2012 Proje Teklif Çağrısı Sıkça Sorulan Sorular - 4

Dosya olarak indirmek için tıklayınız.

2012 Proje Teklif Çağrısı “Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar”, “Kısal Kalkınma”, “Sosyal Kalkınma” ve “Turizm” Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

BAŞVURU SAHİBİ VE ORTAKLARIN UYGUNLUĞU

Soru 1: 2011 Mali Destek Programlarından yararlanan bir şirket ile yönetimi aynı olan farklı bir şirket adına başvuru yapılabilir mi?

Cevap 1: Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden ve tüzel kişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde aynı ajansa başvuramazlar. Konuyla ilgili detaylı bilgi için lütfen Sıkça Sorulan Sorular (SSS) Set 2 Cevap 3'e bakınız. Farklı şirketlerin başvurusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Bkz. (SSS- Set 2 Cevap 3)

Soru 2: Köy muhtarlıkları TR51/12/KIR ve TR51/12/ÇEV programlarından yararlanabilir mi?

Cevap 2: Sosyal Kalkınma, Kırsal Kalkınma ve Turizm Mali Destek Programlarına kar amacı gütmeyen kurumlar başvuru yapabilmektedir. Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek programı ise kar amacı güden kuruluşlara yöneliktir, üniversite ve OSB müdürlükleri istisna olarak bu mali destek programı kapsamında yer alabilmektedirler. Köy muhtarlıkları hali hazırda kar amacı gütmeyen tüzel kişiliği haiz oldukları için TR51/12/KIR programına başvuru yapmalarına bir engel yoktur. Ancak 6360 sayılı Kanun kapsamında 2014 Mart ayında yapılacak olan seçimlerle birlikte Köy Tüzel kişiliklerinin kaldırılması söz konusu olduğundan proje sürelerinin bu tarihe kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

Referans: Başvuru Rehberleri Bölüm 2.1.1

Soru 3: Firma merkezimiz İstanbul’da. Bu durumda 2012 Mali Destek Programlarında proje ortağı olarak yer alabilir miyiz?

Cevap 3:  Bkz.(SSS – Set 1 Cevap 4)

Soru 4: Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programına güneş enerjisi uygulama projesi ile başvuru yapmayı düşünmekteyiz. Fakat başvuru rehberi uygunluk kriterleri, 2.1.1 de belirtilen “proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluş görev ve yetki alanı içerisinde bulunması” maddesi “Elektrik malzeme, ısıtma ve taahhüt” firmamız için  yetki alanına sorun teşkil etmekte midir ?

Cevap 4:  Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1'de belirtildiği üzere "Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması" gerekmektedir. Bu kapsamda Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programına (MDP) proje teklifi sunacak başvuru sahibi ve ortaklarının ilgili oldukları öncelik bazında “Yenilebilir Enerji”, "Sağlık Teknolojileri", "İş/inşaat makineleri" veya "Bilişim" alanında faaliyet göstermeleri ve bu faaliyet alanlarını ilgili dokümanlarla (ticari sicil gazetesi, sanayi sicil belgesi, esnaf ve sanatkârlar sicil gazetesi, kuruluş tüzükleri vb.)  belgelendirmeleri gerekmektedir.

Referans: Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1

Soru 5: Firmamız fore kazık ve iksa işleri üzerine faaliyet göstermektedir. Enerji üretimi konusunda ise ...... illerindeki çöp tesislerinde enerji dönüşümü yapan firmaya çöp alanı içinde enerji çıkarılması için fore kazık delikleri açmaktadır. Biz bu firmaya taşeron olarak çalışmaktayız ve bu fore kazık işleri için yeni makina almak istiyoruz, bu konuda Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar mali destek programına başvurabilir miyiz? Yoksa sadece yenilenebilir enerji işi yapan firmalar mı bu kapsamda desteklerden faydalanabiliyor?

Cevap 5:  Bkz.(SSS – Set2  Cevap 1)

Soru 6: Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Rehberinde (TR 51 /12/KIR ) Uygun Başvuru sahipleri tanımlanırken" İşletmeler" ifadesi kullanılmıştır. Bu kapsama yalnız Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler mi girmektedir yoksa tohumculuk alanında faaliyet gösteren şirketler de bu programa başvurabilmekte midir?

Cevap 6: Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı TR 51/ 12 / KIR Referans Numaralı Rehberin 2.1.1 Başvuru Sahipleri Uygunluğu kısmında belirtildiği şekilde söz konusu programa Kar Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar başvurabildiği gibi Kar Amacı Güden Kurum /Kuruluşlar da başvuru yapabilmektedirler. Kar Amacı Güden Kuruluşlar arasında yer alan İşletmeler için herhangi bir sınırlandırma ( KOBİ olması gibi) söz konusu değildir.

Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51\12\KIR) Bölüm 2.1.1

Soru 7: Arıcılık işletme kaydı belgesi bulunan, arıcılık yapan bir bireyim. 60-80 kovan arasındaki bir rakamla arıcılık yapmaktayım. Ekipman ve iyileştirme çalışmalar kapsamından başvuruda bulunmak istiyorum. Projelerin onaylanmasından sonraki istenilecek belgeler bölümünde sahip olmadığım belgeler bulunmaktadır. Ancak herhangi bir vergi kaydım, ruhsat vb. kayıtlarım bulunmamaktadır. Bunlara rağmen başvuru yapmam da bir engel var mıdır?

Cevap 7: Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Rehberinde (TR 51 /12/KIR ) 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu kısmında, hangi kurum ve kuruluşların başvuru yapabilecekleri belirtilmiştir. İlgili bölümde belirtilenler dışındaki kişilikler (bireysel başvurular) söz konusu programın hedef kitlesinde yer almamaktadır.

Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51\12\KIR) Bölüm 2.1.1

Soru 8: Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde kar amacı güden bir kurum ortak ya da iştirakçi olabilir mi?

Cevap 8: Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı'nda kar amacı güden bir kurum ortak olamaz ancak iştirakçi olabilir.

Referans: Başvuru Rehberi  (Ref No: TR51\12\SOS) Bölüm 2.1.1

Soru 9: Aynı üniversitenin aynı bölümünden 2 kişi farklı konularda başvurabilir mi?

Cevap 9: 2012 Sosyal Kalkınma MDP kapsamında kar amacı gütmeyen tüzel kişiler başvuru yapabilmektedir. Her Başvuru Sahibinin 4 başvuru hakkı bulunmaktadır. Başvurular üniversiteye bağlı bölüm, merkez, enstitü adına değil üniversite adına olmalıdır. Ayrıca Bkz. Soru-Cevap 67

Referans: Başvuru Rehberi  (Ref No: TR51\12\SOS) Bölüm 2.1.3

Soru 10: Milli Eğitim Müdürlüğünün tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Sosyal Kalkınma MDP kapsamında Başvuru Sahibi olabilir mi?

Cevap 10: 2012 Sosyal Kalkınma MDP kapsamında kamu kurum ve kuruluşları Başvuru Sahibi olabilirler.

Referans: Başvuru Rehberi  (Ref No: TR51\12\SOS) Bölüm 2.1.1

Soru 11: Okul müdürlükleri 2012 Sosyal Kalkınma MDP kapsamındaki projelerde ortak olarak yer alabilir mi?

Cevap 11: Okul Müdürlükleri 2012 Sosyal Kalkınma MDP kapsamında Başvuru Sahibi veya ortak olarak projelerde yer alabilirler.

Referans: Başvuru Rehberi  (Ref No: TR51\12\SOS) Bölüm 2.1.1 /2.1.2

Soru 12: Gerçek kişi olarak mali destek programlarına başvurabilir miyim?

Cevap 12: Bkz.(SSS – Set 2 Cevap 49 ve SSS-Set3 Cevap 1)

Soru 13: 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na göre kurulan ve kar amacı gütmeyen bir kooperatifiz. 2012 yılı Mali Desteklerinden faydalanmak üzere proje sunmayı düşünüyoruz. Kooperatifimizin Kuruluş Sözleşmesi'nde 'kar amacı gütmemektedir' diye bir ibare bulunmamaktadır. Ajansınızın Mali Destek Başvuru Formunda "Kâr amacı gütmeyen kooperatif, birlik vb. kuruluşlardan tüzüklerinde/kuruluş sözleşmelerinde üyelere kar dağıtılmasını yasaklayan hükmü referans göstermeleri suretiyle faaliyetlerinin kesinlikle kâr amacı gütmediği veya Genel Kurul kararıyla kârın gelecekteki 5 yıl boyunca hissedarlara dağıtılmayacağını taahhüt eden beyanları bulunmalıdır "denilmektedir. Biz kurulduğumuz tarihten bu yana Genel Kurullarımızı her yıl Haziran ayı içinde yapmaktayız ve MDP için son başvuru tarihi olan Şubat ayında bu kararı almamız mümkün görünmemektedir.

Bu kapsamda; Yönetim Kurulu kararımızı önümüzdeki 5 yıl boyunca kar dağıtmayacağımızı beyan edecek şekilde yenilememiz ve geçmiş yılları kapsayan ve karın hissedarlara dağıtılmamış olduğunu bilanço/mali durum raporu ile belgelememiz başvuru şartlarını sağlamak için yeterli kabul edilebilir mi?

Cevap 13: Yönetim Kurulu kararınızı önümüzdeki 5 yıl boyunca kar dağıtmayacağınızı beyan edecek şekilde yenilemeniz ve geçmiş yılları kapsayan ve karın hissedarlara dağıtılmamış olduğunu bilanço/mali durum raporu ile belgelemeniz başvuru için yeterlidir. Yapılacak ilk Genel Kurul’da gerekli karar alınarak proje dosyasına eklenebilir.

Referans: Başvuru Rehberi  Bölüm 2.1/ 2.2.1

PROJELERİN UYGUNLUĞU

Soru 14: Ben var olan bir temizleme firmasının franchising'ni almak ve Ankara'da şu an olmayan bayisini açmak istiyorum. Kullanılan maddelerin, ekipmanların ve cihazların Türkiye'de yeni ve çevreci olduğunu düşünüyorum. “Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar" projesi adı altında mali destek programınızdan faydalanabilir miyim? Henüz açılmış her hangi bir işletmemin olmaması veya franchising bayilik sistemiyle işletme açmam başvuru koşullarınıza uygun mudur?

Cevap 14: 2012 Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı kapsamında bayilik açılması, yeni bir şube açılması gibi konular desteklenmemektedir. Bu programı özelinde desteklenecek konular Başvuru Rehberinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri "  bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır.

Referans: Başvuru Rehberi (Referans No:TR51/12/CEV) Bölüm 1.2

Soru 15: Uzun süredir üzerinde çalıştığımız, sağlık sektöründe kullanılabilecek, prototipi tamamlanmış ve şu an yazılımı üzerinde çalışılan bir cihaz çalışmamız var, bu çalışmamız için herhangi bir mali destek programınızdan yararlanma şansımız var mıdır?

Cevap 15: Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programımız kapsamında “Yenilebilir Enerji ”, "Sağlık Teknolojileri", "İş/inşaat makineleri"  veya "Bilişim"  alanında faaliyet gösteren ve bu faaliyet alanlarını ilgili dokümanlarla (ticari sicil gazetesi, sanayi sicil belgesi,  esnaf ve sanatkârlar sicil gazetesi, kuruluş tüzükleri vb.)  belgelendirebilecek kurum, kuruluşlar başvuru sahibi olabilmektedir. Bu bağlamda sağlık teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren bir işletme Başvuru Rehberinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri"  bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak ve program önceliklerinden en az birine yönelik olan projesiyle başvuruda bulunabilir. Başvuru sahipleri uygunluğu ve projelerin uygunluğu konularında ayrıntılı bilgi için Başvuru Rehberlerinin incelenmesi önerilmektedir.
Ayrıca Başvuru Rehberi 2.1.3 bölümünde de belirtildiği üzere "Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan" faaliyetler için Ajanstan destek alınamamaktadır. Sunulacak projelerde bu hususa dikkat edilmelidir.

Başvuru Rehberi (Ref No: TR51\12\CEV) Bölüm 1.2/2.1 .3

Soru 16: Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı kapsamında Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.3'de "Yenilikçi ürün (sistem, uygulama vb.) geliştirilmesi önceliğine yönelik sunulacak projelerde, proje süresi boyunca yenilikçi ürünün geliştirilmesinin tamamlanması ve bu ürünün projede Başvuru Sahibi, Ortak ya da İştirakçi olarak yer alacak hedef grup ihtiyaçlarını karşıladığını gösterir bir pilot uygulamanın gerçekleştirilmesi de gerekmektedir" uyarısı yapılmıştır. Akıntı gücünden elektrik üretiminde (hidroelektrik üretimde) süreç yeniliği getiren incelemeli bir patentle bu programa başvuruda bulunmak istiyorum. Patentimin sanayiye uygulanabilirliği ve Ar-Ge çalışmaları için Ankara Kızılcahamam’da uygulama yapmak üzere gerekli izinleri almış bulunmaktayız. Pilot tesiste üretmeyi planladığımız enerjinin hemen tesisin yakınında bulunan tarımsal sulama kooperatifine verilmesi durumunda Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.3' istediğiniz şart sağlanmış olur mu? Ayrıca başvurumuzun Kırsal Kalkınma Mali Destek Programına mı yapılması daha uygundur?

Cevap 16: Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar MDP’sine proje teklifi sunacak başvuru sahibi ve ortaklarının ilgili oldukları öncelik bazında “Yenilebilir Enerji”, "Sağlık Teknolojileri", "İş/inşaat makineleri"  veya "Bilişim"  alanında faaliyet göstermeleri ve bu faaliyet alanlarını ilgili dokümanlarla (ticari sicil gazetesi, sanayi sicil belgesi, esnaf ve sanatkârlar sicil gazetesi, kuruluş tüzükleri vb.) belgelendirmeleri gerekmektedir. Proje konusunun uygunluğu ile ilgili olarak ise,  uygun başvuru sahipleri tarafından bu mali destek programımız kapsamında sunulacak proje konuları, Başvuru Rehberinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri"  bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır. 

Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar MDP kapsamındaki projelerin pilot uygulaması ile ilgili açıklamalar için lütfen Sıkça Sorulan Sorular Set 2 Cevap 14'e bakınız.
 
Proje konularının programların amaç ve öncelik alanları ile uygun olduğunu tespit etmek ve bunu başvuru formunun ilgili bölümünde gerekçelendirmek, Başvuru Sahibinin sorumluluğundadır. Bu kapsamda, kurum/kuruluşunuzun faaliyet alanı ve projenizin içeriğine göre başvuru yapacağınız MDP'yi seçmeniz önerilir.

Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51\12\CEV) Bölüm 1.2/2.1.1 ve SSS-Set2 Cevap 14 

Soru 17: Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar MDP kapsamında başvuru yapmak istediğimiz konu sağlık teknolojileri başlığı olup bu kapsamda üreteceğimiz makina rehberdeki öncelik 1 için verilmiş olan proje örneklerine uymaktadır. Sadece bu kapsama girmesi yeterli midir? Yoksa projede başvuru önceliğimiz 2. öncelik (sağlık teknolojileri) olduğu için enerji verimliliği gibi destekleyici unsur bulundurması şart mıdır?

Cevap 17 Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programına proje teklifi sunacak başvuru sahibi ve ortaklarının ilgili oldukları öncelik bazında “Öncelik 1: Yenilebilir Enerji ”, "Öncelik 2: Sağlık Teknolojileri", "Öncelik 2: İş/inşaat makineleri"  veya "Öncelik 3: Bilişim"  alanında faaliyet göstermeleri gerekmektedir.

Uygun başvuru sahipleri tarafından bu mali destek programımız kapsamında sunulacak proje konuları, Başvuru Rehberinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri" bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır. Bu çerçevede, eğer firmanız sağlık teknolojileri sektöründe faaliyet göstermekte ise proje başvurunuz Öncelik 2'ye uygun olmalıdır.

Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51\12\CEV) Bölüm 1.2

Soru 18: Planladığımız projede, çinko kaplama sürecinde çevre dostu teknolojiye geçiş amaçlanmaktadır. ................(çalışma detayları aktarılmıştır). Planladığımız bu çalışmada Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Programına katılmamız uygun mudur?

Cevap 18 Bkz.(SSS – Set 2 Cevap 1) 

Soru 19: Başvurmak istediğimiz Projemizin faaliyetlerinden bir tanesi bir tarım makinasının alınarak Bala Haymana ve Polatlı ilçe tarım müdürlüklerimize tahsis edilmesidir. Ancak yine il müdürlüğümüzün girişimi ile daha önce Sincan ilçemiz için il özel idaremiz bütçesinden bir proje ile aynı makineden almıştık. Hali hazırda bu makina Sincan'da kullanılmakta ve ancak yetmektedir. Söz konusu durum başvuruda bulunmamıza engel teşkil eder mi?

Cevap 19 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi Bölüm 1.2. de belirtilen program amaç ve öncelikleri ile uyumlu ve Bölüm 2.1. de belirtilen uygunluk kriterlerine uygun olarak projenizi sunmanız halinde projeniz değerlendirmeye alınacak ve rehberde belirtilen değerlendirme süreci sonrasında destek almaya hak kazanması halinde Bölüm 1.3'de belirtilen asgari ve azami tutarlar dahilinde desteklenecektir.  Rehberin ilgili bölümlerinde belirtilen söz konusu koşulları taşımanız halinde başvuru yapmanızda bir engel yoktur.

Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51\12\KIR) Bölüm 1.2/1.3/2.1

Soru 20: Şereflikoçhisar ilçesinde tohumculuk faaliyeti yapmaktayız. İşletmemizi teknolojik olarak iyi seviye taşımak ve kapasite artışı gerçekleştirmek istiyoruz. Bu kapsamda 2012 Mali Destek Programlarından yararlanabilir miyiz?

Cevap 20 Bkz.(SSS – Set2 Cevap 22) 

Soru 21: Kalecik İlçesinde Taşımacılık üzerine kurulmuş 10 yıllık  bireysel işletmem bulunmaktadır. Bu işletmem üzerinden Kırsal Kalkınma Mali Destek Programından Tarımla alakalı (ürünlerin depolanması, işlenmesi) proje sunmak istiyorum.  2012 Mali Destek Programından yararlanabilir miyim?

Cevap 21 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberinde 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde "Proje faaliyetinin proje sunan kurum/ kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması” gerekliliği belirtilmiştir.
Proje konusunun uygunluğu ile ilgili olarak ise,  uygun başvuru sahipleri tarafından bu mali destek programımız kapsamında sunulacak proje konuları, Başvuru Rehberinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri" bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır.  Proje konularının programların amaç ve öncelik alanları ile uygun olduğunu tespit etmek ve bunu başvuru formunun ilgili bölümünde gerekçelendirmek, Başvuru Sahibinin sorumluluğundadır.

Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51\12\KIR) Bölüm 2.1.1

Soru 22: Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında çocuk ve gençlerin kreatif yeteneklerinin geliştirilmesini sağlayacak 6 haftalık atölye çalışması yapmayı düşünüyorum. Bu çalışma içerisinde atölye çalışmalarının etkilerini ölçmeye yönelik test ve ölçekler uygulayabilir miyim? Ayrıca,  Başvuru Rehberi 14. sayfada projelerin içermemesi gereken konular arasında "Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları" belirtildiğinden, proje tamamlandıktan sonra projedeki çalışmalarıma ilişkin Ajansın da görünürlüğünü gözeterek akademik yayın çıkarmamda herhangi bir sakınca var mıdır?

Cevap 22 Proje sonuçlarının akademik çalışmalarda kullanılmasına sınır getirilmemektedir. Projenin başarılı olmasını müteakip Başvuru Sahibi ile imzalanacak Sözleşme Ek'inde belirtildiği üzere "Proje sonuçlarının, raporların ve ilgili diğer belgelerin mülkiyeti ve isim hakkı ile fikri ve sınai mülkiyet hakları, destek yararlanıcısına aittir." Ancak Sosyal Kalkınma MDP kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler, başvuru aşamasında geliştirilen çözüm modellerinin sürdürülebilir bir biçimde hayata geçirilmesine yöneliktir. Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.3 Uygun Projeler kısmında belirtildiği üzere projeler, akademik araştırma ve fizibilite çalışmalarını içermemelidir. Bu çerçevede, yapılacak atölye benzeri çalışmaların işlevi akademik amaçlı bir araştırmadan ziyade sürdürülebilirliği düşünülmüş uygulanabilir modellerin ortaya konulması olmalıdır.

Referans: Sözleşme ve Ekleri (Ek II - Genel Koşullar Madde 7.1)

Soru 23: Turizm mali destek programında dernek olarak bir yazılım firması ile anlaşma yapıp bir proje geliştirebilir miyiz? Örneğin içerikleri biz hazırlayıp yazılımı hizmet alımı gibi yapabilir miyiz?

Cevap 23 Proje konusunun uygunluğu ile ilgili olarak,  uygun başvuru sahipleri tarafından bu mali destek programımız kapsamında sunulacak proje konuları, Başvuru Rehberinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri"  bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır.  Proje konularının programların amaç ve öncelik alanları ile uygun olduğunu tespit etmek ve bunu başvuru formunun ilgili bölümünde gerekçelendirmek, Başvuru Sahibinin sorumluluğundadır. Hizmet alımları projede yer alan bazı faaliyetlerin gerçekleşmesi için tercih edilebilir ancak; projenin tümünün ya da büyük bir kısmının uygulanması için bir hizmet alınması Başvuru Sahibi kriterlerinde belirtilen "Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi" koşuluna ters düşeceğinden bu hususa dikkat edilmelidir.

Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51\12\TUR) Bölüm 1.2 / 2.1.1

Soru 24: Şirket kurmayı planlıyorum. Ajansınızın bu tür girişimcilere kuruluş desteği mevcut mu, öyle ise ne tür bir destek mevcut? Hibe destekleriniz var mı?

Cevap 24 Şirket kurulmasına yönelik bir desteğimiz mevcut değildir. Hali hazırda açık olan Mali Destek Programlarımız hakkında bilgi almak için Ajansımız web sayfasından ulaşabileceğiniz Başvuru Rehberlerini inceleyebilirsiniz.  Ayrıca Bknz. Sıkça Sorulan Sorular Set-1 Cevap 20

Referans: 2012 Mali Destek Programları Başvuru Rehberleri

MALİYETLERİN UYGUNLUĞU VE BÜTÇE

Soru 25: 20.000 TL altındaki mal/hizmet alımları için en az “1” adet proforma fatura başvuru formuna eklenmesi gerekmekte midir?

Cevap 25:  Başvuru Rehberleri 2.2.1 de de belirtildiği üzere sadece "projede yapılacak toplam maliyeti 20.000 TL ve üstü makine-ekipman ve hizmet alımlarına yönelik satın alımlarda her bir kalem için en az 3 proforma fatura veya teklif mektubu" talep edilmektedir. 20.000 TL altındaki alımlar için Başvuru Sahipleri piyasa araştırması yaptıklarını göstermek üzere isteğe bağlı olarak proforma fatura veya teklif mektupları alıp destekleyici belgelere ekleyebilirler.

Referans: Başvuru Rehberi Bölüm 2.2.1

Soru 26: Projemizde çalıştıracağımız “finans yöneticisi” için “serbest muhasebeci” belirli bir süre çalıştırmamız gerekmektedir. Bu durumda sigortalı olarak değil de, bize “serbest meslek makbuzu” veya “fatura” kesebileceklerini söylemektedirler. Bu durum uygun maliyet midir? Bu durumda proforma fatura başvuru formuna eklenmeli midir?

Cevap 26 Başvuru Sahipleri proje kapsamında ihtiyaç duydukları muhasebe hizmetleri için bu hizmetleri sunan bir firmadan hizmet alımı yapabilirler. Bu hizmet alımı kaleminin bütçede "1.İnsan Kaynakları " kalemi değil "6. Diğer" kaleminin altında bütçelendirilerek gösterilmesi gerekmektedir. İlgili kalemin gerekçesine muhasebe hizmetlerinin içeriği, ne kadar süreyle ihtiyaç duyulacağı konuları proje gereksinimleri kapsamında belirtilmelidir. Proforma fatura veya teklif mektupları toplam maliyeti 20.000 TL ve üstü olan tüm alımlar için talep edilmektedir. Ancak, projeler kapsamında ihtiyaç duyulacak muhasebe hizmetlerinin ortalama piyasa koşullarına göre bu sınır maliyetinin çok altında olacağı tahmin edildiğinden, proforma fatura gerekmeyebilir.

Soru 27: Proje Bütçelerinde yer alan 1.İnsan kaynakları bölümündeki 1.1.1.Teknik bölümde çalıştıracağımız personelin şirketimizde tam zamanlı sigortalı olması zorunlu mudur? Şirketimizde “serbest meslek erbabı” ve/veya “şahıs şirketi” olan kişiler çalışmaktadır. Bu durumda kendileri bize “fatura” ve/veya “serbest meslek erbabı makbuzu” kesmekte ve tüm vergilerini kendileri yatırmaktadırlar. Bu şekilde projemizde personel çalıştırabilir miyiz?

Cevap 27 Proje bütçelerinde "1.İnsan Kaynakları" kalemi altına yazabileceğiniz personel, şirketinizde sigortalı olarak (bordro usulüne göre) çalışanlar ya da sigortasını başlatarak yeni işe alacağınız personel olabilmektedir. Bu kişilerin projede tam zamanlı olarak çalışmasına gerek yoktur, projede yürüteceği görevleri doğrultusunda süre belirlenmeli ve bu süreye oranlı birim maaş miktarı belirtilmelidir. Projede gerekliliği ve gerçekliliği açıklanması koşuluyla bazı faaliyetler için hizmet alımı yapılabilmektedir. Hizmet alımı yapılacak kişi ve firmalara ilişkin bütçelendirme ise yine proje için gereken süre oranına göre maliyetlendirilerek “1. İnsan Kaynakları” kalemi değil “6. Diğer” kalemi altında yapılmalıdır. Bununla birlikte hizmet alımı yapılacak durumlarda bu alımların Satın Alma Rehberinde belirtilen satın alma kurallarına uygun olarak seçilen alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvuru Sahibi, ortak veya iştirakçiler, aynı proje kapsamında alt yüklenici olamazlar, yani bu kurumlardan hizmet alımı yapılamaz.

Soru 28: Başvuru formu-beklenen finansman kaynakları bölümünde “başvuru sahibi” ve “ortağı” kar amacı güden bir kuruluş ise “Kalkınma Ajansından İstenen Destek Tutarı:” maksimum %50 mi olmak zorundadır? Ayrıca “Bütçe Katkı Tutarı (Başvuru Sahibi):” ve “Diğer Kurumlarca Yapılan Katkılar”ın toplamı proje bütçesinin maksimum %50 mi olmak zorundadır?

Cevap 28: Proje ortağı olarak "desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda veya menfaat elde ederek, bunun karşılığında yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan, Destek Yönetimi Kılavuzunda gösterilen ortaklık beyannamesini imzalayan ve ilgili başvuru belgelerinde açıkça belirtilen gerçek veya tüzel kişi" kastedilmektedir. Programlar kapsamında asgari ve azami destek oranları Başvuru Sahibi statüsüne göre değişmektedir. Başvuru Sahibi kar amacı güden bir kuruluş ise ortağının statüsüne bakılmaksızın başvuru yapabildiği Ajans Mali Destek Programlarından alabileceği azami destek oranı %50 'dir. Proje bütçesinin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin proje eş finansmanını; proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür.

Referans: Başvuru Rehberi Bölüm 1.3

Soru 29: Proje ortaklarının maddi katkı koyması gerekiyor mu?

Cevap 29: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nde Ortak; Desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda veya menfaat elde ederek, bunun karşılığında yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan, Destek Yönetimi Kılavuzunda gösterilen ortaklık beyannamesini imzalayan ve ilgili başvuru belgelerinde açıkça belirtilen gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmaktadır. Projelerde ortakların olması bir zorunluluk değildir, Başvuru Sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler. Başvuru Sahibinin ortakları projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilecek ve yaptıkları masraflar destek yararlanıcısının yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. Bunun dışında Başvuru Sahibinin proje eş finansmanını; proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilir. Ancak eş-finansmanın ortaklardan karşılanması gibi zorunluluk bulunmamaktadır.

Referans: Başvuru Rehberi Bölüm 1.3/2.1.2 Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Madde 4.

Soru 30: Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Rehberinde (TR 51 /12/KIR ) belirtilen Öncelik 1 : Kırsalda tarım ve hayvancılığa dayalı sanayinin rekabet gücünün artırılması kapsamında tarımsal ürünlerin işlenmesi ve depolanmasına yönelik sorteks, işleme ve paketleme gibi makine- ekipman  satın alımları destek dahilinde midir?

Cevap 30 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı TR 51/ 12 / KIR Referans Numaralı Rehberin 2.1.3 Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler bölümünde belirtilen Öncelik 1 kapsamında proje için gerekli olması koşuluyla makine-ekipman alımı uygun harcama kalemleri arasındadır. Bölüm 2.1.4 Maliyetlerin Uygunluğu kısmında belirtildiği üzere maliyetlerin projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi olması, iyi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması; maliyet etkinliği sağlaması hususuna ve ikinci el makine-ekipman alımlarının destek kapsamında olmadığına dikkat edilmelidir.

Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51\12\KIR) Bölüm 2.1.3 / 2.1.4

Soru 31: Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında yurt dışından tohum temizleme makinesi (sortex)  ve ekipmanlarını mevcut tohum eleme tesisine ilave etmek istiyoruz. Projenin kabulü halinde getireceğimiz makinenin tarafımızdan ödenecek olan kısmı için bir yıl ya da daha uzun vadede akreditif ile getirilmesi herhangi bir sorun teşkil eder mi?

Cevap 31 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Rehberinde (TR 51 /12/KIR ) Bölüm 2.1.4 Maliyetlerin Uygunluğu kısmında belirtildiği üzere maliyetlerin projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Proje uygulama süresi asgari 3, azami 9 aydır.

Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51\12\KIR) Bölüm 2.1.4

Soru 32: Kırsalda gerçekleştirilecek turizm faaliyetleri için proje alanına yerleştirilmesi düşünülen hazır yüzer iskele ve ahşap- prefabrik büfenin alımı bütçe içerisinde ekipman ve malzeme alımı mı yoksa inşaat işleri içerisinde mi değerlendirilir?

Cevap 32: Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler için Satın Alma Rehberi'nde tanımlandığı şekilde söz konusu faaliyetler yapım işi kapsamında değerlendirilmektedir.

Referans: Satın Alma Rehberi (http://www.ankaraka.org.tr/content.asp?id=431)

Soru 33: Firmamız TC. Ekonomi Bakanlığı'nın vermiş olduğu Yatırım Teşvik Belgesi'ne sahiptir. Teşvik kapsamı yurt dışından alınan malların gümrük vergisi ve KDV'den muaf olmasını içermektedir. Bütçe hazırlanırken KDV hariç tutarların yazılması istenmekte, gümrük vergisi vb. gibi tutarlar hakkında bilgi verilmemektedir. Proje için gerekli olan ekipmanların yurtdışından alımında tutarlar hesaplanırken KDV hariç, gümrük vergisi vb. dahil mi hesaplayacağız?

Cevap 33: Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı TR51/12 /KIR Ref numaralı rehberin 2.1.4 Maliyetlerin Uygunluğu bölümünün sonunda yer alan uyarıda belirtildiği üzere: "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, Ajans tarafından sağlanan mali desteklerden yararlanamaz."

Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51\12\KIR) Bölüm 2.1.4

Soru 34: 2012 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı alanında faaliyetlerimizin gerçekleşmesi için barınma, rehberlik ve destek hizmetlerinin sunulacağı mekânların kirası proje süresince bütçeden karşılanabilir mi?

Cevap 34: Proje faaliyetlerinin uygulanabilmesi için gerekli olması halinde yeni bir ofis/eğitim merkezi kirası bütçeden karşılanabilir. Bu kapsamda kiralama sözleşmeden sonra gerçekleşmelidir.

Referans: Proje Uygulama Rehberi Bölüm 2.3

Soru 35: 2012 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında inşaat yapımı uygun maliyet midir?

Cevap 35: Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan maddi desteğin %30'unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri uygun maliyettir.

Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51\12\SOS) Bölüm 2.1.4

Soru 36: Turizm mali destek programına, sağlık turizm konulu (Ankara'da hizmet veren hastaneleri tanıtan) uluslararası katılımlı 2 gün sürecek bir tanıtım toplantısı yapmayı planlıyoruz. Yurt dışından gelecek katılımcılardan toplantı kayıt ücreti alınması uygun mudur?

Cevap 36: Proje kapsamında katılım ücreti alınması başvuru sahibinin proje faaliyetlerinden gelir elde etmesi anlamına gelmektedir. Bu durumda elde edilen gelir tutarı destek miktarından mahsup edilir.

Referans: Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu 2.1.1.1.1.3.2. Proje ve Faaliyetlerin Uygunluğu

Soru 37: Şehir içi ulaşım giderlerini de idari giderler kaleminden karşılayabilir miyiz?

Cevap 37: Projenin uygulanması için gerekli olması ve belgelendirilmesi durumunda şehir içi ulaşım idari giderlerden karşılanabilmekle birlikte ulaşımın proje için gerekli olduğu ve süreklilik arz ettiğinin gerekçelendirilebildiği durumlarda maliyet etkinliğini sağlayacak şekilde bütçede gerçekçi fiyatlarla araç kiralamaya yer verilebilir.

Soru 38: Ajansınız web sayfasında yer alan satın alma rehberi 2009 yılına aittir. 2012 yılı mali destek programları için alımların 2013 yılında gerçekleşeceği düşünüldüğünde 2009 yılı için verilen satın alma limitlerinde bir değişiklik olacak mı?

Cevap 38: Başvuru Sahipleri proje kapsamında yapacakları satın alımları,  "Başvuru sahiplerinin ihale süreçleri kanunlarla tespit edilmişse ilgili kanun hükümleri, değilse sözleşmenin eki (EK-IV) olan ve ajans web sayfasında yer alan (http://www.ankaraka.org.tr/content.asp?id=431) Satın Alma Rehberine göre gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Hali hazırda Satın Alma Rehberinin Ajans internet sayfasında bulunan versiyonu geçerlidir, rehberde bir güncelleme olması durumunda Ajans internet sayfasında belirtilir.

Referans: Proje Uygulama Dokümanları /Satın Alma Rehberi

Soru 39: Bir satın alma işleminde hem doğrudan temin hem de pazarlık usulü kullanılabilir mi? Açıklamak gerekirse yapılacak işin projelendirilmesi doğrudan temin yöntemi ile alınacak olan malzemeler pazarlık usulü ile yapılabilir mi? Örneğin: Bir projede; projenin yatırım bedeli 60.000TL olsun ve doğrudan temin sınırının da 20.000TL olduğu varsayılırsa;

Projelendirme: Doğrudan temin

Ürün Tedariki: Doğrudan temin

Alınan ürünlerin projesine göre kurulumu : Doğrudan temin yöntemiyle

yapılması uygun mudur? Zira projelendirme ayrı bir iş, ürün (malzeme) tedariki ayrı bir iş ve tedarik edilen bu malzemelerin projesine uygun olarak kurulumu ayrı bir iş olarak değerlendirilebilir mi? Yoksa bütün bu işleri tek kalem olarak mı düşünmeliyiz? 

Cevap 39:  Tüm satın alma faaliyetlerinde açık ihale usulünün uygulanması esastır. Ancak, işin gereği, aciliyeti, bölgedeki tedarikçilerin, yapım müteahhitlerinin veya hizmet sunucularının sayısının tam rekabet ortamını sağlayacak miktarda ve yeterlikte olması gibi hususlar göz önünde bulundurularak, Satın Alma Rehberi’nde belirtilen satın alma usullerinden hangisinin uygulanacağı, her bir satın alma usulü için belirlenmiş kriterler ve parasal limitler dikkate alınmak suretiyle Sözleşme Makamı olarak yararlanıcı tarafından belirlenir. Niteliğine (benzer nitelikte alımlar içermesi) göre bir tek alım kapsamında olması ve birleştirilmesi (lotlandırma) gerekli olan işlerde suni bölümleme yapılamaz. Örneğin alınacak bir ekipmanla birlikte bu ekipmanın kurulumu da aynı satın alma süreci içinde gerçekleştirilir. İlgili bütçe kaleminin gerekçesinde maliyetin ekipmanla birlikte kurulumu da içerdiği mutlaka belirtilmelidir. Bunun yanında alımın projelendirme ve ürün tedariki aşamaları tamamen birbirinden ayrı süreçler ise ve ayrı kurumlar tarafından sağlanmakta ve aynı kurum tarafından sağlanması imkânsızsa, bunlar ilgili belgelerle kanıtlanması durumunda ayrı ayrı satın alma süreçlerine konu olabilir.

Referans: Proje Uygulama Dokümanları / Satın Alma Rehberi

Soru 40: Yapılacak hizmet alımları kapsamında ihaleye çıkma limiti 20.000 TL olarak belirlenmiş. Bu tek bir kalemde yapılacak hizmet alımı için mi geçerlidir? Ayrı ayrı yapılacak hizmet alımları 20.000 TL’yi geçerse de ihaleye çıkmak gerekir mi?

Cevap 40: Tabi olduğu satın alma mevzuatı bulunmayıp Ajans’ın satın alma kurallarını uygulayacaklar için KDV hariç tutarı 20.000 TL üzerinde olan her bir mal ve hizmet alımı pazarlık usulü veya açık ihale yöntemi ile bu tutarın altında olanlar doğrudan temin usulü ile gerçekleştirilebilir. Birbiriyle ilgisi olmayan farklı alımlar ayrı ayrı gerçekleştirilir ve 20.000 TL'yi geçmiyorsa doğrudan temin usulü uygulanır. (Ek bilgi için: Bkz. Soru-Cevap 39) 

Referans: Başvuru Rehberi Bölüm 2.2

Soru 41: Turizm mali destek programı kapsamında başvuracağım projede mali desteğin %25 ini İnşaat işlerinde kullanabilir miyim?

Cevap 41: Uygun doğrudan maliyetler kapsamında projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin % 30’unu geçmemesi koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri uygun kabul edilmektedir.

Referans: Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.4

Soru 42: Projemiz kapsamında 10 günlük eğitim olacak ve bu eğitime yurtdışından katılımcılar gelecektir. Bunun için gerekli faaliyetlerin yerine getirilmesi için profesyonel hizmet satın alınacaktır. Bu hizmetin içinde uçak biletleri, rehber, konaklama, transferler, basın toplantısı, eğitimde kullanılacak matbuat, eğitim oteli mutfağı, yiyecek malzemelerinin temini, şehir turu, araştırma sonucu derlenen kitabın basımı, çevirisi, eğitimi verecek aşçıların bulunması gibi faaliyetler olacaktır. Bu faaliyetler bütçede uygun kalemlerin altına mı yazılacak yoksa tek bir kalemde hizmet alımı şeklinde mi olacaktır?

Cevap 42: Belirtilen faaliyetlerin tek bir hizmet alımı kapsamında yapılacağı durumlarda tek kalemde bütçelendirilmeli ve maliyetlerin gerekçelendirilmesi bölümünde ilgili kalemde hizmet alımının içeriği ayrıntılı biçimde yazılmalıdır. Danışmanlık hizmet alımları projede yer alan bazı faaliyetlerin gerçekleşmesi için tercih edilebilir ancak projenin tümünün ya da büyük bir kısmının uygulanması için bir danışmanlık hizmeti alımı Başvuru Sahibi kriterlerinde belirtilen "Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi" koşuluna ters düşeceğinden bu hususa dikkat edilmelidir. (Ek bilgi için: Bkz. Soru-Cevap 39) 

Referans: Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.4

Soru 43: Satın almayı planladığımız ithal malların teslimi İzmir Limanı'nda yapılacak olup Ankara'ya nakliyesi için bir başka firma bize nakliye faturası keserek taşıma yapacaktır. Böylece mallar için bütçeye iki nakliye faturası koymamız gerekecek. Bu durumda her iki nakliye bedeli desteklenir mi?

Cevap 43: "Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile hizmet satın alma maliyetleri proje kapsamında bütçelendirilebilmektedir. Dolayısıyla nakliye bedeli de Ek-B Bütçe'de "6. Diğer" kalemi altında gösterilebilir.

Referans: Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.4

Soru 44: Proje bütçesi hazırlanırken bütçe kalemleri KDV dahil mi hesaplanacaktır?

Cevap 44: Bkz.(SSS – Set 2 Cevap 37)

Soru 45: 2012 Mali Destek Projeleri kapsamında hazırladığımız proje ile ilgili olarak, proje başvuru belgeleri arasında yer alan teklif mektuplarında fiyatı bugün belli ancak ilerleyen zamanlarda değişebilecek olan malzeme ve ekipman alımları için alacağımız teklif mektupları ne kadar geçerli olacaktır. Teklif mektubunda yazan fiyatların dışında ya da başka bir firmadan alım yapmak süreci olumsuz etkiler mi?

Cevap 45: Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.4 de uygun olmayan maliyetler kapsamında belirtildiği üzere kur farkından veya zamdan kaynaklanan maliyetler uygun maliyet kabul edilmemektedir. Dolayısıyla proforma faturaların mümkün olduğunca uzun vadeli alınması Başvuru Sahibinin lehine olacaktır. Tabi olduğu satın alma mevzuatı bulunmayıp Ajans’ın satın alma kurallarını uygulayacaklar için KDV hariç tutarı 20.000 TL üzerinde olan her bir mal ve hizmet alımı pazarlık usulü veya açık ihale yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Bu süreçte en uygun fiyat teklifini sunan/en yüksek puanı alan başarılı teklif sahibi tercih edilecektir.

Referans: Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.4, Satın Alma Rehberi

Soru 46: Derneğimiz 2012 MDP'ye bir proje ile başvurmayı planlamaktadır. Başvuru formunda KDV uygun olmayan maliyet olarak belirtilmiştir. Biz dernek olarak KDV'den muaf bir dernek değiliz. Bu durumda proje bütçesinde yapılacak tüm harcamaların KDV'si derneğimiz tarafından mı ödenmek zorunda? Bu ödemeler eş finansman olarak gösterilebilir mi?

Cevap 46: Başvuru Rehberi "2.1.4 Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler" bölümünde uygun olmayan maliyetler kapsamında "Kamu kurumları dışındaki Başvuru Sahipleri için katma değer vergisi" yer almaktadır. Bu kapsamda kamu kurumları dışındaki tüm Başvuru Sahibi kurum ve kuruluşlar bütçede yer alan maliyetleri KDV hariç olarak belirtmelidirler. Bu kapsamda KDV eş finansman olarak da kabul edilmemektedir. Konuyla ilgili mevzuat düzenlenmesi yapılması durumunda Ajans internet sitesinden duyurulacaktır.

Referans: Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.4

Soru 47: Yönetici kurum üniversite olduğunda ve üniversiteden bir hoca proje koordinatörü olduğunda hesap yönetim yetkisi üniversitede mi oluyor?  

Cevap 47: Proje kapsamında yapılacak harcamalar başvuru sahibi kurum adına açılacak proje hesabından gerçekleştirilir. Başvuru sahibi kurum proje hesabından harcama yapacak kişileri yetkilendirir.

Referans: Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.4 / 2.2

Soru 48: Proje ekibinde olan üniversite çalışanları (prof., doç., yrd. Doç., araştırma görevlisi gibi) ücret alabiliyor mu? Proje rehberinde ve sıkça sorulan sorular kısmında cevabını bulamadık.

Cevap 48: Bkz: SSS Set-3 Cevap 18 ve Sosyal Kalkınma MDP Başvuru Rehberi 2.1.4 Maliyetlerin Uygunluğu Dipnot 8

Soru 49: Projede eş finansman, proje ekibinde ücret alamayan MEB personelinin ücreti gösterilerek karşılanabiliyor mu? Yoksa nakit olarak mı verilmesi gerekiyor?

Cevap 49: SSS Set-3 Cevap 18

Soru 50: Malzeme ve ihtiyaç kısımlarında örneğin bir mikroskobun fiyatı 20.000 TL üzerinde mi olursa fatura gerekiyor? Yoksa bütün cihaz ve malzemelerin toplamı 20.000 TL'yi geçerse mi proforma sunulmalıdır?

Cevap 50: Proje kapsamında alınacak makine-ekipman veya hizmet alımları için birim maliyet veya aynı ekipmandan birden fazla alım yapılıyorsa toplam maliyet ( örneğin: 2.000 TL'lik 10 adet … ekipmanı alımı) 20.000 TL ve üstü ise 3 adet proforma fatura veya teklif mektubu sunulmalıdır.

Referans: Başvuru Rehberi Bölüm 2.2

Soru 51: Biz projede eğitim deney setleri almayı planlıyoruz. Bu eğitim setinin içinde cihaz, cam malzeme ve kimyasal malzeme bulunabiliyor. Bu eğitim setini hangi bütçe kaleminde göstermemiz gerekiyor?

Cevap 51: Proje kapsamında alınacak ekipman ve malzemeler Ek-B Bütçe Kalemi 3.3'te belirtilmelidir. (Ek bilgi için: Bkz. Soru-Cevap 39) 

Soru 52: Proje ekibine başka üniversiteden hoca alabilir miyiz? Ücretlendirmesi nasıl olur?

Cevap 52: Bkz: Soru-Cevap 57  ve   SSS Set-3 Cevap 18

Soru 53: Proje kapsamında Yurt dışı seyahatlerde sadece ulaşım bedeli mi karşılanıyor?

Cevap 53: Seyahatler kapsamında yolculuk ve gündelik giderleri bütçeden karşılanabilmektedir.

Referans: Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.4

UYGULAMA SÜRECİ

Soru 54: Biz çevre teknolojileri konusunda Kazan'da üretim yapan bir KOBİ olarak, geri dönüşüm sektörüne hizmet edecek bir dizi makinenin prototipinin oluşturulmasıyla ilgili Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı'na başvurmak istiyoruz. Proje süresince Ankara'da tasarlayacağımız ve yine Ankara'da üreteceğimiz bu prototipin, projenin bitiminde, şirketimizin (projeyi sunan) "Ankara il sınırları dışında" bir ilçemizde kuracağı geri dönüşümle ilgili bir tesiste kullanması Ankara Kalkınma Ajansı için uygun mudur?

Cevap 54: Sözleşme Eklerinden biri olan "Genel Koşullar" madde 7.3. ve 7.4'de projede üretilen sonuçların kullanımı ile ilgili hükümler mevcuttur. Özellikle 7.4. maddesinde  "Madde 7.3’de belirtilen durumlara ilave olarak, söz konusu tesis, makine, ekipman ve diğer malzeme, Proje'nin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle Ajans Genel Sekreterinin gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın Ajans'ın kurulu olduğu TR51 Düzey 2 Bölgesi (Ankara ve ilçeleri) dışına çıkarılamaz. Aksi halde Yararlanıcı söz konusu tesis ve taşınırlar için sağladığı destek miktarının üç katı tutarında tazminatı Ajans'a ödeyecektir." ifadesi yer almaktadır. Bu hususlara dikkat etmek şartıyla projeyle ortaya çıkacak yeni ürünlerin Ankara pazarı ile ulusal veya uluslararası pazarlarda rağbet görmesi arzu edilen sonuçlardandır.
Ayrıca Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı uygun başvuru sahipleri hakkındaki Sıkça Sorulan Sorular (SSS) Set 1 Soru-Cevap 1'e bakmanız önerilir.
Referans: Sözleşme ve Ekleri (Ek II - Genel Koşullar Madde 7.3/7.4) ve SSS-Set 1 Soru_Cevap1

Soru 55: Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı Başvuru Rehberinde bulunan Alt Yükleniciler ve Taşeronlar EK G’deki sözleşmeyi imzalaması gerekiyor mu? EK G sözleşme ve eklerine nerden ulaşabiliriz?

Cevap 55: Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.2'de alt yüklenici ve taşeron olarak&n