Bağımsız Değerlendirici (BD) Alım İlanı

Bağımsız Değerlendirici (BD) Alım İlanı

Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen mali destek programlarına (MDP) sunulan proje tekliflerinin ilgili mevzuat ve başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre yapılacak olan mali ve teknik değerlendirmelerinde görev alabilecek BD adaylarına yönelik oluşturulan Bağımsız Değerlendirici Havuzuna başvurular devam etmektedir.

Kalkınma Ajansları BD havuzunda yer almak isteyenlerin https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr adresinden erişebilecekleri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS)’a “Bağımsız Değerlendirici Kullanıcısı” olarak kaydolmaları gerekmektedir.

KAYS Bağımsız Değerlendirici Kayıt İşlemleri Bağlantıları

2018 Yılı Teklif Çağrısı Konuları

Ankara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında;

 • TR51/18/YEREL referans numaralı “Yerel Ürün Ticarileştirme” (Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında TR51/18/YEREL referans numarası kar amacı gütmeyen, TR51/18/YEREL_KA referans numarası ise kar amacı güden kurum/kuruluşlar için kullanılmaktadır),
 • TR51/18/ÜTP referans numaralı “İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme” (İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında TR51/18/ÜTP referans numarası kar amacı gütmeyen, TR51/18/ÜTP_KA referans numarası ise kar amacı güden kurum/kuruluşlar için kullanılmaktadır)

mali destek programlarını ilan etmiştir.

Teklif çağrısı kapsamında BD olarak görev almak isteyen adayların sisteme kaydolmalarının ardından Ajans tarafından ilan edilen mali destek programlarında BD olarak görev almak istediklerine ilişkin KAYS üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bağımsız Değerlendirici Seçiminde Aranacak Nitelikler

Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları ve aşağıda belirtilen proje konu alanlarında en az beş yıl deneyim sahibi olmaları gerekmektedir. Adaylardan sahip olmaları beklenen genel ve program temelli yetkinlikler aşağıda belirtilmiştir:

Genel Kriterler

 • Proje yönetimi ve uygulamaları
 • Hibe programları yönetimi (Kalkınma Ajansları mali destekleri ve uygulama usulleri)
 • Projelerin idari, mali ve teknik açılardan değerlendirilmesi
 • Mali analiz, bütçe analizi
 • Fizibilite çalışmaları
 • Yatırım Süreçleri
 • Bölgesel yatırım imkânları ve bölgesel programlar
 • Ulusal ve bölgesel teşvikler, hibe programları vb. destek ve teşvik bilgisi

İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme MDP sine Yönelik Deneyim Alanları

 • İleri teknolojili sektörler ve ürün grupları bilgisi: Motorlu kara taşıtları, hava taşıtları, savaş araçları ve diğer ulaşım araçları, tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçler, makine ve ekipman, elektrikli teçhizat, silah ve mühimmat, kimyasallar, eczacılık ürünleri, bilgisayar, elektronik ve optik ürünleri sektörleri ve bu sektölerdeki ürün grupları,(Başvuru Rehberi EK-G1 “İleri Teknolojili Ürünler Faaliyet Beyanı”nda belirtilen alanlar
 • Ar-ge sonucunda geliştirilen ürünün seri üretimi için kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları,
 • İleri teknolojili ürünlerin tasarım, markalaşma, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri,
 • Yeni ürünlerin üretilmesi için gerekli örgütsel ve yönetsel yenilikler,
 • Yeni ürün hizmetlerinin geliştirilmesi,
 • Üretim teknolojilerinin geliştirilmesi,
 • İleri teknolojili ürünlerin yerli üretimine yönelik çalışmalar,
 • Yeni ürün ticarileştirme programları,
 • Şirketlerin Teknoloji Olgunluk Seviyesi (TRL: Technology Readiness Level) belirleme çalışmaları,
 • Teknoloji danışmanlığı, eğitim hizmetleri, teknoloji ticarileştirme faaliyetleri, mentörlük hizmetleri,
 • İleri teknolojili ürün geliştiren işletmeler için ortak üretim alanı oluşturulması,
 • İleri teknolojili ürünlere yönelik ihracat süreçleri, belgeleri, teşvik vb. mevzuat yetkinliği,
 • Kalite belgelendirme (ISO 9000 Kalite Standartları, Çevre: ISO 14000, CE işareti alımı hizmetleri, vb.),
 • Şirketler, kurumlar ve sektörler arasında ortaklık geliştirmeye yönelik sürdürülebilir mekanizmaların oluşturulması, ağ kurma, platform oluşturma,
 • İleri teknolojili ürünlere yönelik bölgesel ve ulusal teşvik, hibe vb destek bilgisi

Bunların yanında, adayların program önceliklerine yönelik sektör ve alanlarda faaliyet gösteren işbirliği platform, dernek, ruhsat, izin ve sertifikasyonlar, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescil belgeleri ile alanlarına yönelik mevzuat konusunda bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.

Yerel Ürün Ticarileştirme MDP sine Yönelik Deneyim Alanları

 • Gıda güvenliği sertifikaları, kalite yönetim sistemleri
 • Tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi (Gıda sanayi vb.)
 • Ürünlerin paketleme, etiketleme, depolama ve nakliye gibi süreçlerinin iyileştirilmesi teknikleri
 • Yenilikçi ürünler ve tasarım ürünleri
 • Geleneksel sanatlarda yenilikçi teknikler
 • Kozmetik ve sağlık gibi sektörlerde endüstriyel kullanım alanları
 • Yenilikçi süreçleri geliştiren makine ekipmanları
 • Pazarlama araçları ve ihracat
 • E-iş ve e-ticaret platformları
 • Üretici/girişimci işbirliği ağları
 • Üretim ve markalaşma gibi faaliyetlere yönelik ulusal veya uluslararası sertifika ve akreditasyon belgeleri (Eco-Labelling, CE, OHSAS 18001, AQAP, HACCP vb.)
 • Markalaşma, kümelenme, kamu-özel sektör-STK-üniversite işbirlikleri
 • Yerel turizm değerleri
 • Yerel ürün üretimi ve sanayi işletmelerinin entegrasyonu
 • Yerel ürünlerin uluslararası tanıtım ve pazarlanması
 • Yerel el sanatları tasarımı
 • Tanıtım ve pazarlama amaçlı web sitesi ve tanıtım platformu
 • Tarım ve hayvancılık ürünlerinin modern tekniklerle işlenmesi, paketlenmesi, depolanması
 • Tarımsal ürünlerin pazarlanması
 • Tarıma yönelik yayım, pazarlama, tanıtım
 • Yöresel kültürel faaliyetler
 • Yöresel ürünler
 • Yörelere özgü alternatif gelir kaynakları ve iş geliştirme

Bunların yanında, adayların program önceliklerine yönelik sektör ve alanlarda faaliyet gösteren işbirliği platform, dernek, ruhsat, izin ve sertifikasyonlar ile alanlarına yönelik mevzuat konusunda bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.

Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar

Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık aşamalarında görev almamış ve uygulama aşamalarında görev almayacak olan kişiler arasından seçilir. Bağımsız değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremezler.

Bağımsız Değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirilmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulur, uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılır.

Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde ekte örneği bulunan “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı doldurup imzaladıktan sonra kendileriyle sözleşme imzalanacaktır.

Bağımsız Değerlendiriciler ile Ankara Kalkınma Ajansı arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.

Bağımsız Değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; görevli olduğu değerlendirme süresi boyunca kesintisiz olarak çalışacak, bir günde en fazla üç proje olmak üzere toplamda en fazla yirmi beş proje değerlendirebilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi

Bağımsız Değerlendiriciler; adayların konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sundukları bilgi ve belgelerin incelenmesi ve gerekli görüldüğü takdirde, yüz yüze görüşme, telefon veya video konferans gibi mülakat yöntemleri yoluyla ilgili mevzuat çerçevesinde Ajans tarafından oluşturulan bir komisyon marifeti ile tespit ve tayin edilecektir. Değerlendirme aşamasında adaylardan ilave destekleyici belge sunmaları istenebilir.

Seçilen bağımsız değerlendiricilerden başvuru aşamasında sunmuş oldukları bilgileri doğrulayacak belgelerin asılları (nüfus cüzdanı, diplomalar, sertifikalar, başvurulan alanla ilgili tecrübeleri gösteren belgeler, yabancı dil bilgisini gösteren belgeler ile benzeri belgeleri) sözleşme öncesinde talep edilebilecek ve Ajans onaylı fotokopileri dosyalarına eklenecektir.

Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman

Ajans tarafından yapılan değerlendirmeler ve seçim sonucunda bağımsız değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek eğitime ve bağımsız değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim bilgisi kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.

Başvuruların değerlendirmeleri 2018 Nisan Ayı içerisinde başlayacaktır. Bağımsız değerlendiriciler çalışmalarını 08.00-17.00 arasında Aşağı Öveçler Mahallesi 1322. Cadde No:11 Çankaya/Ankara adresindeki Ajans binasında gerçekleştirecektir. Ajans tarafından gerekli görüldüğü takdirde, çalışma zamanı hafta sonları da dâhil olmak üzere gün ve saat olarak değiştirilebilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler

Kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere, değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının %25’i kadar brüt ücret ödenir. Bağımsız değerlendiricilere ücretleri ve şehir dışından geliyorlarsa mutat ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.

Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere değerlendirme ücreti almayan diğer Bağımsız Değerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamaları (yol, konaklama ve yemek) görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır.

Bağımsız Değerlendirici Başvuru Süreci

Kalkınma Ajansları Bağımsız Değerlendirici havuzunda yer almak isteyenlerin https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr adresinden erişebilecekleri KAYS-PFD’ye “Bağımsız Değerlendirici Kullanıcısı” olarak kaydolmaları gerekmektedir. Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılı olarak ilan ettiği Mali Destek Programlarında görev almak isteyen Bağımsız Değerlendiricilerin; KAYS-PFD sistemi üzerinden ilgili oldukları mali destek programı Bağımsız Değerlendirici İlanına başvurmaları gerekmektedir.

Ankara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programlarına yönelik Bağımsız Değerlendirici başvuruları 05/01/2018 - 21/02/2018 tarihleri arasında kabul edilecektir. Son başvuru tarihi ve saati 21.02.2018 saat 23:50’dir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile KAYS-PFD üzerinden yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Bağımsız değerlendirici adaylarının, KAYS-PFD’ye girdikleri özgeçmişleri ve standart değerlendirici bilgileri yanı sıra başvuru sırasında ek olarak bazı kriterlerle ilgili bilgi talep edilebilecektir. Başvurular sadece çevrimiçi olarak alınacaktır.

Daha Fazla Bilgi İçin

 • E-posta: bd@ankaraka.org.tr
 • Telefon: (312) 310 03 00

Duyuru Eki

KAYS’a Giriş