2018 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular Cevaplar- 2

1. 2018 Mali Destek Programı’na başvuru kriterlerinde mikro ve küçük işletmelerin başvuru yapabileceği belirtilmiştir. Firmamız geçen sene küçük işletme statüsünde yer alıyordu bu sene orta ölçekli işletme statüsündedir. Program başvurusunda hangi yıl esas alınacaktır?

İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı birinci öncelik için mali destek programı son başvuru tarihinden en fazla 5 yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi (TRL) 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler uygun başvuru sahibidir. Bu şartlar son başvuru tarihi itibari ile aranacaktır. 

Bununla birlikte 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’in işletme sınıfının değişikliğine ilişkin altıncı maddesi hükümlerince işletmenin birbirini takip eden iki hesap döneminde Rehber’de belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir. Ayrıca, Rehberde belirtildiği üzere, işletmelerden son üç yıla ilişkin kurumsal ve mali kapasiteyi gösteren belgeler istenmektedir. (bkz. TR51/18/ÜTP Rehberi Bölüm 2.1. Uygunluk Kriterleri, 3.2 Destekleyici Belgeler)

2. Ankara ilinde faaliyet gösteren firmamız için İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Program’ına başvuru yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda firmamızın kuruluş yılı ve üretilecek olan ürün ile ilgili herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak başvuru sahibi uygunluğu kısmında teknoloji olgunluk düzeyi (TRL) 6 olması istenmektedir. Teknoloji uygunluk seviyesi için firmamız kurumunuza hangi bilgi ve belgeleri ibraz etmek zorundadır.

Rehberin 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu kısmında 1. Öncelik için uygun başvuru sahiplerinin en fazla 5 yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi (TRL) 6 ve üzeri olan mikro ve küçük ölçekli işletmelerin olabileceği belirtilmiştir. Rehberin Bölüm 3.2 Destekleyici Belgeler kısmında, TRL beyanı için Ek H belgesinin imzalanıp KAYS’a yüklenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu belge içinde TRL ölçümüne ilişkin kritik sorular ve beklenen kanıtlar yer almaktadır.

TRL 6 ve üstü bir seviyede olunduğunun ispatı için EK H belgesinde sayılan kanıtlayıcı belgelerin sunulması gerekmektedir. (Bkz. Bölüm 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu, Bölüm 3.2 Destekleyici Belgeler ve Beyanlar Tablosu,  Başvuru Formu ve Ekleri EK-H, Sıkça Sorulan Sorular Set 1 Cevap:8)

3. İleri Teknolojili Ürün Geliştirme programında   ek olan faaliyet beyanı, doldurulması zorunlu bir evrak mıdır? Önereceğimiz proje başlığına yakın bir tanım bulunmamaktadır. Bu konuda bilgi verir misiniz?

İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı Rehberi 3. Bölüm: Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler’ de belirtilen adımlara uyularak proje başvurusu tamamlanmış olacaktır. Rehberin Destekleyici Belgeler bölümünde yer verilen tablolarda belirtilen belge/bilgi/dokümanların başvuru sahipleri statüsüne göre doldurulup hazırlanması zorunludur. Bu nedenle proje başvurusuna konu ürünün İleri Teknolojili Ürün Beyanı (EK G) formunda yer alması gerekmektedir.

4. Sulama makineleri satmaktayız. Fabrikamızda lazer kesici makineye ihtiyaç duyulmaktadır. Lazer kesici makine kapsama girmekte midir? 

İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında iki öncelik belirlenmiştir. Birinci öncelik için mali destek programı son başvuru tarihinden en fazla 5 yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi (TRL) 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler uygun başvuru sahibidir. İkinci öncelik için ise uygun başvuru sahibi olarak üniversiteler ve teknoloji geliştirme bölgeleri tanımlanmıştır. Ayrıca proje başvurusuna konu ürünün İleri Teknolojili Ürün Beyanı (EK G) formunda yer alması gerekmektedir. Uygun başvuru sahipleri tarafından rehberde belirtilen öncelikler doğrultusunda hazırlanan projelerde, projenin amaçları doğrultusunda yeni makine/ekipman alımı uygun maliyet olarak sayılabilecektir. (bkz. TR51/18/ÜTP Rehberi Bölüm 2.1. Uygunluk Kriterleri, 2.3 Maliyetlerin Uygunluğu ve Ek G: İleri Teknolojili Ürün Beyanı )

5. 2018 Proje teklif çağrısına istinaden proje hazırlamayı düşünüyoruz. Projemizde proje faaliyetlerine konu olan arsa şahsa ait.  Şahıs proje esnasında ve sonrasında bu alanı kullanmamız için Belediyeye proje kapsamında verecek. Şahıs ve Belediye arasında arsanın kullanımı için nasıl bir izin belgesi düzenlemeliyiz? (muvafakat, protokol, vs.)

Proje konusu alanın kullanım hakkının başvuru sahibine ait olması yeterlidir. Bu nedenle projenin uygulama süresince ve sonrasında projenin yürütülmesini akamete uğratmayacak nitelikte sözleşme veya tapu kaydı gibi hukuki belgelerin düzenlenmesi başvuru sahibinin yükümlülüğündedir.

6. İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı'na başvuru yapmak istemekteyiz. 18.04.2011 tarihinde kurduğumuz bir şahıs şirketi ile faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Bu şahıs şirketini "Anonim Şirketine" dönüştürür isek ilgili desteğin  "... en fazla 5 yıl önce kurulmuş..." olması şartını sağlayabilir miyiz? Sürecin ilerisinde başka herhangi bir sıkıntı ile karşılaşır mıyız?

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 180. Maddesine göre bir şirket hukuki şeklini değiştirebilir. Yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır. Sayılan madde ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda şirketin kuruluş tarihi değişmemekte olup yalnızca hukuki statüsü değişmektedir. Bu bakımdan türü değişen yeni şirket 18.04.2011 tarihinde kurulmuş bir şirket olarak değerlendirilmelidir.

7. 2018 Mali Destek Programı’na başvurmak istiyoruz. Fakat işletmeler için  mikro ve küçük işletme diye belirtilmiş. Hangi yıl için değerlendirme alınıyor? Örneğin bizim firmamız geçen sene küçük işletme olarak geçiyordu, bu sene orta ölçekli işletme olarak geçiyor. Bilgilendirme yapabilir misiniz?

Bkz. SSS Set 2, Cevap 1 (Söz konusu şart yalnızca İleri Teknolojili Ürün Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında geçerlidir.)

8. Savunma Sanayi alanında faaliyet gösteren bir firma için İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programın başvurmak istemekteyiz. Kuruluşun tescil tarihi 15.08.2013'tür. Firmanın 2015 verilerinde çalışan sayısı 50'nin altında ve cirosu 8 milyonu geçmediği için küçük ölçekli KOBİ olarak görünmektedir. 2016 verilerinde ise cirosu 8 milyonun altında çalışan sayısı 50'yi geçtiği için orta ölçekli KOBİ olarak görünmektedir. İlgili mevzuat maddesinde;

Sınıf değiştirme ve vasfın kaybı Madde 6 

Hesaplarının kapanış tarihinde, işletme sınıfları ve KOBİ vasfı belirlenirken dikkate alınan kriterlerden herhangi birini, birbirini takip eden iki hesap döneminde de kaybeden veya aşan işletmeler sınıf değiştirir veya KOBİ vasfını kaybeder.”

ibaresi yer almaktadır. Bu maddeye göre işletme sadece 2016 yılında çalışan sayısını aştığı için hala küçük KOBİ sayılmaktadır. İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programına başvururken hangi yılların mali bilgileri dikkate alınacaktır ve bu gibi durumlarda hangi yollar izlenecektir? Eğer sadece 2015 ve 2016 yılının verileri alınacak ise başvurumuzda sorun çıkar mı?

Bkz. Cevap 1

9. Uzun yıllardır mobilya sektöründe faaliyet göstermekteyiz, mobilyalar kendi üretimimiz olup yurt dışına da ihracat yapmaktayız. İşletmemizde yapılan tüm ürünler kendi tasarımımızdır. Ürünlerimizin markalaşması, pazarlanması, yeni tasarımların yapılması ve seri üretime geçmek için yeni makineler ve ekipmanlar almak istiyoruz. Şu anda yurt dışında  10 firmaya ihracat yapmaktayız, alacağımız makineler ile bu sayı %100 oranında artacaktır. Makine ekipman alımı için ileri teknolojili ürün ticarileştirme mali destek programına proje başvurusunda bulunabilir miyiz?

Bkz. Cevap 4

10. İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı -Referans: TR51/18/ÜTP için katılım yapmayı planlıyoruz. 2014 yılında kurumunuzla yürüttüğümüz ve başarıyla sonlandırdığımız SOLAR RADYASYONA DAYANIKLI LAK IMALATI projesini tamamlayıcı olarak,  seri üretime geçişle ilgili bir proje sunmayı düşünmekteyiz. Fakat firma kuruluş tarihimiz 2007 yılı Mayıs ayıdır. Bu durumda proje başvurusu yapabilir miyiz?

Rehberin 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu kısmında 1. Öncelik için uygun başvuru sahiplerinin en fazla 5 yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi (TRL) 6 ve üzeri olan mikro ve küçük ölçekli işletmelerin olabileceği belirtilmiştir.

11.  Aynı adreste bulunan 2 farklı şirket adına her bir şirkete farklı makine olmak üzere 2018 Yılı Mali Destek Programından yararlanabilmesi mümkün müdür?

Şirketlerin tüzel kişiliklerinin ve proje içeriklerinin farklı olması koşuluyla başvuru yapılmasında sakınca yoktur.

12. Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı Öncelik 1 de, "Yenilikçi ürün geliştirilmesi ve tasarım ürünlerinin üretilmesine yönelik projeler" maddesi yer almaktadır. Bu maddeye göre şirketimizde bulunan mevcut bir ürünün ülkemizde olmayan yeni özellikler edinmesine yönelik bir ürün geliştirme projesi ile destek başvurusunda bulunabilir mi? Ya da ülkemize ithal edilen bir ürünün kendi imkanlarımızla üretilmesi bir destek projesi olabilir mi?

İlgili Mali Destek Programında Öncelik 1: Yerel ürünlerin üretiminde yenilikçi uygulamalar olarak belirlenmiştir. Üretime konu ürün bakımından bir sınırlandırma getirilmiş olup genel itibariyle farklılaşarak bir yöreye, bölgeye özgü hale gelmiş gıda veya gıda dışı (işlenmiş) tarımsal ürünler, geleneksel el sanatları ürünleri, tasarım ürünleri gibi ürünler kapsam içerisindedir.