2011 Yılı Teknik Destek Programı sonuçları açıklandı

2011 Yılı Teknik Destek Programı sonuçları açıklandı

Ankara Kalkınma Ajansı’nın TR51/11/TD referans numaralı Teknik Destek Programı’na toplam 36 faaliyet için başvuru gerçekleştirildi. Yapılan inceleme ve nihai değerlendirmeler sonucu 31 faaliyet teknik destek almaya hak kazandı.

Yerel aktörlere destek

“2011 Yılı Teknik Destek Programı” Ankara’daki yerel aktörlerin çalışmalarına destek sağlamayı amaçlamaktadır. Toplam bütçesi 500.000 TL olan programdan kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra yerel yönetimler, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları ile üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, birlik ve kooperatifler yararlanabiliyor.

Azami teknik destek tutarının 15.000 TL olduğu programda desteklenecek faaliyetler ise, eğitim verme; program ve proje hazırlanmasına katkı; geçici uzman personel görevlendirme; danışmanlık sağlama; lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler olarak belirlendi.

Önemli Hatırlatma!

“Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”nin, 16.11.2011 tarih ve 28114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile değişen 10 uncu maddesinin 6 ncı fıkrası (*) hükmü gereğince; Teknik Destek Başvuruları kabul edilen kurum ve kuruluşların, birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirdiklerini tevsik etmeleri gerekmektedir.

(*)Kanunen zorunlu olan ajans bütçe paylarını kısmen veya tamamen ödememiş olan il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odaları, birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, ilgili ajansla sözleşme imzalayamaz.