2015 Yılı 2. Dönem Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular-2

Soru 1: Hidroelektrik santrali elektrik ve otomasyon işleri, mühendislik, proje ve yazılım komple, Hidroelektrik santrali türbin gavernor kontrol üniteleri, Hidroelektrik santrali jeneratör, fırçalı-fırçasız uyartım sistemleri (hız regülasyonu), Güneş enerjisi sistemleri paner invertor işşlerini yapmaktayız. Destek kapsamına girip girmediği konusunda bilgilendirme rica ederiz.

Cevap 1: İL_TEK MDP kapsamında başvuru sunacak başvuru sahiplerinin program eklerinden olan EK-G1 listesinde yer alan ürünleri hâlihazırda ürettiklerini ya da proje kapsamında üreteceklerini beyan etmeleri gerekmektedir. SITC Rev. 4 sınıflama sistemi Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir ticaret sınıflamasıdır. Proje konusu olacak ürününüzün SITC Rev. 4 kodunu TÜİK web sayfasında yer alan bu bağlantı üzerinden, ürününüzün ait olduğu kısımdan başlayarak tespit edebilirsiniz. Örneğin bir makine üretecekseniz ürününüzün SITC kodunu tespit etmek bu bağlantıda yer alan sınıflandırma kısımları arasından 7. kısmı tercih ederek başlayabilirsiniz. Ürününüzün tam SITC Rev. 4 kodunu tespit ettikten sonra (5 haneli şekilde) bu kodun İL_TEK Program Rehberi ekinde yer alan ileri teknolojili ürün listesi (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından tanımlanan)  ile uyumlu olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Soru 2: Biz Metaller ve Ametaller için CNC makineler üretiyoruz. Makine model sektörüne imal ettiğimiz makineler var ve  bu makinelerde ahşap, araldit, strofor, kompozit benzeri metal olmayan malzemeler işleniyor. Ancak işlenen metal olmayan bu modellerin nihai amacı, metal döküm işlemi sonrası metal haline dönmesi. Vereceğiniz destek metal üzerine olunca, nihai ürün metal olsa da, üretimlerimiz metal olmayan malzemeleri işlemeye yönelik olduğundan bir şüphe duyduk. Ar-geye yönelik projemize sizden destek başvurusunda bulunabilir miyiz?

Cevap 2: Bakınız Cevap 1. Ayrıca, proje başvuru konusunun İL_TEK Mali Destek Programı rehberinde yazan önceliklere yönelik olması gerekmektedir.

Soru 3: Hibe Başvuru Rehberi'nin 2.3.1 nolu bölümünün a. maddesinde 'Projede görevlendirilen koordinatör, muhasebeci ve teknik personelin net maaşları, (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının mevcut durumda verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır.' uygun gider olarak belirtilmektedir. Bu durumda SSK ve vergi gibi personel çalıştırma maliyetleri uygun gider değil midir? Önceki hibe programlarında brüt maaş uygun gider olarak belirtilmekteydi. Bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim.

Cevap 3: Önceki programdan farklı olarak bu programda sadece NET MAAŞLAR uygun maliyettir. Net maaş dışındaki vergi, prim vb. uygun maliyet değildir.

Soru 4: Projede başvuru sahibinin karşılaması gereken eş-finansman miktarı, kurumda hali hazırda çalışan birinin projede teknik personel olarak görevlendirilmesi ile karşılanabilir mi?

Cevap 4: Başvuru sahibinin kamu kuruluşu olması durumunda, söz konusu kurumda çalışan bir kamu görevlisinin bütçede insan kaynakları kaleminde yer alacak net maaşı eşfinansman olarak gösterilebilmektedir.

Soru 5: 2015 yılı 2.dönem Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında; örnek proje konuları başlığı altında "İmalat sektöründe yeni yatırımlar veya kapasite artışı projeleri" yer almaktadır.  Buradaki yeni yatırım neyi ifade etmektedir? Binamız var, fakat henüz hiç üretim hattımız yok, sıfırdan üretim hattı kurulumu yeni yatırım olarak varsayılır mı?

Cevap 5: Söz konusu program önceliklerine ve alt bölge koşullarına uygun olmak koşuluyla, yeni yatırımlar da dahil olmak üzere ekipman-malzeme alımı program kapsamında uygun maliyet olarak değerlendirilmektedir.

Soru 6: Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı (SÜR_KA) kapsamında; destekten faydalanıcı bir belediye, ortağı ise özel bir firma olması durumunda destek oranı nedir? Belediye ve firma için ayrı ayrı mı değerlendirilmektedir?

Cevap 6: Destek oranı başvuru sahibinin statüsüne göre belirlenmekte olup, proje kapsamında kar amacı güden bir ortağın yapacağı harcamalarda ise KDV uygun maliyet olarak kabul edilmemektedir. Ancak kar amacı gütmeyen bir kurum sadece kar amacı gütmeyen kurumlarla ortak olabilmektedir.

Soru 7: Matbaa sektöründe faaliyet gösteren ve Temelli'de bulunan bir firma;

 • Dijital baskı altyapısı kurmak için Sürdürülebilir Kalkınma (Öncelik 4)

 • 2) İhracata yönelik altyapı ve kapasite geliştirme, markalaşma kapsamında ileri teknolojiler Öncelik 2 veya Öncelik 4 kapsamında başvuru yapması mümkün müdür?

Cevap 7:

 • Temelli, Sincan ilçesine bağlı bir semt olup, SÜR_KA rehberinde belirtilen öncelikler ve alt bölgeler ilişkisi bağlamında başvuru yapılabilecek bir yerleşim alanı değildir.
 • Bakınız Cevap 1.

Soru 8: Kurumumuza ait bir taşınmazın 2 ayrı proje başvurusunda değerlendirilmesi konusunda bilgiye ihtiyacımız bulunmaktadır. Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı Kapsamında;

Projenin birinde kurumumuz proje sahibi, diğer proje de ise başka bir kuruluşun proje sahibi olarak yer alması planlanmaktadır.

Bu kapsamda aynı taşınmazda gerçekleştirilecek faaliyetler kapsamında 2 ayrı kurum tarafından ayrı proje başvurusu yapılabilir mi?

Cevap 8: 2 farklı proje başvurusunun başarılı ilan edilmesi durumunda, projelerin faaliyetlerinin başvuru formunda belirtildiği ve taahhüt edildiği şekilde gerçekleştirilmesine engel bir durum oluşmaması ve aynı faaliyetler için mükerrer destekler alınmaması kaydıyla, söz konusu 2 farklı projeye ilişkin faaliyetlerin aynı taşınmazda gerçekleştirilmesinde sakınca bulunmamaktadır.

Soru 9: Çubuk yolu üzerinde cam imalatı yapan firmayız SÜR_KA programınız için başvuru düşünüyoruz fakat konumumuz ve ikametgâhımız Akyurt görünüyor. SÜR_KA için uygun olmadığımızı düşünüyoruz. Ayrıca firmamız balistik cam imalatı yapıyor. Referanslarımız ve üretimlerimiz savunma sanayi ağırlıklı, yatırım düşüncemiz de balistik cam, frekans kesici cam ve yanmaz cam üzerine İL_TEK programı için uygun başvuru sahibi miyiz?

Cevap 9: Akyurt’un da içinde yer aldığı 5. Alt Bölgede yer alan ilçelerde yerleşik kar amacı güden işletmeler SÜR_KA programı 4. Önceliği (İmalat sektörlerinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi) kapsamında başvuru yapamamaktadır. İL_TEK programı kapsamındaki başvuru düşünceniz için Bakınız Cevap 1.

Soru 10: Bir mali destek programında bir kamu kurumu toplamda kaç projeye ortak olabilir?

 • Mali destek programında eş finansmanın tamamını insan kaynaklarından karşılayabilir mi?

Cevap 10:

 • Ortaklık için bir sınır bulunmamaktadır.
 • Başvuru sahibinin kamu kuruluşu olması durumunda, söz konusu kurumda çalışan kamu görevlilerinin bütçede insan kaynakları kaleminde yer alacak net maaşları eşfinansman olarak gösterilebilmektedir. Yeterli olması durumunda tamamı karşılanabilmektedir.

Soru 11: SOS_KA kapsamında 60-70 bin tahmini bütçeli bir proje hazırlıyoruz. Ajansın internet sitesindeki proje dokümanlarını incelerken projenin mali denetimi konusunda anlayamadığımız bir hususu öğrenmek isteriz. Dokümanların birinde "Proje ortakları ve yararlanıcıları, uygun muhasebe ve çift girişli defter tutma sistemini kullanarak hesapların kesinliğini ve düzenli olmasını sağlamalıdır. (Muhasebe hesapları proje sonunda YMM tarafından denetlenecek ve hesaplar Sözleşme Genel Koşullar 16. Maddeye uygun tutulmalı)" deniyor. Başka bir bölümde ise "15.1 Destek yararlanıcısı, aldığı destek miktarı 200.000 TL üzeri veya Ajans tarafından talep edildiyse son ödeme talebine yasal denetim konusunda ulusal veya uluslararası kabul görmüş bir denetim kurumuna (örn: Yeminli Mali Müşavirler/Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası veya Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış bağımsız denetim şirketi) mensup onaylı bir denetçi tarafından hazırlanmış tüm proje harcamalarını teyit eden bir rapor ekler. Bu durumda bulunan destek yararlanıcısı uygun miktarda bir harcama teyidi maliyetini proje bütçesinde göstermelidir. Destek yararlanıcısı dış denetçiye Madde 16’da bahsedilen bütün erişim haklarını verir. Sözleşmede Ek XI'deki örneğe uygun olarak hazırlanan denetim raporunda denetçi; destek yararlanıcısı tarafından beyan edilen masrafların gerçek, tam ve sözleşmeye uygun olduğunu teyit eder.
15.2 Madde 15.10’de atıfta bulunulan harcama teyidini yapacak denetim şirketinin adı ve adresi, eğer bu tür teyit gerekiyorsa, sözleşmede Özel Koşullar Madde 5.2’ye dahil edilmelidir." diyor.
Şimdi sorumuz şu: Bizim projemiz 200 bin TL den az maliyetli olduğu için YMM denetimine tabi değil mi, yoksa proje sonunda YMM denetimi her hâlükârda zorunlu mu?

Cevap 11: SOS_KA Rehberinde 17. sayfa altında yer alan 5 no’lu dipnot şu şekildedir: “Ajans, tüm MDP’ler kapsamında sunulan bütün projelerden denetim raporu talep eder. Yararlanıcı, son ödeme talebine ilişkin yasal denetimi, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) belirtilen Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları bünyesinde görev yapan bağımsız denetçilere yaptırmakla yükümlüdür”

Soru 13: SÜR_KA programında belirtilen alt bölgelerdeki ilçelerden istediğimiz ilçeleri kapsayacak şekilde proje üretebilir miyiz? 2. bölgeden Çubuk, 4. bölgeden Güdül ve 5. bölgeden Kazan ilçeleri ile bir güzergâh şeklinde projemiz mümkün mü acaba?
Bu alt bölgelerden sadece birine mi proje üretmek gerekiyor, iki veya üç bölge birlikte proje üretebilir miyiz?

Cevap 13: SÜR_KA Program Rehberinde şu uyarı yer almaktadır:” SÜR_KA MDP kapsamında başvuru yapacak işletmelerin, başvuru yaptıkları Öncelikle ilgili Alt Bölge’de yerleşik olma zorunluluğu bulunmaktadır. İşletmeler hariç, merkez ilçelerden ya da diğer alt bölge ilçelerinden Başvuru Sahipleri belirledikleri herhangi bir Alt Bölge’ye yönelik proje başvurusunda bulunabilir.” Eğer kar amacı güden işletme iseniz sadece rehberde tanımlanan yerleşik olduğunuz alt bölge içinde projeyi gerçekleştirebilirken, kar amacı gütmeyen bir kurum iseniz öncelik-bölge ilişkisine riayet etmek koşuluyla farklı bölgelerde projeyi gerçekleştirebilirsiniz.

Soru 14: Vakıf olarak başvurmayı planladığımız ve Vakıf bünyesinde özel ilgi gerektiren bireylerin eğitimi ve istihdamı amacıyla oluşturmayı planladığımız ahşap atölyesi kurulumu konusundaki projemizde, söz konusu bireylerin eğitimini planlamaktayız. Bu kapsamda 4 sorum olacak:

1) Eğitim alacak bireylerin günlük harcırahları proje bütçesinden ödenebilir mi?
2) Atölyeye servis aracımızla getirilecek bireylerin taşınmasında istihdam edilecek şoför ve atölyenin temizliği ile bakımından sorumlu olacak bir kişinin aylık ücretleri proje bütçesinden karşılanabilir mi?
3) Projenin yürütülmesinde görev alması planlanan kişinin ücreti proje bütçesinden karşılanamıyor mu?
4) Kesin Teminat şartı gerekli mi?

Cevap 14:

 • Eğitim alacak kişilere gündelik verilemez.
 • Söz konusu faaliyetlerin hizmet alımı yöntemiyle gerçekleştirilmesi uygundur.
 • Koordinatör, muhasebeci ve teknik personelin maaşları insan kaynakları kalemi altında uygun maliyettir.
 • Destek tutarının % 10’u kadar teminat koşulu sadece kar amacı güden işletmeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için geçerlidir.

Soru 15: Kalkınma Ajansınız tarafından 2015/2 Mali Destek Programları Proje Çağrısı kapsamın SOS MDP Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler başlığında Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü olarak başvuracağımız proje hakkında bir sorumuz olacaktır;

Projenin bütçesinde yer alan %10 eş finansmanlık dilimi projede görev yapacak olan kamu görevlisi(akademisyen) personelin maaş giderleri üzerinde karşılanabilmekte midir?

Cevap 15: Projede görev alacak kamu personelinin net maaşları eşfinansman olarak gösterilebilmektedir.

Soru 16: ABC şirketi olarak EK G1 listenizde yer alan 731.35 nolu ileri teknoloji sektöründe üretim gerçekleştiriyoruz. Tesisin enerji ihtiyacının bir bölümünü karşılamak üzere güneş enerjisi üretim sistemi kurmak istiyoruz. İL_TEK Mali Destek Programı 4. Önceliği “İleri teknolojili sektörlerde temiz üretim uygulamalarına yönelik alt yapıların geliştirilmesi” kapsamında başvuru yapabilir miyiz?

Cevap 16: Öncelik kapsamına güneş paneli, rüzgar türbünü gibi alternatif ve yenilenebilir enerji üretimine yönelik alt yapı tesisi kurulumu girmemektedir. Öncelikte yer alan ileri teknolojili sektörlerde işletmelerin temiz üretim uygulamalarına yönelik alt yapılarının geliştirilmesi ile kaynak kullanımını azaltan malzeme, ürün ve proseslerin tasarım ve kurulumu amaçlanmıştır.

Soru 17: Merkez dışı bir ilçede 50 dönüm arazime badem veya ceviz ekmek istiyorum. Bu konu ile ilgili yardım almam mümkün müdür?

Cevap 17: Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi Bölüm 1’de belirtilen program amaç ve öncelikleri ile uyumlu ve Bölüm 2’de belirtilen uygunluk kriterlerine uygun olarak sunulan ve rehberde belirtilen değerlendirme süreci sonrasında destek almaya hak kazanan projeler, başvuru sahibinin statüsüne göre ve Bölüm 1.1.2'de belirtilen asgari ve azami tutarlar dâhilinde desteklenecektir. Birincil tarım faaliyetlerine yönelik hazırlanan proje başvuruları uygun değildir.

Soru 18: Tarımla ilgili işletme açıp tarımsal faaliyetler yapacağım. Tarımsal arazileri kiralamayla ilgili resmi işlemlerim devam etmektedir. Kiralama işlemi proje sonuçlanana kadar yani birkaç ay içinde tamamlanacak. Fakat şu anda arazinin üstüme olduğuyla ilgili resmi bir evrakım olmaması bir sorun teşkil eder mi?

Cevap 18: Program kapsamında birincil tarım faaliyetleri uygun değildir. SÜR_KA1 ve SÜR_KA2 Programlarına başvurular sırasında, Başvuru Sahiplerinden “proje faaliyetine konu olan arsa/arazi/binaların mülkiyet durumunu, tahsis veya kullanım hakkını gösterir belgeleri” destekleyici doküman olarak sunmaları beklenmektedir. Ayrıca başvuruya, projenin ölçeğine göre, “faaliyet alanının konumunu ve kapladığı alanı gösteren vaziyet planı, 1/25000 - 1/5000 ölçekli haritalar” eklenmelidir. Başvuru sırasında ilgili belgeler temin edilemiyorsa, gerekçesiyle birlikte beyan edilmeli ve ilgili evrak kısmında hazırlık çalışmalarına, potansiyel uygulama alanına ve varsa ön görüşme/protokollere ilişkin belgeler sunulmalıdır.
Değerlendirme süreci devam ederken, Ajans gerekli görürse Başvuru Sahibinden sürece ilişkin ek belge talebinde bulunabilir. Projelerin başarılı bulunması ve desteklenmeye hak kazanması durumunda ise projenin uygulama yerine ilişkin tüm belgelerin (kontrat, protokol, izin, ruhsat, etüt, uygulama planı, haritalar vb.) sözleşme öncesi Ajansa sunulması zorunludur.

Soru 19: Program kapsamında desteklenmeyen tarım faaliyetleri nelerdir?

Cevap 19: Ajans, mevzuat gereği birincil tarım faaliyetlerine hibe desteği sağlamamaktadır. Ancak tarım ve hayvancılığa dayalı endüstri ürünlerinin modern tekniklerle işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, pazarlanması yoluyla üretim kapasitelerinin artırılması Ajansımız tarafından desteklenecek uygun proje konuları arasındadır.
Birincil tarım faaliyeti olup, programlar kapsamında desteklenmeyecek faaliyet alanları şu şekildedir:

 • Zirai ürün ekme, hasat etme, tarla/bahçe hazırlama çalışmaları,
 • Sebze-meyve üretimi, mantar üretimi, yem üretimi, 
 • Hayvancılık, canlı hayvan alımı, besi hayvancılığı, süt sığırcılığı, tavukçuluk
 • Süt üretimi, yumurta üretimi, bal üretimi
 • Su ürünleri yetiştiriciliği, alabalık tesisi, alabalık üretimi,
 • Arı yetiştiriciliği ve ürünleri, ipek böcekçiliği ve ürünleri,
 • Dış/iç mekan süs bitkiciliği, fidan alımı, fidan üretimi, 
 • Damlama sulama, örtü altı tarım faaliyetleri (seracılık) vb. konular

ve tüm bu faaliyetlere yönelik makine-ekipman alımı

Örneklerle açıklamak gerekirse;

 • Süt üretimi desteklenmemektedir ancak sütün işlenerek yoğurt haline getirilmesi desteklenmektedir.
 • Sebze/yumurta/bal üretimi birincil tarım faaliyeti olması nedeniyle destek verilmeyecek proje konularındandır. Ancak üretilmiş ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ve pazarlanması uygundur. Projelerin bu kapsamda tasarlanması ve sunulması gerekmektedir.
 • Seracılık faaliyetleri birincil tarım faaliyetleri arasındadır, ancak, mevcut seraların enerji verimliliği kapsamında jeotermal ve güneş enerjisi kullanacak şekilde modernize edilmesi uygun proje konusu olabilecektir.