2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
BU PROGRAM KAPANMIŞTIR.

Toplam bütçesi 1.000.000 TL olan 2015 yılı DFD Programı amaçları, öncelikleri, uygunluk kriterleri, başvuru koşulları ve değerlendirme süreci Program Başvuru Rehberi’nde yer almaktadır.

Programın Amacı

2014-2023 Ankara Bölge Planı vizyonu doğrultusunda ve öncelik ve tedbirleri kapsamında,

 • Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,
 • Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına,
 • Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına,
 • Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine,
 • Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlanmasına

yönelik faaliyetleri desteklemek.

Programın Öncelikleri

 • Ankara’ya mülteci göçünün sonuçlarının incelenmesi ve mülteci göçü ile ortaya çıkan ihtiyaçların ve hizmetlerin tespiti ve karşılanması  
 • Kadına yönelik şiddetin engellenmesi
 • Çocuk ve kent yoksulluğunun derinlemesine incelenmesi (özellikle belirli sosyal ve mekansal örnekler düzeyinde) ve yoksullukla mücadele mekanizmalarının geliştirilmesi
 • Çocuk işçiliği düzeyi ve biçiminin özellikle geri-dönüşüm sektörü ve kayıt dışı ekonomi ile ilişkili olarak incelenmesi
 • Genç işsizliğinin önlenmesi
 • Mesleki eğitim ve sanayide nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması (sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak)
 • Alt-bölgelerde nüfus kaybının etkileri ve önlenmesine yönelik tedbirler
 • Yaşlı nüfus artışının sosyal ve ekonomik sonuçları ve nüfusun yaşlanmasıyla ortaya çıkan sosyal ve mekansal ihtiyaçların ve hizmet gereksinimlerinin tespiti
 • Bakım hizmetleri (yaşlı, engelli, çocuk vb.) sektörüne yönelik ihtiyaç tespiti
 • Kent içi ulaşımın etkinliğinin arttırılması
 • Gündelik metropol yaşamına uyum ve entegrasyonun güçlendirilmesi
 • Kültür-sanat ve tasarım sektörlerinin geliştirilmesi
 • Yenilenebilir enerji teknolojileri üretimi
 • İleri teknolojiye dayalı ürünlere yönelik AR-GE, ÜR-GE ve markalaşma faaliyetlerinin geliştirilmesi
 • Üretim süreçlerinde yerli ileri teknolojilerin payının arttırılması
 • Tarıma dayalı sanayide katma değerin arttırılması ve markalaşma
 • İyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması
 • Doğal, tarihi ve kültürel varlıkların turizme kazandırılması
 • İklim değişikliğinin Ankara üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve gerekli tedbirlerin belirlenmesi
 • Kent merkezinde aktif yeşil alanların arttırılması
 • Atık yönetimi ve atıkların çevre dostu enerji üretiminde kullanılması

Bu alanlarda program amaçlarına katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmaları desteklenecektir.

Toplam Bütçe

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı toplam bütçesi 1.000.000 TL'dir.

Azami Proje Süresi

3 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Yerel yönetimler
 • Üniversiteler
 • Üniversite veya kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı enstitüler ve araştırma/uygulama merkezleri
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları (vakıflar, dernekler, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlar)
 • Birlikler ve kooperatifler
 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS)
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Asgari ve Azami Destek Miktar ve Oranları

 • Asgari Tutar: 25.000 TL
 • Azami Tutar: 75.000 TL
 • Proje bütçesinin en az %25’i, en çok %100’ü hibe olarak desteklenebilir.

Son Başvuru Tarihi

 • Elektronik başvuru: 04/12/2015 Saat 23.50
 • Proje dosyası teslimi: 11/12/2015 Saat: 17.00

Başvuru Süreci

Başvurular, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi - Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS-PFD) üzerinden yapılacaktır. Bu sistemle, Ajans’a yapılacak proje başvuruları internet üzerinden elektronik başvuru son tarihine kadar (4.12.2015, Saat 23.50) tamamlanmalıdır. Başvuru Sahipleri’nin, KAYS-PFD’ye kayıt olduktan sonra başvurularını sistem üzerinden doldurup, sistemden çıktısını alacakları Başvuru Formu ile talep edilen ek belgeleri 11.12.2015, Saat 17.00 tarihine kadar Ajans’a elden ya da posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Yardım Masaları

Ajans hizmet binasında proje hazırlama sürecine katkıda bulunmak amacıyla “Yardım Masaları” oluşturulacaktır. Projeleriyle ilgili ön hazırlıklarını tamamlayan Başvuru Sahipleri randevu usulüyle Ajans internet sayfası (www.ankaraka.org.tr/form/dfd2015) üzerinden görüşme talebinde bulunabilecektir.  Ajansta yapılacak görüşmeler, faaliyetlerin beklenen sonuçlara ulaşmasında programın beklentilerini ve projelerde uygulanması gereken yöntemlerin Başvuru sahiplerine daha detaylı aktarılmasını amaçlamaktadır. Hiçbir koşulda yapılan görüşmeler faaliyet tekliflerinin başarılı bulunacağı sonucunu doğurmayacaktır.

UYARI!

2015 DFD Programının herhangi bir önceliğine yönelik yeterince başarılı proje teklifi bulunması durumunda, ilgili önceliğe yönelik başka proje kabul edilmeyecektir. Böyle bir durumun ortaya çıkması söz konusu olduğunda, ilgili uyarı ve duyurular Ajansın web sayfasında yer alacaktır. Program önceliklerine yönelik güncellemelerin takibi potansiyel Başvuru Sahiplerinin sorumluluğundadır.

Başvuru süresince başvuru formu ve/veya eklerinde meydana gelebilecek olası değişiklikler de Ajans web sayfası (www.ankaraka.org.tr) üzerinden yayınlanacaktır.

Başvuru Rehberi ve Diğer Dokümanlar