PLANLAMA

Üst ve Alt Ölçekli Planlar

Üst Ölçekli Planlar
1
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı 2010-2023 (KENTGES)
2
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu
BTK Stratejik Plan 2010-2012
3
Çevre ve Orman Bakanlığı
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi
Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi Belgesi
4
Devlet Planlama Teşkilatı
2011 Yılı Programı
Bilgi Toplumu Strateji Belgesi 2006 - 2010 Eylem Planı
Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Raporu-Türkiye 2010
Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007 - 2013
Katılım Öncesi Ekonomik Program
Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı 2008-2010
KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 2007 - 2009
Orta Vadeli Mali Plan 2011 - 2013
Türkiye'de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı
Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi 2007-2013
5
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Frigya Termal Turizm Bölgesi Termal Turizm Master Planı
Türkiye Turizm Stratejisi 2023
Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı 2007 - 2013
6
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2011-2014
Türkiye Sanayi Stratejisi Eylem Planı
7
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Batı Anadolu Tarım Master Planı
IPARD Programı
Organik Tarım Stratejisi
Tarım Stratejisi
8
TC Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı (2008-2013)
9
TC Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı
TC Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Stratejik Planı (2008-2012)
10
TC Devlet Demir Yolları
TCDD Stratejik Plan 2010-2014
11
TÜBİTAK
Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2016
Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı (2005-2010)
Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003 - 2023 Strateji Belgesi
Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016
12
Ulaştırma Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı Stratejik Planı (2009-2013)
10. Ulaştırma Şurası Hedef 2023 Raporu
13
Yükseköğretim Kurulu
Türkiye'nin Yükseköğretim Stratejisi
Alt Ölçekli Planlar
1
Ankara Büyükşehir Belediyesi
2023 Nazım İmar Planı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı 2010-2014
2
Akyurt Belediyesi
Akyurt Belediyesi Stratejik Planı 2010 - 2014
3
Altındağ Belediyesi
Altındağ Belediyesi Stratejik Planı 2010 - 2014
4
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 2010-2014
5
Ankara İl Özel İdaresi
Kurumsal Stratejik Plan 2010-2014
6
Ankara İl Tarım Müdürlüğü
İl Tarım Müdürlüğü Ankara Tarım Master Planı (Stratejik Plan 2010-2014)
7
Çankaya Belediyesi
Çankaya Belediyesi Stratejik Planı 2010 - 2014
8
Gölbaşı Belediyesi
Gölbaşı Belediyesi Stratejik Planı 2010 - 2014
9
Mamak Belediyesi
Mamak Belediyesi Stratejik Planı 2010 - 2014
10
Polatlı Belediyesi
Polatlı Belediyesi Stratejik Planı 2010 - 2014
11
Pursaklar Belediyesi
Pursaklar Belediyesi Stratejik Planı 2010 - 2014
12
Sincan Belediyesi
Sincan Belediyesi Stratejik Planı 2010 - 2014

 

KURUMSAL