2015 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular - 2

Dosya olarak indirmek için tıklayınız.

İLERİ TEKNOLOJİLERDE YÜKSEK KATMA DEĞER
MALİ DESTEK PROGRAMI
(TR51/15/İLTEK) 

ÖNEMLİ UYARI

İLTEK MDP kapsamında “Teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesine yönelik ar-ge, test, kalibrasyon hizmetleri ve laboratuvar altyapılarının geliştirilmesi” önceliği (Öncelik 3) çerçevesinde yapılacak başvurularda üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler ancak en az bir işletme ile ortaklık yapmaları koşuluyla başvuruda bulunabilirler.

Üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitülerin 3. öncelik kapsamında yapacakları proje başvurularının, Ankara ve yakın çevresindeki mevcut tesis/ekipman veya altyapıda mükerrerlik teşkil etmeyeceğine dair destekleyici belgeleri sunmaları ve taahhütte (EK E-1) bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin EK-G1 listede yer alan ürünleri hâlihazırda ürettiklerini ya da proje kapsamında üreteceklerini beyan etmeleri gerekmektedir.

STIC Rev. 4 sınıflama sistemi Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir ticaret sınıflamasıdır. Proje konusu olacak ürününüzün STIC Rev. 4 kodunu TÜİK web sayfasında yer alan bu bağlantı üzerinden, ürününüzün ait olduğu kısımdan başlayarak tespit edebilirsiniz. Örneğin bir makine üretecekseniz ürününüzün STIC kodunu tespit etmek bu bağlantıda yer alan sınıflandırma kısımları arasından 7. kısmı tercih ederek başlayabilirsiniz. Ürününüzün tam STIC Rev. 4 kodunu tespit ettikten sonra (5 haneli şekilde) bu kodun İLTEK Program Rehberi ekinde yer alan ileri teknolojili ürün listesi ile uyumlu olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Soru 1: TR51/15/İLTEK programına bir proje sunmak istiyorum. Fitofarmasi alanında kullanılan, bitkilerin glikozit yapısında olan yararlı etken maddelerini, ekstrasyon, distilasyon vb. teknolojik yöntemlerle izale edip üretmeyi, planlıyoruz. Üretmek istediğimiz ürün EK G1 sektör beyanında 54.6 kodlu ürün grubuna girmektedir.  İşletmemiz takviye gıda imalatı alanında faaliyet göstermektedir. Bu proje ile eczacılık ürünü üretip pazarlamayı hedefliyoruz. İLTEK programına başvurumuz uygun olur mu? 

Cevap 1: EK G1 sektör beyanında 54.6 kod mevcut değildir. STIC Rev. 4 sınıflandırmasında “541: Tıbbi ve eczacılık ürünleri, 542 grubunda yer alan ilaçlar hariç” grubu altında yer alan “541.6: Glikosidler; salgı bezleri ve diğer organlar ile bunların ekstreleri; antiserumlar, aşılar ve benzeri ürünler” alt grubu soruda geçen ürün grubuna ilişkin görülmektedir. İLTEK MDP kapsamında başvuruda bulunacak işletmelerin Ek G1 İleri Teknolojili Ürünler Beyanı’nı doldurup imzalamaları gerekmektedir.

Soru 2: Deney ve kalibrasyon alanında TÜRKAK’ tan akreditasyonlu test merkeziyiz. İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı kapsamında Öncelik 3 için başvuruda bulunmayı planlanmaktayız. Fakat Başvuru rehberi sayfa 25’te yer alan;

“İLTEK MDP kapsamında “Teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesine yönelik ar-ge, test, kalibrasyon hizmetleri ve laboratuvar altyapılarının geliştirilmesi” önceliğine (Öncelik 3) yönelik yapılacak başvurularda üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler ancak en az bir işletme ile ortaklık yapmaları koşuluyla başvuruda bulunabilirler.”

Uyarısı hususunda üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler ancak en az bir işletme ile ortaklık yapmaları koşulu ile başvurabilirken; bu maddede belirtildiği üzere işletmelerin herhangi bir üniversite, enstitü gibi  merkezle işbirliği yapması gerekmekte midir?

Bunun yanı sıra eğer iş birliği yapmamız gerekiyorsa  OSB ile işbirliği yapabilir miyiz?

Cevap 2: 2015 Yılı İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı 3. Öncelik kapsamında başvuru sahibi olan işletmelerin ortak bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Başvuru Rehberi 2.1.2. No’lu bölümde belirtildiği gibi, Uygun Ortaklar da “Ankara’da kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması” kriteri dışında Başvuru Sahipleri ile aynı kriterleri taşımalıdır.

Bununla birlikte söz konusu önceliğe yönelik başvurularda ilgili kurum kuruluşlarla ortaklıklar oluşturulması olumludur.

Soru 3: Vakıfların İktisadi İşletmeleri İLTEK MDP’na başvuru yapma statüsüne sahip midir? Başvurunun Vakıf İktisadi İşletmesi yapılması durumunda, Vakfın kendisi projede İştirakçi konumunda bulunabilir mi? Eğer bulunabilirse, Vakfın belli bir fonu, başvuru yapan koordinatör kuruluşa söz konusu proje için aktarabilir mi? Vakıf olarak Proje başvurusu yapılabilir mi?

Cevap 3: Vakıf iktisadi işletmeleri Türk Ticaret Kanununda tanımlanan şirketler kapsamına girmeleri koşuluyla, İLTEK MDP için “işletme” tüzel kişiliğiyle uygun başvuru sahibi olabilir. Başvuru Sahibinin vakıf iktisadi işletmesi olması durumunda (bir önceki cümledeki koşulu karşılamalı), vakfın kendisi projede iştirakçi konumunda bulunabilir. 2015 Programları kapsamında iştirakçilere ilişkin detaylı bilgiye Program Rehberi sayfa 27’den ulaşılabilir. Başvuru Sahibinin proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. İştirakçiler proje kapsamında doğrudan harcama yapamazlar. Projede harcamaların uygun maliyet olabilmesi için Başvuru Sahibi ya da Ortağı tarafından gerçekleştirilmesi ve hesaplarında kayıtlı ve doğrulanabilir olması gerekmektedir. Vakıflar, İLTEK MDP için uygun başvuru sahibi değildir. Detaylı bilgi için Program Rehberinde “Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu” kısmına bakılabilir.

Soru 4: Hacettepe Teknokent'te 8 kişilik bir ekiple çalışmalarını sürdüren bir yazılım firmasıyız. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından açılan İLTEK Programı'na başvuruda bulunmak istiyoruz. Projemizde ticarileşme potansiyeli yüksek olan bir fotoğraf arama motoru yapmak istiyoruz. Bu tamamen yazılım içeren bir projedir. Bu tür bir yazılım projesi program kapsamında destekleniyor mu? Proje fikrimizin programa başvuruya uygun olup olmadığı ile ilgili bilgi vermenizi rica ediyoruz.

Cevap 4: İLTEK MDP kapsamında başvuruda bulunacak işletmelerin EK G1 İleri Teknolojili Ürünler Beyanı’nı doldurup imzalamaları gerekmektedir. Üretimini gerçekleştireceğiniz ürün bu listede olduğu takdirde başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca bkz. Önemli Uyarı.

Soru 5: Aydınlatma firması olarak “İLTEK” kapsamında bir proje yazıyoruz ve EK G1 belgesinde hangi alanı projemiz kapsamında işaretlememiz gerektiği konusunda bilgi istiyoruz. LED aydınlatma armatür ürünlerimize,  ABD pazarı için UL kalite belgesine sahip olmayı, ‘IES’ datalarına sahip olmayı ve sahip olduğumuz “IES” dataları ile bir yazılım programı geliştirerek web sayfamızda düzenlemeler yapmayı planlıyoruz.  Buna bağlı olarak hangi alanı işaretlememiz uygun olur?

Cevap 5:  Bkz. Önemli Uyarı ve Cevap 4.

Soru 6: İLTEK MDP kapsamında başvuru yapmak istiyoruz. Teklif çağrısı, başvuru rehberi ‘Maliyetlerin Uygunluğu’ bölümünde ‘Uygun Olmayan Maliyetler’ kısmında, “Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri” geçmekte. Bu durumda ‘proje başlangıcı’ olarak hangi tarih esas alınmaktadır? Çalışmaların başlama ihtimali düşünülürse geriye dönük olarak kabul edilebilir bir süre var mıdır?

Cevap 6: Proje, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar. Geriye dönük kabul edilebilir bir süre bulunmamaktadır.

 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
MALİ DESTEK PROGRAMI
(TR51/15/SÜR)  (TR51/15/SÜRKA) 

ÖNEMLİ UYARI

Sürdürülebilir Kalkınma MDP kapsamında Alt Bölgelerde kayıtlı ve faal olan Başvuru Sahipleri için geçerli olmak üzere,  proje hazırlanmasını teşvik etmek amacıyla, Başvuru Sahipleri tarafından başvurudan önce temin edilen proje hazırlamaya ilişkin danışmanlık hizmeti maliyeti, faturalandırılmak ve talep edilen destek miktarının %2’sini geçmemek şartıyla proje bütçesinde gösterilebilir. Projenin başarılı bulunması ve desteklenmeye hak kazanarak Ajansla sözleşme imzalanması halinde, ilgili kalem proje bütçesinde uygun maliyet olarak yer alacaktır. Başvuru Sahiplerinin, olası hizmet alımları şartlarını bu açıklamayı göz önünde bulundurarak belirlemeleri tavsiye edilir.

Soru 7: TR51/15/SÜR/SÜRKA; programında sıfırdan kurulacak yeni bir tarım işletmesine destek veriyor musunuz? Yoksa önceden kurulmuş işletme mi olması gereklidir?

Cevap 7: SÜRKA Programı ve diğer tüm 2015 yılı programları kapsamında başvuru sahiplerinin, başvuru yaptıkları tarihten önce kurulmuş ve kayıt ve faaliyetlerine ilişkin ilgili kurumlardan belgelerini (vergi, SGK borcu yoktur, ATO/ASO kayıt ve faaliyet belgeleri vb.) temin etmiş olmaları yeterlidir. KAYS üzerinden başvuruda tüm destekleyici dokümanın sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Soru 8: TR51/15/SÜRKA programına kar amacı güden kurum olarak başvurmak istiyorum. Çamlıdere’de şirketimi bugünlerde açacağım. Şirketin belli bir süre önce açılmış olması gibi bir şart var mı acaba? Projem bu durumda ret olabilir mi?

Cevap 8: Bkz. Cevap 6. Ayrıca yeni kurulmuş olan bir şirket/dernek olması başvuru sırasında bir ret nedeni değildir. Ancak, projelerin teknik ve mali değerlendirme kısmında, kurumsal ve mali kapasiteye ilişkin değerlendirmede, Başvuru Sahibinin kurumsal geçmişi ve ilgili mali dokümanları incelenerek puanlama yapılmaktadır.

Soru 9: Tarımla ilgili işletme açıp tarımsal faaliyetler yapacağım. Tarımsal arazileri kiralamayla ilgili resmi işlemlerim devam etmektedir. Kiralama işlemi proje sonuçlanana kadar yani birkaç ay içinde tamamlanacak. Fakat şu anda arazinin üstüme olduğuyla ilgili resmi bir evrakım olmaması bir sorun teşkil eder mi?

Cevap 9: Program kapsamında birincil tarım faaliyetleri uygun değildir. SÜR ve SÜRKA Programlarına başvurular sırasında, Başvuru Sahiplerinden “proje faaliyetine konu olan arsa/arazi/binaların mülkiyet durumunu, tahsis veya kullanım hakkını gösterir belgeleri” destekleyici doküman olarak sunmaları beklenmektedir. Ayrıca başvuruya, projenin ölçeğine göre, “faaliyet alanının konumunu ve kapladığı alanı gösteren vaziyet planı (1/25000 - 1/5000 ölçekli haritalar” eklenmelidir. Başvuru sırasında ilgili belgeler temin edilemiyorsa, gerekçesiyle birlikte beyan edilmeli ve ilgili evrak kısmında hazırlık çalışmalarına, potansiyel uygulama alanına ve varsa ön görüşme/protokollere ilişkin belgeler sunulmalıdır.

Değerlendirme süreci devam ederken, Ajans gerekli görürse Başvuru Sahibinden sürece ilişkin ek belge talebinde bulunabilir. Projelerin başarılı bulunması ve desteklenmeye hak kazanması durumunda ise projenin uygulama yerine ilişkin tüm belgelerin (kontrat, protokol, izin, ruhsat, etüt, uygulama planı, haritalar vb.) sözleşme öncesi Ajansa sunulması zorunludur.

Soru 10: Ankara Kalkınma Ajansı 2015 Mali Destek Programı kapsamında olan Sürdürülebilir Kalkınma başlığı altındaki desteğe Sincan OSB “endüstriyel simbiyoz-temiz üretim” çerçevesinde dâhil olabilir mi? Yoksa sadece başvuru rehberindeki 5 alt bölge mi bu kapsamda değerlendiriliyor?

Cevap 10: Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı önceliklerine göre Alt Bölgeler bazında uygun proje uygulama ilçeleri belirlenmiştir. Buna göre bir proje ilgili olduğu program önceliğine göre belirlenmiş ilçeler dışında başka bir ilçede uygulanamaz. Başvurular hazırlanırken öncelik-uygulama ilçesi tablosuna dikkat edilmelidir. SÜRKA Programı Ankara Alt Bölgeleri kapsamındaki ilçelerde uygulanacak projeleri desteklemeye yönelik olduğu için, Sincan OSB bünyesinde geliştirilecek bir proje, uygulama yeri olarak programa uygun değildir.

 

 

SOSYAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE YENİLİKÇİ YÖNTEMLER
MALİ DESTEK PROGRAMI
(TR51/15/SOSALT)  (TR51/15/SOSKAP)

SOSYAL ALTYAPI

Soru 11: Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı’na yönelik proje hazırlığı içerisindeyiz. Proje konumuz, geçtiğimiz aylarda Ajans tarafından desteklenen ve 2015 yılı Ocak ayında tamamlanan bir doğrudan faaliyet destek projesinin bulgularına dayanmaktadır. Bu proje sahibi ilçemizden bir STK iken, Belediyemiz ve hazırlamakta olduğumuz projede ortağımız olacak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi de yer almıştır. DFD projesi kapsamında sahada görüşmeler ve çalıştaylar yapılarak bazı konularda tedbirler alınması gerektiği tespit edilmiştir ve MDP projemiz de bu tespitlere yönelik tedbirler sunmak üzere kurgulanmıştır. MDP başvurusu kapsamında gereken ön çalışma ve fizibilite raporunun saha çalışması kısmını doldururken, bu DFD projesi çalışmalarını sunmamız uygun olur mu? Yoksa tüm çalışmaları tekrar etmemiz mi gerekir?

Cevap 11: EK H1 Ön Çalışma ve Fizibilite Raporu’nda belirtildiği gibi, Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı kapsamında sunulacak projelerin hedef grubun sorunları, ihtiyaçları ve taleplerine ilişkin bir ön çalışma yapılması ve projede önerilecek faaliyetlerin bu ön çalışmanın çıktılarına göre tasarlanması gerekmektedir. Ön çalışmada; konuya ilişkin çözümlerin analiz çalışmaları ve hazırlık faaliyetleri doğrultusunda belirlenmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda, SOS MDP kapsamında sunulacak bir proje DFD programı kapsamında gerçekleştirilen bir projedeki saha çalışmalarının sonuçları üzerine kurgulanıyor ise Ön Çalışma ve Fizibilite Raporu’nda sorulan soruların tamamının yanıtlanması koşuluyla bu çalışmaların tekrarı gerekli değildir.

 

 

 

BAŞVURU SAHİBİ VE ORTAKLARIN UYGUNLUĞU

Soru 12: Kar amacı güden kurum olarak programlara başvuruda bulunmak istiyorum. Şirketin belli bir süre önce açılmış olması gibi bir şart var mıdır? Sıfırdan kurulacak yeni bir işletmeye destek veriyor musunuz? Yoksa var olan işletme mi olması gereklidir? Projem bu durumda ret olabilir mi?

Cevap 12: Bkz. Cevap 7. Tüm 2015 yılı programları kapsamında başvuru sahiplerinin hâlihazırda faaliyet gösteren ya da belirli bir tarihten önce kurulmuş olması zorunluluğu yoktur. Başvuru sahibi kurum/kuruluşların başvuru yaptıkları tarihten önce kurulmuş ve kayıt ve faaliyetlerine ilişkin ilgili kurumlardan belgelerini (vergi, SGK borcu yoktur, ATO/ASO kayıt ve faaliyet belgeleri vb.) temin etmiş olmaları yeterlidir.

Başvurudan önce kurulacak işletmelerde, kuruluşları için herhangi bir geçmiş tarihten önce kurulmuş olma şartı aranmamaktadır. Ancak başvuruda gereken tüm destekleyici dokümanın KAYS’a yüklenmesi gerekmektedir. Programlar kapsamında gerçek kişiler uygun başvuru sahibi olmadığından, Başvuru Sahibinin muhakkak bir tüzel kişilik olması gerekmektedir.

Yeni kurulmuş olan bir şirket/dernek olması durumu başvuru sırasında bir ret nedeni değildir. Ancak, projelerin teknik ve mali değerlendirme kısmında, kurumsal ve mali kapasiteye ilişkin değerlendirmede, Başvuru Sahibinin kurumsal geçmişi ve ilgili mali dokümanları incelenerek puanlama yapılmaktadır. 

MALİYETLERİN UYGUNLUĞU

Soru 13: Proje bütçesini oluştururken, maliyetlerin gerekçeleri de ayrıca belirtilerek teknik şartnamemize uygun 3 proforma fatura alınmıştır. Ancak söz konusu proforma faturalar farklı tutarlardadır. Piyasa riskleri de göz önüne alınarak proforma faturaların aritmetik ortalamasının alınarak bütçelendirilmesi uygun mudur?

Cevap 13: Piyasa fiyat araştırması yapılarak ilgili bütçe kalemleri için temin edilen 3 adet proforma fatura/fiyat teklifinin aritmetik ortalamalarının bütçeye yansıtılması uygundur. Toplam maliyeti 20.000TLyi geçen her bir mal ve hizmet alımı kalemi için teknik şartname ve 3 adet fiyat teklifi/proforma fatura sunulması zorunludur. Kar amacı gütmeyen başvuru sahipleri için KDV dâhil fiyatlar bütçeye yansıtılırken, kar amacı güden başvuru sahiplerinin bütçe kalemlerini KDV hariç fiyatlar üzerinden doldurması gerekmektedir. Bütçelendirmenin, Satın Alma Rehberinde belirtildiği gibi maliyetlerin ekonomiklik ve paranın en etkin kullanımının sağlanması hususlarına dikkat edilerek yapılması önemlidir.

BAŞVURUDA GEREKEN

Soru 14: 2014 yılı bilanço ve gelir tabloları henüz çıkmadığından, son üç yıla ilişkin yeminli mali müşavir (YMM) veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) tarafından onaylanmış bilanço ve gelir tablosu belgelerini 2011-2012-2013 yıllarına ait olarak verebilir miyiz?

Cevap 14: Belgelerin 2011-2012-2013 yıllarına ait olarak sunulması başvuru aşaması için yeterlidir (2014 yılı tabloları henüz çıkmayan Başvuru Sahipleri için). Değerlendirme süreci devam ederken Ajans gerekli gördüğü hallerde Başvuru Sahibinden 2014 yılına ait onaylanmış bilanço ve gelir tablosu belgelerini de talep edebilir.