2018 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular - 4

1. Ankara'da yerleşik olan şirketimiz 2015'te limited şirket türünden anonim şirkete dönüştürülmüş ve ortaklık durumu değiştirilmiştir. Bilgileri verilen, 2012 yılında devraldığımız şirketimiz için proje sunulabilir mi?

İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı birinci öncelik kapsamında başvuru sahiplerinin son başvuru tarihinden en fazla 5 yıl önce kurulmuş olması şartı aranmaktadır. 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamı olarak değerlendirilmekte olduğundan firmanın devralınmış olması kuruluş tarihini değiştirmemektedir.

Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programın’ nda ise kuruluş yılı şartı aranmamaktadır.

(bkz. TR51/18/ÜTP Rehberi, TR51/18/YEREL Rehberi Bölüm 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu, SSS Set 2 Cevap: 6)

2. 2018 Yılı Yerel Ürünlerin Ticarileştirilmesi Mali Destek Programına Kaymakamlık başvuru sahibi, üniversite ve ticaret odası ortak olacak şekilde başvuru planlıyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan bir kişi görevlendirme ile projede koordinatör olabilir mi? Bunun için tam zamanlı görevlendirme mi gereklidir? Kaymakamlıkta belirli süreli görevlendirilen kişinin maaşı eş finansman olarak değerlendirilebilir mi?

Mevzuata göre, projede başvuru sahibinin ve varsa ortaklarının harcamaları uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. (Bkz. Başvuru Rehberi 2.3 Maliyetlerin Uygunluğu maddesi)

Başvuru sahibinin Kaymakamlık olduğu proje kurgunuzda İlçe MEM’in projede yer almadığı anlaşılıyor. Buna rağmen İlçe MEM’e bağlı olarak çalışan bir kişi Kaymakam’ın oluru ile Kaymakamlık ’ta çalışmak üzere görevlendirilirse ve bu kişi görevlendirildiği süre içerisinde proje personeli olarak projenizde görev alırsa (Proje bütçesinde 1 no’lu İK başlığı altında yer almak üzere) maaşı eşfinansman olarak değerlendirilebilir.

3. 2018 Mali Destek Programlarınız kapsamında tarafınızca bilgilendirilmek istediğimiz iki husus bulunmakta. Bunlardan ilki;  "Yerel Ürünlerin Ticarileştirilmesi" Destek Programına; tarımsal ve hayvansal işletme sahipleri başvuru yapabilir mi? Hayvan işletme sahipleri; şahıs işletmelerinden farklı olarak il ve ya ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden aldıkları işletme numaraları ile faaliyetlerini yürütüyorlar. Stratejik üretim faaliyeti yaptıkları için vergiden muaflar. Vergi levhaları, ticaret sicil gazetesi vb. evrakları yok. Alım satım yani ticari faaliyet yapıyorlar ama bu işlemlerde fiş fatura yerine müstahsil makbuzu kullanıyorlar. Bu şartlarda hayvan işletmesi sahipleri uygun başvuru sahibi midir? İkincisi; Yine aynı program kapsamında başvuru yapmak istediğimiz projede; depolama, teşhir ve satış alanı olarak kullanılmak üzere prefabrik / konteyner satın alımı yapmak istiyoruz. Bu prefabrik depolama / teşhir alanı için teknik olarak ruhsat, tapu numarası vs. almak gerekmiyor. Temelsiz bir yapı. O nedenle yapı statüsünde değil ekipman olarak değerlendiriliyor. Yani bir tarlanın ortasına ya da bir bahçeye bile konulabilir bir ürün. Mali destek programınız kapsamında bu ürünü hizmet satın alımı olarak alabiliyor muyuz? 

İlgili Rehber’in 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde ifade edilen İşletme tanımı, Türk Ticaret Kanuna göre kurulmuş tüzel kişilikleri ifade etmektedir.  Sorulan tarımsal işletme, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bir kayıt sistemi olup ayrı bir tüzel kişiliği ifade etmemektedir.

Rehber’in 2.3 Maliyetlerin Uygunluğu kısmında, makine ekipman alımlarının uygun maliyet olarak proje bütçesinde yer alabileceği ifade edilmiştir. Söz konusu ekipman bir hizmet alımı olmadığından montaj, kurulum vb. giderler de ekipmanın maliyeti olarak değerlendirilebilir. (bkz. TR51/18/YEREL Rehberi Bölüm 2.3 Maliyetlerin Uygunluğu)

4.12 yıldır dut ağacı ile ilgili araştırmalar yapmakta olan bir diş hekimiyim. Geçen yıl dut ve benzeri organik ve faydalı ürünleri tanıtmak ve projelere bir kimlik oluşturabilmek için bir şahıs işletmesi kurmuş bulunuyorum. Firma İstanbul'da kuruludur. Ayaş’ta bunun bir şubesi olarak bir imalathane açmak şeklinde proje başvurusu yapabilir miyim?

Yerel Ürünlerin Ticarileştirilmesi Mali Destek Programı Rehberi 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde ifade edildiği üzere başvuru sahipleri Ajansın faaliyet gösterdiği Ankara ilinde kayıtlı olmaları ya da merkezlerinin yahut şubelerinin Ankara ili ve ilçelerinde faaliyet gösteriyor olmaları gerekmektedir. Bu nedenle ilgili firmanın Ankara’da kayıtlı bir yasal şubesinin olması başvuru yapılabilmesinin ön koşuludur. Şubenin Ankara’da faaliyette olduğuna ilişkin ilgili oda faaliyet belgesinin sunulması gerekmektedir.

Ayrıca, başvuru sahipliğinin tek başına uygunluğu yeterli olmayıp, maliyetlerin uygunluğu ve projelerin uygunluğu da aranmaktadır. Bu bakımdan rehberin 2.2 Projelerin Uygunluğu, Örnek Proje konuları detaylı olarak incelenmesi tavsiye edilir. (bkz. TR51/18/YEREL Rehberi Bölüm 2 Teklif Çağrısına İlişkin Kurallar)

5.Ek H kapsamında TRL 6 yı işaretleyeceğiz. Ancak kanıt için belirtilen belgelerde ne gibi belgeler sunulması gerektiğini anlamadık. Soru olarak belirtilmiş maddelerin tamamına yanıt verilmeli mi? Kanıt niteliğinde olan dokümanlara örnek verebilir misiniz?

TRL-6: Teknolojinin gerçeğe yakın ortamda demonstrasyonu

Soru:

• Tedarikçi ve müşteri son ürün için gereksinim setini geliştirmişler mi?

•  Prototip veya pilot tesis gereksinimleri karşılıyor mu?

•  Prototip müşteri ortamında performansını ortaya koydu mu?

•  Çalışma ortamı metrikleri ve ölçümleri dökümante edilmiş mi?

• Tedarikçi ve müşteri arasında prototipin istenen performansı sağladığına dair mutabakat metni mevcut mu?

•  Prototipin sahada başarı metrikleri belirlenmiş ve kayıt altına alınmış mı?

•   Prototip veya pilot tesis kontrol sistemleri doğrulanmış ve onaylanmış mı?

•   Mühendislik fizbilite çalışması sonuçlandırılmış mı?

•   Maliyet tasarımlarındaki (design to cost-DTC) hedeflere ulaşılmış mı?

•    Sistem gerekleri spesifikasyonları dökümanı tamamlanmış mı?

•   Tüm dokümantasyon (değişiklik, revizyonlar, teknik ve kontrol) dökümanlarını da içerecek şekilde) hazır mı?

Kanıtlar;

•  Tedarikçi ve müşterinin son ürün için gereksinim setini gösterin.

•  Prototipin bu gereksinimleri – form, performans vb. değişik bakımlarda – nasıl karşılandığını belgeleyin.

•   Dokümantasyon listesini paylaşın.

İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında teknoloji olgunluk düzeyine ilişkin beyanın başvuru sahibi tarafından sağlanması gerekmekte olup, ispat yükümlülüğü başvuru sahibine aittir. Bu kapsamda başvuru sahibinin sunması gereken beyan formatı EK H: Teknoloji Hazırlık Seviyesi (TRL) Beyanı ile belirlenmiştir. Burada yer alan sorular, başvuru sahibinin proje konusu ürününün hangi teknoloji olgunluk seviyesi kapsamında değerlendirilebileceğini ölçmeye yönelik olup tamamının yanıtlanması gereken bir soru seti değildir.

Projeye özgü, bulunulan aşama ile ilişkili olarak sahip olunan belge/doküman, rapor, teknik çizim, prototip çizimi, varsa ar-ge aşamasına yönelik destek sözleşmesi gibi tüm kanıtlayıcı dokümanların başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir.

6. Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek programı kapsamında sunulması planlanan, temel faaliyeti mobil eğitim ve uygulama atölyesi olan projede ihtiyaç olacak araç, dorse ve  dorse içi ekipman destek kapsamında mıdır? 

Proje bütçesi oluşturulurken, bütçede yer alan her kalemin en az bir proje faaliyeti ile ilgili olması gerekmektedir. Herhangi bir proje faaliyeti ile ilişkilendirilemeyen maliyet, proje bütçesine yansıtılmamalıdır. Rehberin,  2.3 Maliyetlerin Uygunluğu bölümünde de belirtildiği üzere projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması gerekmektedir. Sayılan bu genel kriterler dışında Rehber’in 2.3.2 Uygun Olmayan Maliyetler Listesinde binek araçların uygun maliyet olmadığı ayrıca ifade edilmiştir. Bu nedenle, soruda ifade edilen “araç” binek araç olmadığı ve proje faaliyetleri ile birebir ilişkili olması durumunda uygun maliyet olarak değerlendirilebilecektir. Dorse vb. ekipmanlar da bu şekilde değerlendirilebilecektir. ( bkz. TR51/18/YEREL 2.3 Maliyetlerin Uygunluğu)