2011 Yılı Çalışma Programı Özeti

“Ankara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti”, Ajansın 2011 yılı tahmini bütçesi dikkate alınarak proje ve faaliyetlerin öncelik sıraları, hedefleri, etkileri, süresi ve sonuçlarının ulusal ve bölgesel plan ve programlarla uyumlu, bölgesel ve yerel kalkınmaya yönelik diğer plan, proje ve faaliyetlerle tutarlı bir şekilde hazırlanarak Devlet Planlama Teşkilatına sunulan 2011 Yılı Çalışma Programının özetidir. Bu doküman, 2011 yılına ilişkin gösterge niteliğinde stratejileri içermektedir. Çalışma Programı hazırlanırken 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”un ve Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın belirlediği esaslar referans alınmıştır.

Tarafsızlık, ölçülebilirlik, yenilikçilik, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ışığında hazırlanan Ankara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan faaliyetler; ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini mümkün kılacak kurumsal bir yapının tesis edilmesine yönelik faaliyetler, kurumsal çerçeve dışında kalan paydaşlara yönelik tanıtım, farkındalık yaratma, koordinasyon ve iletişimin tesis edilmesine ilişkin faaliyetler ile gerçekçi, akılcı, katılımcı ve uygulanabilir  bir bölge planının oluşturulması ve akabinde yapılacak mali destekler ve bunların izlenmesi  şeklinde özetlenebilir.