2014 SOSKA MDP (TR51/14/SOSKA) Sıkça Sorulan Sorular - 1

Dosya olarak indirmek için tıklayınız.

ÖNEMLİ UYARI

Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında projelerin tümünde, somut ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi, inşaat ve yapım işlerinin bulunması ve bu faaliyetlerin proje kapsamında gerekli ve gerçekçi olması beklenmektedir. Aynı zamanda, mevcut kurum/kuruluş/tesislerin hizmet kalitesinin artırılması için tadilat, restorasyon, yenileme vb. faaliyetleri de inşaat ve yapım işi olarak uygundur. Program kapsamında tüm öncelikler için uygulanacak projelerin tek bir faaliyetten oluşmaması, sosyal altyapı tesislerinin inşası veya rehabilitasyonu/restorasyonu faaliyetlerini de içerecek şekilde çeşitli faaliyetler bütününden oluşması gerekmektedir.

Soru 1: Dernek olarak SOSKA programına başvurmak üzere ana hatlarıyla "imkanı olmayan çocuklara gezici faaliyet götürmek" konulu bir projemiz bulunmaktadır.  Projemiz gezici olduğu için herhangi bir inşaat veya altyapı inşası söz konusu değildir. Rehberde bulunan Ek F' nin mutlaka ve eksiksiz olarak doldurulması gerektiğini okudum. Ancak projemizde bulunan faaliyetler ekteki özellikle "Önceliklere Göre Teknik Bilgiler" bölümlerine uygun değildir. Örneğin proje sahasının kapladığı alan, haritalar, tahmini işletme maliyeti, arsa durumu vs projemizde bulunan kalemler değildir. Bu durumda gezici faaliyet kapsayan proje, çağrıya uygun değil midir? Ayrıca Ek F' de geçen "Uygulayıcı Kuruluş" tan kastınız kimdir?

Cevap 1: Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı önceliklerinden tümü altyapı faaliyetleri içeren projelere yöneliktir. Bu kapsamda, projelerin tümünde, somut ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi, inşaat ve yapım işlerinin bulunması ve bu faaliyetlerin proje kapsamında gerekli ve gerçekçi olması beklenmektedir. Aynı zamanda, mevcut kurum/kuruluş/tesislerin hizmet kalitesinin artırılması için tadilat, restorasyon, yenileme vb. faaliyetleri de inşaat ve yapım işi olarak uygundur. Program kapsamında tüm öncelikler için uygulanacak projelerin tek bir faaliyetten oluşmaması, sosyal altyapı tesislerinin inşası veya rehabilitasyonu/restorasyonu faaliyetlerini de içerecek şekilde çeşitli faaliyetler bütününden oluşması gerekmektedir. Projeler kapsamında önceliklerle ilişkili olarak, gerekli ve gerçekçi olması şartıyla gezici sosyal altyapı unsurları bulunabilir. Bu altyapılara örnek: gezici kütüphane, gezici sinema salonu, gezici tiyatro altyapısı, gezici yaşlı/hasta bakım tesisi vb. olabilir.  Bu doğrultuda, EK_F başvuru dokümanının tüm başvurular için başvurunun mahiyetine göre eksiksiz doldurulması ve başvuru sırasında sunulması gerekmektedir. “Uygulayıcı kuruluş”, projede belirtilen altyapı faaliyetinin uygulanmasından sorumlu olacak kurum/kuruluştur (Başvuru Sahibi ve/veya Ortaklar olabilir)

Soru 2: Başvuru yapmak istediğimiz Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek programında projemizin uygulanmasında yurtdışından alanında uzman bir kişi yer alabilir mi? Bunların maliyetleri uygun maliyet olarak kabul edilebilir mi?

Cevap 2: SOSKA MDP kapsamında proje için gerekli olması durumunda yurtdışından uzmanlık hizmeti alınabilir. Bu hizmet alımının bütçenin 6. Kalemi altında bütçelendirilmesi gerekmektedir (İnsan kaynakları kısmında ancak proje sahibi ve ortaklarının sigortalı personelinin ücretleri uygun maliyettir). Uygulama sırasında, yurt dışından alınacak bu hizmet karşılığında ödemelerin uygun olması için tedarikçi kurum/kuruluşun harcama belgesi yerine geçecek fatura vb. belgeleri sunması gerekmektedir.

Soru 3: Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler arasında, "Projenin uygulanması için mevzuat gereğince ilgili makamlardan alınması gerekli olan her türlü izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans gibi belgeler" yer alıyor. Biz Vakıf olarak bir Yaşlı Bakımevi kurmak istiyoruz. Bu doğrultuda proje hazırlayacağız ama projenin hazırlık aşamasında böyle bir ruhsat alma şansımız yok. Ruhsat için bakımevini kurmamız sonra yetkililerin gelip onaylaması gerekiyor. Bu durumda bu belgeyi hazırlık aşamasında Ajans'a sunamayacağız. Bu, eksik belgeden dolayı projemizin değerlendirilmesine olumsuz yansır mı ya da bu durumda ne yapmamız gerekiyor?

Cevap 3: Başvuru sırasında sunulması gereken destekleyici belgeler, projenin uygulanabilmesi için gerekli olan ruhsat (ör. İnşaat ruhsatı), yetki belgesi, lisans vb. belgelerdir. Soruda bahsi geçen belge yapım işi tamamlandıktan sonra uygulama sırasında başvuru yapılarak alınacak bir belge olup, proje uygulama sürecini ilgilendirmektedir. Faaliyete geçmesi için bu tür onay ve ruhsat gerektiren projelerde önemli husus, başvuru sırasında sunulacak plan/uygulama projelerinin ilgili mevzuat hükümlerince belirtilen faaliyetin gerçekleşmesi için uygunluğudur.

Soru 4: Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler arasında, "Başvuru Sahibi kurumun/kuruluşun proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma yetkisine sahip olduğuna dair beyanname (EK E Örnek 1-B)" yer alıyor. Ekleri incelediğimizde EK E Örnek 1-B'de belgenin Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için  olduğuna dair bir ibare var. Biz Vakıf olarak konuyla ilgili hangi eki/dokümanı dolduracağız?

Cevap 4: SOSKA MDP için başvuru sırasında sunulması gereken destekleyici belgeler arasında bulunan EK E Örnek 1-B “Başvuru Sahibi kurumun/kuruluşun proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma yetkisine sahip olduğuna dair beyanname”,  sadece kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için hazırlanması zorunlu bir belge olup, bunların dışında kalan Başvuru Sahiplerinin bu destekleyici belgeyi sunmalarına gerek yoktur.

Soru 5: Ajansın internet sitesinde, SOSKA Programı ilan sayfasında, “Önemli Duyuru” başlığı altında bulunan Kalkınma Ajansları Mali Desteklerinden Yararlanan Kamu İdarelerine Tahsis Edilen Kaynakların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Diğer Hususlara İlişkin Usul Ve Esaslar başlıklı belgeden ne anlamalıyız? Bu belge hangi kurumları ilgilendirmektedir?

Cevap 5: İlgili belge, Merkezi Kamu İdaresi statüsündeki Başvuru Sahiplerine yönelik bir duyuru niteliğindedir. Belgede;

“Kalkınma Ajansları Mali Desteklerinden Yararlanan Kamu İdarelerine Tahsis Edilen Kaynakların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar (8.10.2013 tarih 9101 sayılı)” ın;

  • 3 üncü maddesinin c bendinde Eş Finansman “... yararlanıcı tarafından taahhüt edilen nakdi katkıyı ifade eder” denmiştir;
  • 4 üncü maddesinin  3 üncü bendinde “... yararlanıcı personeline yapılan maaş ödemeleri proje süresiyle sınırlı olmak ve yararlanıcının toplam yükümlülüklerinin yarısını (%50’sini) geçmemek kaydıyla eş finansman olarak kabul edilebilir.” denmiştir. 

Bu hükümlere dayanarak, SOSKA MDP kapsamında destek almaya hak kazanan Merkezi Kamu İdaresi statüsündeki destek yararlanıcıları, projelerinde eş finansman tutarlarının en fazla %50’sine karşılık gelen kısmını, proje süresini aşmayacak biçimde, projede çalışan kendi personeline yapacakları maaş ödemeleri üzerinden karşılayabilir. Kurumlar bunun dışında kalan eş finansman yükümlülüklerini proje için özel olarak açılmış proje hesabına aktarmak ve oradan harcamak zorundadır. Örneğin,  1.000.000TL toplam uygun maliyeti bulunan, %75 destek- %25 eş finansman oranlı bir projede,  Ajansın katkısı maksimum 750.000,00 TL olup, yararlanıcı eş finansmanı 250.000,00TL ‘dir.  Yararlanıcı bu toplam eş finansman yükümlülüğünün (250.000,00TL) en fazla %50’sini (125.000,00TL) proje süresinde personeline yapacağı maaş ödemeleriyle karşılayabilir.  Kalan 125.000,00 TL’lik eş finansman tutarı Başvuru Sahibi tarafından 4 üncü maddenin 4 üncü bendi uyarınca proje özel hesabına nakden aktarılmalı ve buradan proje için harcanmalıdır.   İlgili dokümana http://www.ankaraka.org.tr/data.asp?id=1952 bağlantısından Önemli Duyuru altında ulaşabilirsiniz.

Soru 6: Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek programına Derneğimiz adına bir proje ile başvurmak istiyoruz. Derneğimiz 1954 yılında kurulmuş köklü bir meslek örgütüdür. Derneğimizin Genel Merkezini seçimli Genel Kurul Kararı ile 21.12.2013 tarihinde Ankara’ya taşınmıştır. Bu şartlarda  Derneğimiz adına mali destek programına başvurabilir miyiz?

Cevap 6: SOSKA MDP için Başvuru Sahiplerinin Program ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olmaları ve Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (Ankara) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir. Ayrıca Başvuru Sahiplerinin uygunluk için, SOSKA Başvuru Rehberi 2.2.1 ve 2.2.2 Bölümlerindeki diğer tüm koşulları sağlamaları gerekmektedir.

Soru 7: OSB olarak, işsiz ve düşük vasıflı işçiler için mesleki eğitim merkezi oluşturmayı planlıyoruz. Bu bağlamda bölgemizde faaliyet gösteren Akıllı Kolej’in alt yapısını güçlendirerek ve mevcut alt yapısından faydalanarak bu merkezi oluşturma yolunda, okulun statüsü (kar amacı güden kuruluş olarak ) bir engel teşkil eder mi?

Cevap 7: Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda, projelerin kar amacı güden farklı kuruluşlar ya da 3. şahısların menfaati yönünde uygulanması mümkün değildir.

Soru 8: Yapım işlerinde bina ile ilgili gerekli izinlerin alınmış olması şartı bulunuyor. Ancak ruhsat, koruma kurulu izni, mimari çizim vb. işlemlerin tamamlanması bazen uzun bir zaman alabiliyor. Yani başvuruyu projenin açıldığı dönemde yapmanıza rağmen gerekli izinler, ruhsatlar proje teslim tarihine yetişemeyebiliyor. Gerekli evrakların proje teslim tarihine kadar yetişmemesi durumunda bu evraklar için ilgili kurumlara başvurmuş olmak yeterli olur mu?

Cevap 8: SOSKA Mali Destek Programı, altyapı öncelikli bir programdır. Bu program kapsamında başvuruda teslim edilmesi beklenen tüm izin, ruhsat vb. belgeler, proje başvurularının mali ve teknik kapasitesinin ve uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi için gereklidir. Bu nedenle, başvuru sahiplerinin bahsi geçen evrakı proje başvurularıyla birlikte sunmaları zorunludur (Ayrıca bkz. Cevap 3)

Soru 9: Proje için sağlanacak %75 lik destek bina yapımı için de geçerli midir? Binaya ayrılan bütçe projenin en fazla % kaçını oluşturabilir?

Cevap 9: 2014 Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında inşaat ve yapım işleri için ayrılan destek kapsamında, bütçe tutarlarında herhangi bir yüzde sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak, bu program kapsamında tüm öncelikler için uygulanacak projelerin tek bir faaliyetten oluşmaması, sosyal altyapı tesislerinin inşası veya rehabilitasyonu faaliyetlerini de içerecek şekilde çeşitli faaliyetler bütününden oluşması gerekmektedir.

Soru 10: İnşaatı devam eden bir kampüs projemiz bulunmaktadır. İnşaatı devam eden bu kampüs üzerinde altyapı güçlendirilmesi adına proje yazılabilir mi yoksa mevcut yapının üzerinde mi tadilat gerçekleştirilmesi gerekiyor?

Cevap 10: Program kapsamında, Daha önce başlamış ve/veya inşaatı devam eden bina ya da altyapı hizmetlerinin tamamlanmasına ilişkin yapım işleri uygun maliyet değildir (Bkz. Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.4. Uygun Olmayan Maliyetler). Bunun dışında, SOSKA programı kapsamında inşaat ve yapım işleri uygun maliyet olup, projelerin, program öncelikleri doğrultusunda, sıfırdan inşaat/restorasyon/yenileme gibi altyapı faaliyetlerini de içerecek şekilde kurgulanması gerekmektedir.

Soru 11: Ankara'da mesleki ve teknik eğitim veren bir okuluz (meslek lisesi). Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi MDP kapsamında "İşsizler ya da düşük vasıflı işçiler için aktif işgücü talebine uyum ve istihdam edilebilirliği sağlayacak kurs, atölye vb. altyapıların kurulması" konusu kapsamında okulumuzda atölye kurulması ya da var olan atölyelerin geliştirilmesine yönelik bir proje hazırlamayı düşünüyoruz. Bu doğrultuda uygun başvuru sahibi sayılır mıyız, böyle bir projeyi hazırlayıp sunabilir miyiz? 

Cevap 11: SOSKA Programı kapsamında, uygun başvuru sahipleri Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1.’de açıklanmış olup, tüm öncelikler kapsamında aynı başvuru sahipleri uygunluk kriterleri geçerlidir. Program kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşlara yönelik hazırlanmış olup, soruda belirtilen nitelikteki kamu kurum ve kuruluşları da buna dahildir. Proje tekliflerinin Program kapsamında öncelik alanlarından en az birine yönelik hazırlanmış olması zorunlu olup, uygun/uygun olmayan faaliyet konularına ilişkin bilgiye Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.3.’ten ulaşılabilir.