2012 Yılı Çalışma Programı

"Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı", Ajansın 2012 yılı tahmini bütçesi dikkate alınarak proje ve faaliyetlerin öncelik sıraları, hedefleri, etkileri, süresi ve sonuçlarının ulusal ve bölgesel plan ve programlarla uyumlu, bölgesel ve yerel kalkınmaya yönelik diğer plan, proje ve faaliyetlerle tutarlı bir şekilde hazırlanmıştır. Bu doküman, 2012 yılına ilişkin gösterge niteliğinde çalışma programına yönelik stratejileri içermektedir. Çalışma Programı hazırlanırken 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un ve Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Kalkınma Bakanlığının belirlediği esaslar referans alınmıştır.

Tarafsızlık, ölçülebilirlik, yenilikçilik, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ışığında hazırlanan Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan faaliyetler; ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini mümkün kılacak kurumsal bir yapının tesis edilmesine yönelik faaliyetler, kurumsal çerçeve dışında kalan paydaşlara yönelik tanıtım, farkındalık yaratma, koordinasyon ve iletişimin tesis edilmesine ilişkin faaliyetler ile 2011 yılında hazırlanan bölge planının gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak mali destekler ve bunların izlenmesi şeklinde özetlenebilir.