşan makine/ekipman imalatı ya da listedeki diğer ürünler uygun olarak değerlendirilebilecektir.

 1.  Sivil toplum kuruluşu, kooperatif, birlik olarak Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında bir başvuru yapmak istiyoruz. Teklif kapsamında  % 90 oranında destek talep edilmesi halinde kalan % 10’luk eş finansman bölümü için insan kaynakları tutarı  (örneğin proje koordinatörünün maaşı) geçerli eş finansman kabul edilebilir  mi?

Cevap: Başvuru sahipleri bütçelerinde insan kaynakları kalemine yer verebilirler. İnsan kaynağı bütçe tutarı, proje teklifinde % 10 eş finansman yükümlülüğüne karşılık gösterilebilir.

 1. 2019 Yılı İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın Başvuru koşullarında (TRL) 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmelerin başvuru sahibi olabileceği belirtilmiştir. Firmamızın KOBİ statüsü devam etmekte ancak; mikro ve küçük işletme tanımınıza uymamaktayız. KOBİ olarak başvuru yapabiliyor muyuz?

Cevap: Başvuru sahiplerinin uygunluğu Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1’de belirtilmiştir. Bu çerçevede İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında orta ölçekli işletmeler uygun başvuru sahibi olamamaktadır.

 1. Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı uygun başvuru sahipleri arasında belirtilen 'Kooperatifler ve Birlikler' veya 'Sivil Toplum Kuruluşları' başlığı altında Federasyonlar değerlendirilebilir mi? Federasyonlar bu teklif çağrısı için uygun başvuru sahipleri arasında yer alır mı?

Cevap: Federasyonlar sivil toplum kuruluşu statüsünde oldukları için uygun başvuru sahipleri  arasında yer almaktadır.

 1. Bir üniversite bünyesinde faaliyetlerini yürütmekte olan bir merkez olarak "İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’na başvuru yapmak istiyoruz. Proje başvurumuzu üniversite sanayi işbirliği kapsamında alt yüklenici bir şirket ile yapmayı düşünüyoruz. İlgili dokümanda belirtilen asgari ve azami destek yüzdesinin bizim durumumuz için nasıl uygulandığını öğrenmek istiyoruz.

Cevap: Bu program için başvuru sahiplerinin uygunluğu Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1‘de belirtilmiştir. Bu kapsamda kar amacı güden kurumlar bu programın 2. Önceliği için başvuru sahibi veya ortak olamazlar.

 1. 2019'da Anonim Şirket olarak kurmuş olduğumuz Sosyal Girişimimiz ile Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı’na bir başvuru hazırlığındayız. Söz konusu şirketimiz için kar dağıtmama kararını programın ilanından önce yönetim kurulumuzda almıştık. Programın Öncelik 1 "Yeni Sosyal Girişim"  bileşenine başvurmak istemekteyiz. Bu kapsamda KAYS üzerinden yapacağımız başvuruda seçilen destek programları arasından TR51/19/YSG mi, yoksa  TR51/19/YSG_KA (Kar Amacı Güden) seçeneği mi seçilmelidir?

Cevap: Kar dağıtmama kararı almış olanlar da dâhil olmak üzere tüm işletmeler projelerini program bileşenlerinin kar amacı güden (TR51/19/YSG_KA, TR51/19/SGAK_KA, TR51/19/SGF_KA) seçeneğinde oluşturmalıdır.

 1. Bireysel olarak geliştirdiğim bir sosyal girişim projem var. Gerçek kişi olarak Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı’na başvuru yapabiliyor muyum, şirket kurmak zorunda mıyım? Sosyal işletme olabilmem için şirket kurulumunda, şirket konusuna, “Kar amacı gütmeyen sosyal bir şirkettir” şeklinde bir not düşmem yeterli midir?

Cevap: Program kapsamında başvuru sahiplerinin uygunluğu program rehberinde Bölüm 2.1.2.’de gösterilmektedir. Bu kapsamda Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı’na gerçek kişi uygun başvuru sahibi değildir. Başvuru tarihi itibarı ile başvuru yapacak şirketin kurulmuş olması gereklidir.

Ticaret hukuku mevzuatında sosyal işletme kavramı düzenlenmemiştir. Program rehberinin 1.1.2. Temel Kavramlar bölümünde mevcut uygulamalar dikkate alınarak yapılmış “Sosyal İşletme” tanımı yer almaktadır. Ayrıca rehberin 14. sayfasında uyarı kısmında sosyal işletmelerin elde ettikleri kârı tekrar sosyal faydalarına yatıracaklarını beyan etmeleri gerektiği belirtilmektedir.

 1. Kurumumuz, 2019 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında mali destek programlarına başvuru yapmak istemektedir. Bu kapsamda proje yazımına ilişkin danışmanlık hizmeti bütçe kapsamında uygun maliyet midir?

Cevap: Ajans desteği için sadece uygun maliyetler dikkate alınır. Program kapsamında bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi (nihai denetim maliyetleri hariç) gerekmektedir. Ancak bu teklif çağrısında, “Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında proje yazımına ilişkin danışmanlık hizmet alımı kalemi ajans destek tutarının %2’sini aşmamak kaydıyla uygun maliyet kabul edilecektir.