2012 Proje Teklif Çağrısı Sıkça Sorulan Sorular - 5

Dosya olarak indirmek için tıklayınız.

2012 Proje Teklif Çağrısı “Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar”, “Kısal Kalkınma”, “Sosyal Kalkınma” ve “Turizm” Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları - 5

BAŞVURU SAHİBİ VE ORTAKLARIN UYGUNLUĞU

Soru 1: Kar amacı gütmeyen bir derneğiz. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Şubat 2013'te tamamlanacak olan halen yürümekte olan bir projemiz var. Yeni programa 2013 yılında proje teklifi vermemiz mümkün mü?

Cevap 1: Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden ve tüzel kişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde aynı ajansa başvuramazlar. Konuyla ilgili detaylı bilgi için lütfen Sıkça Sorulan Sorular (SSS) Set 2 Cevap 3'e bakınız. Farklı şirketlerin başvurusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Referans: Bkz. (SSS- Set 1 Cevap 7)

Soru 2: Ankara merkezli bir firmayız ancak İzmir’de şubemiz var ve oraya 50 personeli istihdam edeceğimiz yatırıma ilişkin bir proje başvurusu için İzmir Kalkınma Ajansı'na mı, Ankara Kalkınma Ajansı'na mı başvurmamız gerekiyor?

Cevap 2: Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR51 Düzey 2 bölgesinde (Ankara ve ilçeleri) gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştrilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Referans: Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu 2.1.1.1.1.3.2 Proje ve Faaliyetlerin Uygunluğu, Başvuru Rehberleri Bölüm 2.1.3

PROJELERİN UYGUNLUĞU

Soru 3: ".Kırsal Kalkınma Mali destek programı doğrultusunda hazırladığımız proje ile ilgli; "Beklenen finansman kaynaklarında", "diğer kurumlarca yapılan katkılar" hanesinde  "doğrudan gelir"e projeden beklenen gelirin mi girilmesi gerekmektedir? Diğer kurumlarca yapılacak katkılar 3 hane boş bırakılabilir mi?"

Cevap 3: .Projenin finansmanında başvuru sahibinin, ortakların ve iştirakçilerin katkıları eş finansman olarak değerlendirilir. Eğer projenizde ortaklarınızdan ya da iştirakçilerinizden bir katkısı söz konusu ise Beklenen Finansman Kaynakları Bölümünde " Ortak, İştirakçi Katkısı"  kısmına bu katkının miktarı yazılacaktır. Eş finansman yalnızca Başvuru Sahibi tarafından sağlanacak ise "Ortak, İştirakçi Katkısı"  kısmı boş bırakılacaktır.  Mali destek programları kapsamında  proje uygulama süresi boyunca faydalanıcılar proje faaliyetlerinden kar elde edilemeyeceği, kar elde edildiği takdirde, kar tutarı destek miktarından mahsup edileceği unutulmamalıdır.

Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51\12\KIR) Bölüm 2.1.2

Soru 4: " Kays PFD sisteminde "Yöntem" kısmında yer alan "Proje daha önceki başka bir projenin devamı olması durumunda, bu projenin öncekinin sonuçları üzerine nasıl inşa edileceği" bölümüne Kırsal Kalkınmadan daha önce tamamlanmış bir projeye ait bilgilerin verilmesi uygun mudur?"

Cevap 4: Eğer projeniz daha önce uygulamış olduğunuz bir projenin devamı niteliğinde ise önceki projeniz ile elde ettiğiniz sonuçların üzerine nasıl inşa edileceği açıklanmalı, önceki projeniz ile başvurmayı planladığınız projenin sınırları net bir biçimde ortaya konmalıdır.

Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51\12\KIR) Bölüm 2.1. 2

Soru 5: Ankara’da hayvancılıkla uğraşıyorum. Elde ettiğim sütü soğuk hava tanklarında muhafaza etmekteyiz. Bu tankları yenilenebilir enerji güneş enerjisi ile soğutmak istiyoruz. Bu kapsamda  2012 kırsal kalkınma mali destek programına müracaat edebilir miyiz?

Cevap 5: Referans: Bkz. (SSS- Set 1 Cevap 9)

Soru 6: Gastronomi turizmi konulu projemiz için restoranları başvuru esnasında belirlemek zorunda mıyız, yoksa süreç içinde belirleyebilir miyiz? Başvuru esnasında belirleyeceksek süreç içinde değişiklik yapılabilir mi?

Cevap 6: Sunulacak projeleri mali destek programı önceliklerine hizmet edecek ve proje amacına ulaşacak şekilde kurgulamak başvuru sahibinin sorumluluğunda olduğundan hangi hususların proje başvurusu esnasında hangilerinin uygulama aşamasında yer alması gerektiği başvuru sahibinin takdirindedir. 

Referans: Başvuru Rehberi

MALİYETLERİN UYGUNLUĞU VE BÜTÇE

Soru 7: Bütçelendirmede 20.000 TL üstü alınan proforma faturalarda en düşük olan tutar mı yoksa 3 proforma faturanın ortalaması mı bütçeye yazılması uygun olur?

Cevap 7: Referans: Bkz. (SSS- Set 2 Cevap 36)

Soru 8: Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında kâr amacı gütmeyen dernek olarak  başvurusunu gerçekleştireceğimiz proje kapsamında, dernek iktisadi işletmesinin bordrosunda bulunan iki çalışanımızı proje kapsamında görevlendirmemiz halinde proje süresince bordro tutarını derneğe fatura etmesi uygun mudur? Bu çalışanları dernek bordrosuna geçirmeli miyiz?

Cevap 8: Mali Destek Programları kapsamında, bir maliyetin uygun maliyet kabul edilebilmesi için yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, proje kapsamında insan kaynakları başlığı altında yer alacak kişilerin bordrolarının Başvuru Sahibi kurum/kuruluş veya ortağı tarafından hazırlanması gerekir. 

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.4 Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler

Soru 9: Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında kimsesiz çocuklara yönelik olarak başvurusunu yapacağımız bir proje kapsamında step, aerobik, satranç, masa tenisi, halk oyunları, orff eğitimi, ebru, takı yapımı ve kilim dokuma gibi kurslar kapsamında kullanmak üzere alımını gerçekleştireceğimiz toplam maliyeti 150.000 TL olan ekipmanların nasıl bütçelendirileceği ve her bir kalem için proforma gerekip gerekmediği hakkında bilgilendirebilir misiniz?

Cevap 9: Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olması koşuluyla, proje kapsamında yeni ekipman satın alımı uygundur. Proje bütçesi EK B-1 kapsamında farklı faaliyetlere yönelik, farklı işlevleri olan her bir ekipman "3. Ekipman ve malzeme" başlığı altında farklı kalemler halinde belirtilmeli ve her bir kalem EK B-3 kapsamında gerekçelendirilmelidir. Bu doğrultuda, projede 20.000 TL ve üstü ekipman alımlarına yönelik satın almalarda her bir kalem için 3 proforma fatura veya teklif mektubu ve alımı gerçekleşecek ekipmanın teknik özelliklerinin belirtildiği teknik şartname sunulmalıdır..

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.4 2.1.4 Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler, 2.2. Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler

GENEL

Soru 10: Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar programı için hazırladığımız projede “BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI" /"diğer kurumlarca yapılan katkılar" ve "doğrudan gelir" kısımlarına ne yazılacaktır?

Cevap 10: Beklenen Finansman Kaynakları Bölümüne Başvuru Sahibi/Ortak/İştirakçiler tarafından Bütçe Katkı Tutarı ve Kalkınma Ajansından İstenen Destek Tutarı yazılacaktır.  Proje bütçenizin Ajans Destek tutarı haricinde kalan tutarı (eşfinansman) Başvuru Sahibi ya da diğer kurumlar (Ortak ve İştirakçiler) tarafından sağlanabilir. "Beklenen Finansman Kaynakları" - "Diğer Kurumlarca Yapılan Katkılar" kısmına projenizin varsa ortak ya da iştirakçi tarafından karşılan eşfinansman kısmı yazılmalıdır. Doğrudan gelir kısmına ise proje süresince proje faaliyetleri kapsamında elde edilecek gelir (varsa) yazılır. Fakat gelir belirtilmesi durumunda söz konusu tutar destek miktarından düşülecektir.

Soru 11: "Mali Destek Programlarınız için proje başvurusu yaparken KAYS sistemi üzerinde doldurmamız gereken proje bölümleri ile ilgili cevaplarımızda ne beklendiğini anlamamıza yardımcı olacak, örneğin "Yöntem", "amaç ve gerekeçelendirme" bölümündeki başlıkların ne anlama geldiğini anlamamıza yardımcı olacak kılavuz bir belge var mıdır? "

Cevap 11: Ajans internet sitemizde “Eğitimi Sunumları” bağlantısından  (www.ankaraka.org.tr/data.asp?id=1387)  “2012 Teklif Çağrısı Proje Hazırlama ve Sunma” eğitimlerimizde kullanılan sunumlara erişebilirsiniz. Burada hem proje döngüsü yönetimi adına genel bilgilerin yer aldığı Eğitim 1. Oturum Sunumu hem de 2012 MDP özelinde başvuru formunda sizden istenen bilgileri açıklayan Eğitim 2. Oturum Sunumu yer almaktadır. Sunumları inceleyerek başvuru sırasında sizlerden talep edilen bilgi ve belgeler hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Referans: http://www.ankaraka.org.tr/data.asp?id=1387

Soru 12: 2012 Turizm Mali Destek Programına gastronomi turizmi canlandırmaya yönelik proje sunacağız. Ancak Derneğimiz basit usulde defter tutmaktadır. Temmuz 2012de kurulan derneğimizin vergi levhası bulunmamaktadır. Bildiğiniz üzere vergi mükellefi olduktan 1 yıl sonra ancak vergi levhası alınabilmektedir.  Bu durumda vergi dairesinden alacağımız potansiyel vergi numarası belgesi yeterli olacak mıdır?

Cevap 12: İlgili Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası belgesi yeterlidir.

Referans: Başvuru Rehberi

Soru 13: Başvuru formunda "Yöntem – Çeşitli Aktörlerin Projedeki Rollerinin Tanımlanması (Yerel Ortaklar, Hedef Gruplar, Yerel Yönetimler vs.) ve Bu Rollerin Onlara Verilmesinin Sebepleri" kısmı ve diğer ilgili başlıkların nasıl doldurulacağına ilişkin yardımcı bir doküman var mıdır?

Cevap 13: Ajans internet sitesinde yayınlanmakta olan, "Eğitim Sunumları" başlığından ulaşılabilecek dokümanlarda ilgili bölümlere ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Referans : http://www.ankaraka.org.tr/data.asp?id=1387

Soru 14:  "Proje daha önce başka bir projenin devamı olması durumunda bu projenin öncekinin sonuçları üzerine nasıl inşa edileceği" bölümlerine ne tür bilgiler yazılmalıdır?

Cevap 13: Projenizin daha önceki başka bir projenin devamı olması durumunda projenizin daha önce yürütülen proje ile ilişkisi, projenize etkileri ve çıkarılan dersler açıklanmalıdır.

BAŞVURULARINIZI SON GÜNE BIRAKMAYINIZ!

ÖNEMLİ NOT: Başvuruların alımı aşağıda belirtilen tarih ve saatte Noter huzurunda sonlandırılacak olup son başvuru zamanından sonra yapılan başvurular hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

MALİ DESTEK PROGRAMI SON BAŞVURU TARİHİ
Kırsal Kalkınma MDP  15 Şubat 2013  17:00
Turizm MDP 15 Şubat 2013  17:00
Sosyal Kalkınma MDP 22 Şubat 2013  17:00
Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar MDP 22 Şubat 2013  17:00