2018 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorular Sorular - 1

1. Merkezi Ankara’da bulunan firmamız ilaç sektöründedir. İthalat ve ihracat yapmaktadır. Bünyemizde Ar-Ge çalışması yapılması sonucunda çıkan ürünler piyasaya sunulmaktadır. İleri teknolojili ve yerel ürün ticarileştirme programları ile ilgilenilmektedir. Bu programa dahil olabiliyor muyuz? 

2018 Yılı İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı Rehberi’ne göre; Öncelik 1 için (İleri teknolojili ürünlerin ticarileştirilmesi) işletmeler (Mali destek programı son başvuru tarihinden en fazla 5 yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi (TRL) 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler) uygun başvuru sahibidir. Proje teklifi konusu ürünün EK-G: İleri Teknolojili Ürün Beyanı’nda yer alan sınıflandırma içinde bulunması gerekmektedir. (bkz. TR51/18/ÜTP Rehberi Bölüm 2.1. Uygunluk Kriterleri, EK-G: İleri Teknolojili Ürün Beyanı)

2018 Yılı Yerel Ürünlerin Ticarileştirilmesi Mali Destek Programı’nda ise her iki öncelik için de (Öncelik 1: Yerel ürünlerin üretiminde yenilikçi uygulamalar. Öncelik 2: Yerel ürünlerin markalaşmasında, ticarileştirilmesinde ve pazarlanmasında yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi) işletmeler uygun başvuru sahibidir. (bkz. TR51/18/YEREL Rehberi Bölüm 2.1. Uygunluk Kriterleri)

2. 2018 Yılı Mali Destek Programları için bilgilendirme toplantıları yapılacak mıdır?

2018 Yılı Yerel Ürünlerin Ticarileştirilmesi Mali Destek Programı’nın bilgilendirme faaliyetleri için Ankara’nın çevre ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşları ile resmi yazışmalar yapılmış olup bahsi geçen ilçelerde kaymakamlıkların koordinasyonunda bilgilendirme toplantılarının yapılmasına devam edilmektedir. 

Her iki mali destek programının tanıtımı için de tarihlerini resmi sitemizde yayınlayacağımız ve Ajansımızda gerçekleşecek olan bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.

3. 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu öncelik 1 maddesi içerisinde  (Mali destek programı son başvuru tarihinden en fazla 5 yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi (TRL) 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler) ibaresi bulunmaktadır. Firmamız 1995 yılında ticari faaliyetine başlamış olup halen faal durumdadır. Bu kapsamda şirketimiz başvuru tarihinden yirmi iki yıl önce kuruluş tarihi mevcut olduğundan proje teklif çağrısına başvuruda bulunabilir mi?

İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı birinci öncelik için mali destek programı son başvuru tarihinden en fazla 5 yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi (TRL) 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler uygun başvuru sahibidir. (bkz. TR51/18/ÜTP Rehberi Bölüm 2.1. Uygunluk Kriterleri)

4. Sitenizden 2018 yılına ait mali destek çağrısını okudum. Biz vakıflaşma sürecini tamamlamak olan bir sivil toplum kuruluşuyuz.  Vakıf senedimiz  Asliye Hukuk Mahkemesine sunuldu. Şubat ayı içinde  Resmi Gazete’de kuruluşumuzun yayınlanarak vakıflaşma sürecinin  biteceğini öngörüyoruz. Yeni  kurulmuş bir vakıf olarak başvurumuzda bir engel bulunmakta mıdır?

Sivil toplum kuruluşları, 2018 Yılı Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibidir. Başvuru sahibinin rehberde belirtilen son başvuru tarihinden önce kurulmuş olması yeterlidir. (bkz. TR51/18/YEREL Rehberi Bölüm 2.2 Projelerin Uygunluğu)

5. TR51/18/ÜTP referans numaralı mali destek programı başvuru rehberinde başvuru sahibi olarak TTO’ ların adı geçmemektedir. Fakat, Program Amaç ve Öncelikleri başlığında “Öncelik 2: TGB, TTO ve kuluçka merkezi kurumların ileri teknoloji ürün ticarileştirme altyapısının ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesi” denmektedir. Buna göre TTO’ ların başvuru sahipliği ve olabilmeleri durumunda destek oranları hususunda detaylı bilgilendirme yapabilir misiniz?

Program önceliklerinde ve örnek proje konularında yer alan TTO’lar tüzel kişiliği haiz kurumlar olmayıp, üniversite ya da teknoloji geliştirme bölgelerinin bünyesinde yer alan kurumlar olarak ifade edildiğinden, ikinci öncelik için üniversiteler ya da teknoloji geliştirme bölgeleri uygun başvuru sahibidir. Bu durumda sağlanacak azami destek tutarı % 75’i geçemeyecektir. 

6. Ankara Kalkınma Ajansının “Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı” konulu çağrısının başvuru rehberini inceledim. Bu çağrı kapsamında şirketimiz bünyesinde bir başvuru gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. İlgili program için sektör anlamında bir kısıt mevcut mudur? Daha çok gıda/ tarım/ geleneksel sanat odaklı bir destek programı olduğu görüşüne kapıldım, bu durum doğru mudur? 

Yerel Ürünlerin Ticarileştirilmesi Mali Destek Programı Rehberinde “Programın Amaç ve Öncelikleri” ile “Projelerin Uygunluğu” kısmında Program Önceliklerine göre örnek proje konuları yer almaktadır. Başvuru yapılacak proje tekliflerinin rehberde yer alan önceliklerden en az bir tanesi ile doğrudan ilgili olması gerekmektedir. (bkz. Bölüm 2.2 Projelerin Uygunluğu) 

7. Şirketimiz OSTİM'de kuruyemiş ve şekerleme ürünleri alanında faaliyet göstermektedir. İhracat bağlantılarını yapmış ve yurt dışı alıcımızın tesis denetiminden geçmiş bir üreticiyiz. Dış ticaret alanında faaliyet göstermek üzere ayrı bir şirket kurarak dış ticaret faaliyetlerimize başladık. İngiltere'deki alıcımız geleneksel üretim tekniği ile üretilmiş lokum vb. talebinde bulunmuştur. Geleneksel üretim kriterleri olarak da lokumun bakır kazanda üretilmesi başta olmak üzere bazı kriterleri yerine getirmemizi talep etmiştir. Yerel Ürün Ticarileştirme MDP kapsamında geleneksel ürünlerin üretimi ile ilgili bir üretim hattı kurulumu ve üretim sürecinde ilgili uluslararası geçerliliği olan GMP, BRC gibi kalite belgelerinin alımını kapsayan bir proje sunabilir miyiz?

Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında sunulacak projelerin açıklanan önceliklerden (Öncelik 1: Yerel ürünlerin üretiminde yenilikçi uygulamalar. Öncelik 2: Yerel ürünlerin markalaşmasında, ticarileştirilmesinde ve pazarlanmasında yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi) en az birine uygun olarak geliştirilmesi gerekmektedir. Rehberin Bölüm 2.2 Projelerin Uygunluğu kısmında önceliklere göre örnek proje konularına yer verilmiştir. Proje teklifinin belirtilen önceliklerle doğrudan ilgili olması durumunda “Yeni ekipman satın alma maliyetleri” Rehberin 2.3.1 Uygun Maliyetler kısmında yer almaktadır. (Bkz. Bölüm 1.2 Program Amaç ve Öncelikleri, Bölüm 2.3 Maliyetlerin Uygunluğu)

8. İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı Başvuru Rehberinde uygun başvuru sahipleri kısmında teknoloji olgunluk düzeyi (TRL) 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler ibaresi yer almaktadır. Biz firma olarak şu an çeşitli Ar-Ge çalışmaları yürütmekteyiz. Hem prototip hem de tasarım sürecinde olan çalışmalarımız bulunmaktadır. Geliştirdiğimiz ürünün ya da firmamızın teknoloji olgunluk düzeyinin 6 ya da üzerinde olduğunu ispatlamamız bekleniyor mu? Bu kısmı nasıl netleştireceğiz? Bizim aynı zamanda İvedik OSB Teknoparkında Ar-Ge birimimiz bulunmaktadır. Bu koşullar başvuru yapabilmemiz için yeterli midir? 

Rehberin 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu kısmında 1. Öncelik için uygun başvuru sahiplerinin en fazla 5 yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi (TRL) 6 ve üzeri olan mikro ve küçük ölçekli işletmelerin olabileceği belirtilmiştir. Rehberin Bölüm 3.2 Destekleyici Belgeler kısmında, TRL beyanı için Ek H belgesinin imzalanıp KAYS’a yüklenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu belge içinde TRL ölçümüne ilişkin kritik sorular ve beklenen kanıtlar yer almaktadır. Söz konusu kanıtlayıcı belgelerin sunulması gerekmektedir. (Bkz. Bölüm 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu, Bölüm 3.2 Destekleyici Belgeler ve Beyanlar Tablosu,  Başvuru Formu ve Ekleri EK-H))

9. Şirketimiz 2016 yılı Aralık ayında Polatlı’da kurulmuştur. Faaliyet alanımız raylı sistemlerde mekanik veya elektromekanik sinyalizasyon, emniyet veya trafik kontrol cihazları ve bunların parçalarının imalatıdır.   Firmamız raylı sistemler sinyalizasyon sisteminde kullanılacak Makas Tahrik Panosu(Sinyal Kontrol Panosu) imalatı için ar-ge faaliyetleri yürütmektedir. Kontrol panosunun bileşenleri olan elektronik kartlar ve kart yazılımları yerli olarak ilk defa firmamız bünyesinde üretilecektir. Ürünümüz orta-yüksek teknolojili ürün gruplarına girmektedir. Kontrol panosunun prototipi tamamlanmıştır ve seri üretime geçiş çalışmaları başlamıştır. Ürünümüzün seri üretime geçmesi, yurt içi yurt dışı pazarlara girmesi ve bunlar için gereken akreditasyonların sağlanması için desteklerinizden faydalanabilir miyiz ve hangi desteklerden ne şekilde faydalanabiliriz? 

Rehberin 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu kısmında 1. Öncelik için uygun başvuru sahiplerinin en fazla 5 yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi (TRL) 6 ve üzeri olan mikro ve küçük ölçekli işletmelerin olabileceği belirtilmiştir. Proje teklifi konusu ürünün EK-G: İleri Teknolojili Ürün Beyanı’nda yer alan sınıflandırma içinde bulunması gerekmektedir. Rehberin Bölüm 3.2 Destekleyici Belgeler kısmında, TRL beyanı için Ek H ve İleri Teknolojili Ürün beyanı için EK G belgelerinin imzalanıp KAYS’a yüklenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca “2.2 Projelerin Uygunluğu” kısmında birinci öncelik kapsamında sunulabilecek örnek proje konularına yer verilmiş olup sayılan örnekler dışında da proje teklifleri sunulabilir.  (Bkz. Bölüm 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu, Bölüm 3.2 Destekleyici Belgeler ve Beyanlar Tablosu,  Başvuru Formu ve Ekleri EK-H, EK- G)

10. Yerel Ürün Ticarileştirme MDP kapsamında başvuru yapmak için Başvuru Sahibi uygunluğu şartlarında KOBİ ölçeğinde olup olmaması ile ilgili atıf bulunmamaktadır; büyük ölçekli işletmeler başvuru sahibi olabilir mi?

Yerel Ürün Ticarileştirme MDP kapsamında işletmelerin ölçeği bakımından bir sınırlama bulunmamaktadır. (bkz. 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu)

11. İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı  rehberinde uygun başvuru sahipleri tanımlanırken işletmeler için “Mali destek programı son başvuru tarihinden en fazla 5 yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi - TRL 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler” ifadesi kullanılmış. İşletmeler her iki koşulu da sağlamalı mı yoksa bu iki koşuldan birini sağlayan işletmeler başvuruda bulunabilir mi? 

Bir işletmenin İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında destek alabilmesi için; mikro ve küçük işletme olma, son başvuru tarihinden en fazla 5 yıl önce kurulmuş olma, teknoloji olgunluk düzeyi - TRL 6 ve üzeri olma koşullarının hepsini bir arada yerine getirmiş olması gerekmektedir. Bu koşulların hepsini birden taşımayan işletmelerin başvuruları ön inceleme aşamasında elenmektedir. 

12- 2018 Yılı Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı Rehberinde uygun başvuru sahibi işletmelerin ağırlıklı olarak tarım ve gıda sektöründe yer alan  işletmelerin yerel ürünlerinin ticarileştirilmesine destek verileceği algısı tarafımda oluşmuştur. Yerel ürün tanımı altında örneğin savunma sanayiinde veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın başvuru yapabilmesi durumu söz konusu mudur? 

Üretime konu ürün bakımından bir sınırlandırma getirilmiş olup genel itibariyle farklılaşarak bir yöreye, bölgeye özgü hale gelmiş gıda veya gıda dışı (işlenmiş) tarımsal ürünler, geleneksel el sanatları ürünleri, tasarım ürünleri gibi ürünler kapsam içerisindedir. 

13-  Rehber’de geçen  “Ajans, başka bir ulusal veya uluslararası program kapsamında mali destek alan ve uygulaması devam eden proje veya faaliyetlere eş zamanlı olarak mali destek sağlamaz.” İfadesine göre şirketimizin başka projelerinde aldığı destek bu sınırlama kapsamında mıdır? 

“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, Ajans tarafından sağlanan mali desteklerden yararlanamaz. Ayrıca, Ajans desteklerinden yararlanılan yatırım harcamaları için teşvik belgesi müracaatı yapılamaz. Bu hükme aykırı davranılması halinde, her iki durumda da söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde tahsil edilir (Bkz. 14 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” başlıklı 2011/1597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı). 

Rehber ekinde bulunan EK E destekleyici belgeler içinde “Ajans’a başvuruda bulunduğu proje teklifi için aynı yıl içinde Ajans’ın veya devam etmekte olan başka bir ulusal/uluslararası programın mali desteğinden yararlanmamaktadır” beyanı bulunmaktadır. Proje teklifinin aynı olmaması esastır. 

14. Bu program dahilinde sizin tarafınızdan desteklenen bir proje kapsamında yapılan harcamaların, diğer kamu kuruluşları tarafından da desteklenmesine olanak var mıdır? 

Mesela 100 bin TL'lik bir harcamanın %50'sinin Kalkınma Ajansı tarafından ödendiğini varsayalım, aynı harcamanın geri kalan 50bin TL'si için KOSGEB ya da TÜBİTAK desteklerinden faydalanabilir miyiz? Bu destekler kapsamında, harcama bizim tarafımızdan yapıldıktan sonra kurumdan %75'e kadar geri ödeme alınabiliyor.

Bkz cevap 13

15. Programlarınız kapsamında rehberlerde belirtilen işletmeler için azami ve asgari  destek tutarı ile destek oranı nasıl belirlenmektedir?

Mali Destek Programı Rehberi 1.3. nolu “Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak” başlığı altında şu ifade yer almaktadır: “Ajans destek tutarı asgari 25.000,00-TL (YirmibeşbinTürkLirası), azami 500.000,00-TL (BeşyüzbinTürkLirası)’dir. Proje başvurusunda Ajanstan talep edilecek proje destek tutarı proje toplam uygun maliyetinin % 25’inden az; kar amacı güden başvuru sahipleri için % 50’sinden, kar amacı gütmeyen başvuru sahipleri için ise % 90’ından fazla olamaz” ifadesi yer almaktadır.  Ayırca, Rehberde şu uyarı yer almaktadır: “Kâr amacı güden başvuru sahiplerinin (işletmeler, TGB’ler ve kar amacı güden kooperatifler) katma değer vergisi (KDV) uygun maliyet olmadığından proje bütçelerini KDV hariç olarak hazırlaması gerekmektedir.”

Dolayısıyla yukarıdaki bilgiler ışığında; Ajans kar amacı güden bir işletmenin hazırlayacağı KDV hariç bütçedeki toplam uygun maliyetlerin azami % 50’si tutarında destek sağlayacaktır.  Örnek olarak KDV hariç hazırlanmış proje bütçesindeki toplam uygun maliyetler 100 TL ise Ajans azami 50 TL destek sağlayacaktır. Bununla birlikte, proje destek tutarının proje toplam uygun maliyetinin % 25’inden az olmaması şartı ve azami destek tutarının da 500.000 TL (beşyüzbin TL) olması sonucu başvurusu yapılacak bir proje bütçesindeki toplam uygun maliyetler toplamının 2 milyon TL’nin üzerinde olmaması gerekmektedir. Bununla birlikte destek oranı rehberde belirtilen limitler dahilinde başvuru sahibi tarafından belirlenmektedir.

16. Sincan OSB’de firmayız. Açmış olduğunuz mali destek programına, yerel ürünlere başvuracağım, KOBİ şartı var mı; tahin, bal, lokum gibi konularda makine yatırımı yapabilir miyiz?

Yerel MDP Rehberinde 2.1.1 nolu “Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu” başlığı altında Uygun Başvuru Sahipleri arasında “İşletmeler” ifadesi yer almakta olup, KOBİ şartı bulunmamaktadır. MDP rehberinde belirtilen “Öncelik 1: Yerel ürünlerin üretiminde yenilikçi uygulamalar” ve “Öncelik 2: Yerel ürünlerin markalaşmasında, ticarileştirilmesinde ve pazarlanmasında yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi” program önceliklerine yönelik olmak ve yenilikçi bir boyut içermek kaydıyla, makine alımları program desteği kapsamındadır. Bu konuda rehberdeki Önceliklere ilişkin “Örnek Proje Konuları”  incelenebilir.