2011 Proje Teklif Çağrısı Sıkça Sorulan Sorular - 1

2011 Proje Teklif Çağrısı "Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi" ve "Yenilikçi Uygulamalar" Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları - 1

Dosya olarak indirmek için tıklayınız.

Soru 1: Okullar  "Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi" ve "Yenilikçi Uygulamalar" Mali Destek Programı için hibe destek başvurusunda bulunabilirler mi?

Cevap 1: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretim kurumları, Başvuru Rehberlerinin 2.1.1 "Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu" kısmında belirtilen "Kar Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar " listesinde Kamu Kurum ve Kuruluşları statüsüne sahip olmaları dolayısıyla rehberlerde belirtilen diğer başvuru sahibi kriterlerini de taşımaları halinde mali destek programlarımıza başvuru yapabilirler.

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.1

Soru 2: Belediyeler Turizm ve yenilikçilik ile ilgili destek programına başvuru yapabilirler mi? Belediyelerin hibelerden yararlanabilmeleri için Kalkınma Ajansına katkı paylarını ödemiş olmaları mı gerekiyor?

Cevap 2: Belediyeler Başvuru Rehberlerinin 2.1.1 "Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu" kısmında belirtilen "Kar Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar " listesinde Kamu Kurum ve Kuruluşları statüsüne sahip olmaları dolayısıyla rehberlerde belirtilen diğer başvuru sahibi kriterlerini de taşımaları halinde Mali Destek Programımız için uygun başvuru sahibi olarak değerlendirilirler. Ancak belediyelerin Ajanstan proje ve faaliyet desteği alabilmeleri için,  5449 sayılı Kanunun 19. maddesinin (d) ve (e) bendinde belirtilen Kalkınma Ajansı paylarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları veya 26.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 17. maddesi  yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.1

Soru 3: 290 çalışanı ve 31 milyon TL cirosu olan bir firmamız var. Belediyeden 29 yıllığına 2 adet konut kiralanmıştır. Bu kapsamda konutların restore faaliyetleri için destek sağlanabilir mi?

Cevap 3: Mali Destek programlarımıza başvuru yapabilecek Kar Amacı Güden Kurum ve Kuruluşların KOBİ’ler ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketleri olarak belirlendiği Başvuru Rehberlerinin 2.1.1 bölümünde açıklanmıştır.  İşletmelerin uygun başvuru sahibi olabilmesi için,  18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik'e göre “İkiyüzelli kisiden az yıllık çalısan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu yirmibes milyon Türk Lirasını asmayan ve bu Yönetmelikte mikro isletme,küçük isletme ve orta büyüklükteki isletme olarak sınıflandırılan ve kısaca "KOBİ" olarak adlandırılan ekonomik birimleri” tanımına uyması gerekmektedir. “Yine aynı yönetmeliğe göre KOBİ vasfı belirlenirken dikkate alınan bu kriterlerden herhangi birini, birbirini takip eden iki hesap döneminde  kaybeden veya aşan işletmeler sınıf değiştirir veya KOBİ vasfını kaybeder.”

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.1

Soru 4: Ortaklar yurtdışından olabilir mi?

Cevap 4: Başvuru Rehberleri  2.1.2 "Ortaklıklar ve Ortaklıkların Uygunluğu" belirtilen uygunluk koşullarına göre, ortaklar;  başvuru sahipleri için gerekli olan koşullardan “Ajansın faaliyet gösterdiği TR51 Düzey 2 bölgesinde (Ankara ve ilçeleri) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması " dışında, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk koşullarına tabidir. Bu kapsamda proje ortakları yurtdışından da olabilecektir.

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.2

Soru 5: Eğer yabancı ortaklar ortak olabilecekse ortaklık dokümanının İngilizcesini ya da niyet beyanlarını imzalamaları yeterli mi?

Cevap 5: Yabancı ortakların da Başvuru Rehberi Eki (EK-A)'da yer aldığı şekliyle ortaklık beyannamesini doldurmaları gerekmektedir. Ayrıca yabancı ortakların bu beyanname haricinde Başvuru Rehberinde belirtilen ve yerli proje ortaklarından istenen muadili belgeleri de sunmaları gerekmektedir.

Referans: Başvuru Rehberi 2.2.1

Soru 6: Özel sağlık sektöründe yaklaşık 2 yıldır faaliyet gösteren bir firmayız. Firmamızın ayrı bir Anonim Şirketi çalışması bulunmakta. Şirketlerle ilgili bir süre mevcut mu? Kısaca şirketin en az belirli bir süre boyunca faaliyet göstermesi gerekiyor gibi bir standart var mı?

Cevap 6: Başvuru sahibi teklif çağrısı ilan tarihinden (23 Haziran 2011)  en az 3 (üç) ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olmalıdır.

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.1

Soru 7: KOBİ olma özelliğinde aranan şartlardan mali bilanço rakamı hangi yılın rakamı olacaktır?

Cevap 7: Başvuru Rehberleri 2.3 kısmında da belirtildiği üzere Kar Amacı Güden Kurum/Kuruluşlardan aşağıda yer alan finansal tablolardan kendilerine uygun olanları Ajansa sunmaları beklenmektedir;

a.Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için; son üç mali yıla ilişkin YMM veya SMMM tarafından onaylanmış gelir tablosu ve bilanço.

b. İşletme hesabı esasına göre göre defter tutan mükellefler için; son üç mali yıla ilişkin SMMM tarafından onaylanmış işletme hesabı özeti (hulasası).

c. Basit usülde vergilendirilen mükellefler için; SMMM tarafından onaylanmış vergi levhası.

d. Yeni kurulan işletmeler için; SMMM tarafından onaylanmış dönem başı bilançosu veya işletme hesabı özeti istenmektedir.

Burada da ifade edildiği üzere yeni kurulan işletmeler hariç diğer işletmelerden son üç yıla ilişkin finansal tabloları sunmaları, Değerlendirme Tablosunda yer alan Mali Kapasitenin değerlendirilmesine girdi sağlaması için istenmektedir.  KOBİ tanımına uyma konusunda ise,  18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik"'e göre "Hesaplarının kapanış tarihinde, işletme sınıfları ve KOBİ vasfı belirlenirken dikkate alınan kriterlerden herhangi birini, birbirini takip eden iki hesap döneminde de kaybeden veya aşan işletmeler sınıf değiştirir veya KOBİ vasfını kaybeder" maddesi gereğince işletmelerin son iki yıllık mali bilançosu esas alınacaktır.

Referans: Başvuru Rehberi 2.3

Soru 8: Şahıs işletmelerinin de 3 ay önce mi kurulmuş olması gerekiyor?

Cevap 8: Şahıs işletmeleri dahil tüm kurum/kuruluşlar ve işletmeler teklif çağrısı ilan tarihinden (23 Haziran 2011)  en az 3 (üç) ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olmalıdır.

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.1

Soru 9: Üniversiteler kurumsal olarak uygulama alanlarını seçebilirler mi?

Cevap 9: Başvuru Rehberlerinin 2.1.1 Bölümünde de belirtildiği üzere başvuru sahiplerininin destek almaya hak kazanabilmesi için gereken koşulların biri de "Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması " dır.  Bu kapsamda Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programına “Bilişim” alanında yönelik proje sunacak başvuru sahipleri ve ortaklarının bilişim alanında faaliyet göstermeleri, “Sağlık Teknolojileri” alanına yönelik proje sunacak başvuru sahipleri ve ortaklarının da sağlık teknolojileri alanında faaliyet göstermeleri , “Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi” Mali Destek Programına yönelik proje sunacak başvuru sahipleri ve ortaklarının da turizm alanında faaliyet göstermeleri ve bunu ilgili dokümanlarla (ticari sicil gazetesi, esnaf ve sanatkârlar sicil gazetesi, kuruluş tüzükleri vb) belgelendirmeleri gerekmektedir.

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.1

Soru 10: Şirketimiz 2002 yılında İstanbul merkezli olarak kurulmuş bir şirkettir ve Ağustos 2007 tarihinden itibaren Ankara’daki bir Teknopark'ta irtibat ofisi olarak da faaliyet göstermektedir. Şirketimiz Ankara irtibat ofisi, 10 Haziran 2011 tarihi itibari ile Ankara Ticaret Odası’na şube olarak tescil edilmiştir.  Şirketimizin “Ankara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı”ndan yararlanabilmesi hususunda herhangi bir engel var mıdır?

Cevap 10: Mali Destek Programları Başvuru Rehberlerinin 2.1.1 Bölümünde belirtildiği üzere, Başvuru sahipleri Teklif Çağrısı ilan tarihinden en az 3 (üç) ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olmalıdır. Ayrıca başvuru sahiplerinin "Ajansın faaliyet gösterdiği TR51 Düzey 2 bölgesinde (Ankara ve ilçeleri) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması" koşulunu da sağlaması gerekmektedir.

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.1

Soru 11: Biyoteknoloji şirketimizle mali destek projesine başvurmak istiyoruz. Bizim çalışmalarımız yeni ilaçlar geliştirmek üzerine. Mali destek şartlarında şirketin teklif çağrısından en az 3 ay önce açılmış olması gerektiği yazıyor. Acaba 16 eylülden 3 ay önce midir?

Cevap 11: Mali Destek Programları Başvuru Rehberlerinin 2.1.1 Bölümünde belirtildiği üzere, Başvuru sahipleri Teklif Çağrısı ilan tarihinden en az 3 (üç) ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olmalıdır.  Teklif çağrısı ilan tarihimiz 23 Haziran 2011'dir.

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.1

Soru 12: Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programına başvurmak isteyen kurumların Bilişim veya Sağlık Teknolojileri alanında faaliyet göstermeleri gerekli midir?

Cevap 12: Mali Destek Programları Başvuru Rehberleri 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu başlığında “Proje faaliyetinin proje sunan kurum/ kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması” gerekliliği belirtilmiştir. Bu kapsamda Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programına “Bilişim” alanında yönelik proje sunacak başvuru sahipleri ve ortaklarının bilişim alanında faaliyet göstermeleri, “Sağlık Teknolojileri” alanına yönelik proje sunacak başvuru sahipleri ve ortaklarının da sağlık teknolojileri alanında faaliyet göstermeleri ve bunu ilgili dokümanlarla (ticari sicil gazetesi, esnaf ve sanatkârlar sicil gazetesi, kuruluş tüzükleri vb) belgelendirmeleri gerekmektedir.

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.1

PROJELERİN UYGUNLUĞU

Soru 13: Proje için düşündüğümüz konunun uygun olup olmadığını Eylül ayını beklemeden nasıl öğrenebiliriz? Bu konuda yardımcı olabilir misiniz?

Cevap 13: Mali Destek Programlarımız kapsamında sunulacak proje konuları, Başvuru Rehberlerinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri " bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır.  Proje konularının programların amaç ve öncelik alanları ile uygun olduğunu tespit etmek ve bunu başvuru formunun ilgili bölümünde gerekçelendirmek, Başvuru Sahibinin sorumluluğundadır.

Referans: Başvuru Rehberi 1.2

Soru 14: Hali hazırda faaliyette olan bir restoranımızda bazı değişiklikler yapmak ve geliştirmek istiyoruz. Bunun için destek alabilir miyiz?

Cevap 14: Bkz. (Soru 13-Cevap 13)

Referans: Başvuru Rehberi 1.2

Soru 15: Eğitim kurumu olarak yapacağımız özellikle kuyumculuk teknikleri, vb. ile ilgili eğitim seminerlerinin proje dahilinde destek verebilir misiniz?

Cevap 15: Bkz. (Soru 13-Cevap 13)

Referans: Başvuru Rehberi 1.2

Soru 16: Eğitim, konferans ve seminer uygulamaları gerçekleştirmek adına uygun ortam yaratmak için (yer satın almak hariç) hibe desteği mümkün müdür?

Cevap 16: Mali Destek Programlarımız kapsamında sunulacak proje konuları, Başvuru Rehberlerinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri " bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır.  Proje konularının programların amaç ve öncelik alanları ile uygun olduğunu tespit etmek ve bunu Başvuru Formunun ilgili bölümünde gerekçelendirmek, Başvuru Sahibinin sorumluluğundadır. İlgili proje konuları kapsamında hangi maliyetlerin destek kapsamına girdiği, hangi maliyetlerin uygun maliyet kabul edilmediği de Başvuru Rehberlerinin 2.1.4 Bölümünde açıklanmıştır.

Referans: Başvuru Rehberi 1.2, Başvuru Rehberi 2.1.4

Soru 17: Şirketimiz turizm alanında faaliyet göstermektedir. Doğa turizmi ile ilgili faaliyet göstermek istiyorum. Hangi konuda sizden destek alabilirim?

Cevap 17: Bkz. (Soru 13-Cevap 13)

Referans: Başvuru Rehberi 1.2

Soru 18: Ailemize ait 100-150 yıllık su değirmenimiz var, ama şu anda faaliyette değil. Bu konuda ne gibi işler yapabiliriz?  Çalışabilir hale getirmek için projelendirebilir miyiz?

Cevap 18: Bkz. (Soru 13-Cevap 13)

Referans: Başvuru Rehberi 1.2

Soru 19: İlçede spor faaliyetlerinin desteklenmesi, altyapı çalışmaları ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan kurtulup spor yapmaları gibi projelere destek verilebilir mi? 

Cevap 19: Bkz. (Soru 13-Cevap 13)

Referans: Başvuru Rehberi 1.2

Soru 20: Amatör balıkçılık, çevre ve doğal peyzaj projeleri uygulanabilirliği nedir?

Cevap 20: Bkz. (Soru 13-Cevap 13)

Referans: Başvuru Rehberi 1.2

Soru 21: Belediyemize hibe edilmiş bir konak mevcut bu konağı projelendirip konaklama yeri olarak düzenlemek ve turizme kazandırmak mümkün müdür?

Cevap 21: Bkz. (Soru 13-Cevap 13)

Referans: Başvuru Rehberi 1.2

Soru 22: Turizm ile ilgili mevcut bir işletme işyerini geliştirmek ve daha iyi hizmet vermek amacı ile yenilemek istediğinde projelerden faydalanabilir mi?

Cevap 22: Bkz. (Soru 13-Cevap 13)

Referans: Başvuru Rehberi 1.2

Soru 23: Lokantamı yeni açtım. Bu sebeple yeni harcamalar yapamıyorum. Ama turizm alanında daha fazla faaliyet göstermem için mali yardım alırsam daha fazla yemek çeşidi daha fazla yemek işçi ve faaliyet ile daha fazla yerli yabancı turiste hizmet edebilirim. Bu konuda Ajansınızdan destek alabilir miyim?

Cevap 23: Bkz. (Soru 13-Cevap 13)

Referans: Başvuru Rehberi 1.2

Soru 24: Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı Başvuru Rehberinde Öncelik 2 altında bulunan "Turizm sektöründeki aktörlerin insan kaynağı kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar" konusunu tam olarak anlayabilmiş değilim. Proje sunmayı planlamaktayım ama bu konu hakkında soru işaretlerim var. İstihdamın artırılması veya mevcut personelin eğitimi olarak mı göz önünde bulundurmalıyım?

Cevap 24: İlgili öncelik kapsamındaki proje konuları turizm sektörüne yönelik veya sektörde faaliyet gösteren - bir kurumun mevcut personelinin niteliğini artırıcı her türlü eğitim, seminer, vb. çalışmaları kapsadığı gibi, sektörde yeni istihdamların sağlanmasına yönelik çalışmaları da içermektedir.

Soru 25: Yenilikçi Uygulamalar MDP'de programın öncelik alanlarından 2 nolu öncelik kapsamında tıbbi atıkların sterilazsyon  ve bertarafı konusunda yazılabilecek bir proje uygun olabilir mi?

Cevap 25: Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programına uygun proje konuları,  Başvuru Rehberinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri " bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır.  Proje konularının programların amaç ve öncelik alanları ile uygun olduğunu tespit etmek ve bunu Başvuru Formunun ilgili bölümünde gerekçelendirmek, Başvuru Sahibinin sorumluluğundadır.

Referans: Başvuru Rehberi 1.2

Soru 26: Yenilikçi Uygulamalar MDP'ye başvurmak için konunun hem Sağlık Teknolojileri hem de Bilişim sektörlerinin ikisini de içeriyor olması mı gerekiyor?

Cevap 26: Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programına sunulacak projelerin “Bilişim” ve “Sağlık Teknolojileri” sektörlerinden birine yönelik olarak hazırlanması yeterlidir. Bu 2 sektörden birine yönelik hazırlanacak proje konuları,  Başvuru Rehberinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri " bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır.

Referans: Başvuru Rehberi 1.2

Soru 27: Şu anda Çay ocağı işletiyorum Turistler için yerel meşhur odunda pişmiş gözleme çeşitleri vb sunacak şekilde işletmemin hem dış hem iç dekorasyonu için proje hazırlasam teşvik kapsamına girer mi?

Cevap 27: Bkz. (Soru 13-Cevap 13)

Referans: Başvuru Rehberi 1.2

Soru 28: “Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı”  projesi içinde "Yenilikçi uygulamalara" hangi konular dahildir?  Ankara'da şu ana kadar bulunmayan, gençlerin ve yetişkinlerin antrenörler eşliğinde soyunma kabinli, bekleme salonlu, kafeteryalı yalnızca masa tenisi sporuna yönelik modern bir merkez oluşturma düşüncesini hayata geçirmek amacındayım.  "Masa Tenisi; uygulama, izleme, eğitim ve organizasyon kompleksi" projesi bu kapsama girer mi?

Cevap 28: Bkz. (Soru 13-Cevap 13)

Referans: Başvuru Rehberi 1.2

Soru 29: İlçemizde bu yıl 2.sini düzenlediğimiz uluslararası ........ ve ……… Kültür Sanat Festivali projelendirilebilir mi?

Cevap 29: Bkz. (Soru 13-Cevap 13)

Referans: Başvuru Rehberi 1.2

MALİYETLERİN UYGUNLUĞU VE BÜTÇE

Soru 30: Proje bütçesi hazırlanırken bütçe KDV dahil fiyatlar ile mi hazırlanacaktır?

Cevap 30: Başvuru Rehberleri  2.1.4  "Maliyetlerin Uygunluğu" bölümünde belirtildiği üzere proje kapsamında sunulan EK-B Bütçe tahmini maliyetlere dayanmakta olup  proje uygun maliyetleri için tavan niteliğindedir.  EK-B Bütçe  dokümanının ilk sayfasında yer alan   "Bütçe sayfaları doldurulurken göz önünde bulundurulması gereken hususlar "   3. maddesinde de belirtildiği üzere proje kapsamında yürütülecek faaliyetlere yönelik gerekli harcamalar bütçelendirilirken "belirteceğiniz tutarlar brüt olmalıdır",  "KDV ve ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar dahil olarak hesaplanan tutarlar" bütçelendirilmelidir.
Ancak KDV muafiyet belgesi olan Kurum/Kuruluşlar proje kapsamında yapacakları ve uygun maliyetlerden kabul edilen satın almalarda, bütçe hazırlarken söz konusu KDV muafiyetini dikkate alarak KDV hariç tutar yazmalıdır. Bu Kurum/Kuruluşların ilgili KDV muafiyet belgelerini Ajansa sunmaları gerekmektedir.

Referans: Başvuru Rehberi Ek-B Bütçe, Uyarılar

Soru 31: Proforma faturalar KDV dahil fiyatlar ile mi kesilecektir?

Cevap 31: Proforma faturalar ilgili kalemler için proje bütçelendirmesinde kullanılacağından ve proje bütçesinde belirtilen tutarlar "KDV ve ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar dahil olarak"  (Bk (Soru 30-Cevap 30)) hesaplanacağı için proforma faturalar KDV dahil fiyatlar üzerinden düzenlenmelidir. Ancak Kurum/Kuruluşun proforma fatura verilmesi gereken kalemler için bir KDV muafiyeti söz konusu ise proforma fatura KDV hariç tutar üzerinden kesilir. Bu durumda Kurum/Kuruluşların ilgili KDV muafiyet belgelerini Ajansa sunmaları gerekmektedir.

Referans: Başvuru Rehberi Ek-B Bütçe, Uyarılar

Soru 32: Danışmanlık hizmet alımlarına destek veriyor musunuz?

Cevap 32: Projeler kapsamında hangi maliyetlerin uygun kabul edildiği Başvuru Rehberlerinin 2.1.4 bölümünde belirtilmiştir. Burada da belirtildiği üzere "Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile hizmet satın alma maliyetleri "  proje uygulama süresi içinde gerçekleştirilmeleri durumunda projeler için uygun doğrudan maliyet olarak tanımlanmıştır. Danışmanlık hizmet alımları da projede yer alan bazı faaliyetlerin gerçekleşmesi için tercih edilebilir ancak projenin tümünün ya da büyük bir kısmının uygulanması için bir danışmanlık hizmeti alımı   "başvuru sahibi kriterlerinde" belirtilen  "Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi" koşuluna ters düşmesi nedeniyle uygun görülmemektedir.

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.4

Soru 33: Proje faaliyeti olarak yurtdışına çalışma ziyareti desteklenmekte midir?

Cevap 33: Başvuru Rehberlerinin 2.1.4 kısmında da belirtildiği üzere projenin yürütülmesi için gerekli olması, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanması koşuluyla yurt içi ve yurt dışı için  "yolculuk" maliyetleri ve "gündelik giderleri" uygun maliyet olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda yurt dışı seyahatlar Başvuru Rehberi Ek-B Bütçe dokümanın 2.1 Yurt Dışı Seyahat kalemi altında, yurt dışına gidecek proje personelinin harcırahları ise  1.3.1  Yurt Dışı (proje personeli) kalemi altında bütçelendirilecektir. 

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.4

Soru 34: Eş finansman gerekli denmiş. Bunu açıklayabilir misiniz?

Cevap 34: Ajans tarafından desteklenen proje veya faaliyetlerde harcanmak üzere, yararlanıcı tarafından taahhüt edilen nakdi katkıya eş-finansman denir.  Başvuru Rehberi 1.3 bölümünde belirtildiği üzere program kapsamında Ajans tarafından sağlanacak hiç bir destek, proje toplam uygun maliyetinin;

  • Kâr amacı güden kurum/kuruluşlar için % 25’inden az; % 50’sinden fazla,
  • Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşlar için %25’inden az; % 75’inden fazla olamaz.

Bütçenin Ajans tarafından desteklenen miktar dışında kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle Başvuru Sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin proje eş finansmanını; proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür.

Referans: Başvuru Rehberi 1.3

Soru 35: Sponsorun yardımı eş finansman sayılır mı?

Cevap 35: Başvuru Sahibinin proje eş finansmanını; proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. İştirakçi;
 projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenen,  Başvuru Sahiplerinin ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılama yükümlülüğü olmayan kuruluşlar olarak tanımlanabilir. İştirakçi kuruluşlar, katılımlarına dair beyanda bulunmalıdırlar.
Eş finansman iştirakçi, ortak vb kuruşlar tarafından sağlansa bile her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

Referans: Başvuru Rehberi 1.3

Soru 36: Personel maaşları eş finansman yerine geçer mi?

Cevap 36: Projede görevlendirilecek personele ait ödemeler projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yalnızca yararlanıcının (ortaklar dahil) eş-finansmanı olarak gösterilebilir.

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.4

Soru 37: Projenin gerçekleştirilmesi için kiralanan binanın kira bedeli toplam uygun maliyetin en fazla % kaçı olabilir?

Cevap 37: Bina, arsa ve arazi kiralama veya satınalma maliyetleri uygun doğrudan maliyet olarak kabul edilmemektedir.

Soru 38: Maliyet hesaplamasındaki standarttan bahsedebilir misiniz?

Cevap 38: Projeler kapsamında uygun maliyetlendirme konusundaki koşullar (Uygun maliyetler, uygun olmayan maliyetler vb.) ve tüm hususlar Başvuru Rehberlerinin 2.1.4 Bölümünde detaylıca açıklanmıştır.

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.4

Soru 39: Projede yer alacak kamu çalışanlarına proje bütçesinden maaş yazmak mümkün müdür?

Cevap 39: Kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yalnızca yararlanıcının (ortaklar dahil) eş-finansmanı olarak kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte, kamu görevlisinin tabi olduğu mevzuata göre proje bütçesinden kendisine ödeme yapılabilmesi halinde bu ödemeler, Ajansın sağladığı mali destekten de karşılanabilir. Bu durumda, ilgili ispatlayıcı belgelerin Ajansa sunulması gerekmektedir. Ayrıca, kamu görevlilerinin yolluk ve gündelik giderleri, bu rehberde belirtilen şartlara göre uygun maliyet olarak kabul edilebilir.

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.4

Soru 40: Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı teklif çağrısına ilişkin kuralların, Avrupa Birligi Hibe Programı teklif çağrısına ilişkin kurallara çok benzediği görülüyor. Avrupa Birliği Hibe Programlarında üniversite öğretim üyelerinin ücret almadan projede çalışmaları eş finansman olarak sayılıyordu. Bu durum Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı için de geçerli midir? Eğer geçerli değilse, nakit katkı dışında nasıl bir katkı eş finansman olarak kabul edilebilir?

Cevap 40: Bkz. (Soru 39-Cevap 39 )

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.4

Soru 41: 2. el ekipman alımı maliyet unsuru kabul edilmemektedir. Müze yapımı ile ilgili bir projede sergileyeceğimiz ürünlerin alımı uygun maliyet kabul edilir mi?

Cevap 41: Başvuru Rehberleri 2.1.4 Bölümünde de belirtildiği üzere ikinci el ekipman alımları Mali Destek Programlarımız kapsamında uygun olmayan maliyet olarak değerlendirilmektedir.

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.4

Soru 42: Projede görevlendirilen şirket ortaklarının maaşları uygun maliyet sayılır mı?

Cevap 42: Başvuru Rehberi 2.1.4 'de belirtildiği üzere Yararlanıcı ve ortaklarının projede görev alan teknik personellerinin ve muhasebecilerin maaşları uygun maliyet olarak değerlendirilmektedir. Ancak Projenin idari yönetimi ve koordinasyonu amacıyla görevlendirilecek personele ilişkin ödemeler  (muhasebeci hariç)  projede çalıştıkları süre oranında belgelendirilmek koşuluyla yalnızca yaralanıcının (ortaklar dahil) eş-finansmanı olarak kabul edilebilmektedir.

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.4

UYGULAMA SÜRECİ

Soru 43: Vereceğimiz projenin yapılacağı alanın mülkiyetinin nasıl olacağına dair bilgi verir misiniz?

Cevap 43: Başvuru Rehberlerinin 2.5 Bölümünde de belirtildiği üzere programlar kapsamında alımı desteklenen alet, teçhizat, yazılım, malzeme ve sistemler ile yapımı gerçekleştirilen tesislerin mülkiyeti yararlanıcıya aittir. Ancak yararlanıcının, sözleşme kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin, Ajansın gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın projenin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle mülkiyetini başkasına devredemez, rehin ve teminat olarak gösteremez, projede tanımlanan iş dışında başka bir iş için kullanamaz. Bu kurala uyulmaması halinde mevzuat ve sözleşme kuralları uyarınca hukuki yollara başvurulur.

Referans: Başvuru Rehberi 2.5

Soru 44: Kobi statüsünde olan turizm firmamız 2011 mali destek programını incelemiş olup, "Turizm Potansiyelini Harekete Geçirilmesi" mali destek programına proje sunmak istemektedir. Firmamız projeyi, Beypazarı bölgesinde jeotermal kapasitesi olan ve 15 yıllığına kiraladığı bir alan üzerinde gerçekleştirmek istemektedir. Projenin uygulanacağı alanın kiralanmış olması ajansın kriterlerine uygun mudur?

Cevap 44: Bina, arsa ve arazi kiralama veya satınalma maliyetleri uygun doğrudan maliyet olarak kabul edilmemektedir. (Bkz. (Soru 37-Cevap 37)  Ancak soruda belirtildiği üzere projenin yapılacağı alanın, binanın hali hazırda kira sözleşmesi yapılmış ise ilgili alanın kira sözleşmesinde açıkça proje başvuru sahibine kiralandığını göstermesi ve kira sözleşmesinin projenin tamamlanmasından sonra en az 3 yıl daha devam etmesi şartı ile projenin kiralanmış bir alan üzerinde uygulanması Mali Destek Programlarımız için uygundur.

GENEL

Soru 45: Destekler karşılıksız hibe olarak mı veriliyor, yoksa geri ödemesi var mıdır?

Cevap 45: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme yönetmeliği madde 12'de de belirtildiği üzere Ajansın doğrudan finansman desteği kapsamında sunduğu proje teklif çağrısı destekleri, Ajansın belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, belli proje ve faaliyetlere verdiği karşılıksız desteklerdir.

Referans: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Madde 12

Soru 46: İlçemize özgü proje fikirlerini bildirirsek Ajans bu fikirlerin projelendirme aşamasında bizlere yardımcı olabilir mi?

Cevap 46: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme yönetmeliği madde 16'da belirtildiği üzere Ajans, teklif çağrıları kapsamında sunulacak herhangi bir projenin hazırlanmasında görev alamaz.  Proje konularının programların amaç ve öncelik alanları ile uygun olduğunu tespit etmek ve bunu Başvuru Formunun ilgili bölümünde gerekçelendirmek, Başvuru Sahibinin sorumluluğundadır. Bununla birlikte Ajans potansiyel başvuru sahipleri için Başvuru Rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre proje hazırlamalarına yardımcı olacak eğitim toplantıları düzenleyecektir. Böylece potansiyel başvuru sahipleri proje hazırlama konusunda temel bilgilere sahip olacaklardır.

Referans: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Madde 16

Soru 47: 2011 yılı içerisinde 2. mali destek programları hazırlamayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız muhtemel konular neler olacaktır.

Cevap 47: Ajansımızın belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde çıkacağı mali ve teknik destekler hakkında her türlü bilgi Ajans web sitesinde (www.ankaraka.org.tr)  yer alacaktır.   Ajans web sitesini düzenli takip ederek mali ve teknik destek süreçleri hakkında gerekli bilgilere erişebilirsiniz.

Soru 48: Kamu, STK ve KOBİ ortaklı projelerde asgari ve azami destek oranları nasıl belirlenecek?

Cevap 48: Mali Destek Programları kapsamında projelerin Ajanstan talep edebileceği azami ve asgari destek oranları proje başvurusu yapacak Kurum/Kuruluş statüsüne göre belirlenecektir.

 Destek oranları;

  • Başvuru Sahibinin Kâr amacı güden kurum/kuruluş olması durumunda proje toplam uygun maliyetinin % 25’inden az; % 50’sinden fazla,
  • Başvuru Sahibinin Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş olması durumunda %25’inden az; % 75’inden fazla

olamaz.

Başvuru sahipleri projeleri için Ajanstan talep edecekleri destek oranlarını ise statülerine uygun olan alt ve üst limitler arasında olmak suretiyle kendileri belirleyecektir.

Referans: Başvuru Rehberi 1.3

Soru 49: Ankara Kalkınma Ajansından bu mali programlar kapsamında destek alan firmalar diğer teşvik uygulamalarından da yararlanabilecek mi? Diğer teşvik uygulamalarından faydalanan firmalar bu desteğe müracaat edebilirler mi?

Cevap 49: 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”nin 7. maddesinin 2. bendine göre, Ajans başka bir ulusal veya uluslararası program kapsamında mali destek alan ve uygulaması devam eden proje ve faaliyetlere eş zamanlı olarak mali destek sağlanmayacaktır.

Referans: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Madde 7

Soru 50: Turizm ve sağlık dışında, Tarım ve hayvancılıkla ilgili hibe vermeyi düşünüyor musunuz?

Cevap 50: Şu anki mali destek programlarımız Turizm sektörü ile Bilişim ve Sağlık teknolojilerinde yenilikçi uygulamalara yöneliktir.  Ajansımızın belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde çıkacağı diğer mali ve teknik destekler hakkında her türlü bilgi Ajans web sitesinde (www.ankaraka.org.tr)  yer alacaktır.   Ajans web sitesini düzenli takip ederek mali ve teknik destek konu ve süreçleri hakkında gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

Soru 51: Ankara Nallıhan'da tahmini 80 yıllık tarihi bir evimiz var, bunu butik otel yapmak istiyorum ne yapmam lazım, nereye proje çizdirmem lazım?

Cevap 51: Mali Destek Programlarımız kapsamında bir başvurunun uygun başvuru olarak kabul edilmesi için Başvuru Sahiplerinin Başvuru Rehberlerinin 2.1.1 bölümünde belirtilen uygunluk koşullarını taşıması gerekmektedir. Ayrıca Mali Destek Programlarımız kapsamında sunulacak proje konuları, Başvuru Rehberlerinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri " bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır.
  Proje konularının programların amaç ve öncelik alanları ile uygun olduğunu tespit etmek ve bunu Başvuru Formunun ilgili bölümünde gerekçelendirmek, Başvuru Sahibinin sorumluluğundadır. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme yönetmeliği madde 16'da belirtildiği üzere Ajans, teklif çağrıları kapsamında sunulacak herhangi bir projenin hazırlanmasında görev alamaz. Bununla birlikte Ajans potansiyel başvuru sahipleri için Başvuru Rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre proje hazırlamalarına yardımcı olacak eğitim toplantıları düzenleyecektir. Böylece potansiyel başvuru sahipleri proje hazırlama konusunda temel bilgilere sahip olacaklardır.

Referans: Başvuru Rehberi 1.2, Başvuru Rehberi 2.1.1, Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Madde 16

Soru 52: Dernek adına projeye başvuracağız. Teminat istenmekte midir?

Cevap 52: Mali destek programlarının Başvuru Rehberleri 2.2.1 Bölümünde de belirtildiği üzere, projeleri kabul edilen Kâr amacı güden kurum/kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarından sözleşme aşamasında teminat istenmektedir. Sivil toplum kuruluşlarından sözleşme aşamasında teminat istenmemektedir.

Referans: Başvuru Rehberi 2.2.1

Soru 53: Bir kurum/kuruluş "Yenilikçi Uygulamalar" ve "Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi" mali destek programları için toplamda kaç proje başvurusunda bulunabilir?

Cevap 53: 2011 Proje Teklif Çağrısı için çıkılan "Yenilikçi Uygulamalar" ve "Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi" Mali Destek Programları kapsamında;
 
Kar Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar iki mali destek programı için toplamda;

  • Sadece bir proje teklifi için başvuruda bulunabilir ve destek alabilirler,
  • Bir tanesi Başvuru Sahibi, ikisi Proje Ortağı olarak en fazla üç ayrı projede yer alabilirler.

Kar Amacı Güden Kurum/Kuruluşlar ise iki mali destek programı için toplamda;

  • Sadece bir proje teklifi için başvuruda bulunabilir ve destek alabilirler,             
  • Bir tanesi Başvuru Sahibi, diğeri de Proje Ortağı olarak en fazla iki ayrı projede yer alabilirler.

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.3

Soru 54: Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı kapsamında  Başvuru Veri Giriş Formunu ve başvuru kodunu nasıl elde edebilirim?

Cevap 54: Başvuru sahiplerinin, proje dokümanlarını Ajans’a matbu olarak teslim etmeden önce,www.ankaraka.org.tr adresi üzerinde yayınlanacak “Ankara Kalkınma Ajansı Proje Başvuru Sistemi”ne proje bilgilerini girmeleri zorunludur. Sisteme gerekli proje bilgileri girildikten sonra proje için başvuru kodu sistem tarafından üretilecek olup sistem çıktıları olan "Başvuru Veri Giriş Formu" ve "Zarf Etiketi" sayfalarında bu bilgi otomatik olarak yer alacaktır.

Referans: Başvuru Rehberi 2.2.2

Soru 55: Ben nakliye işi yapıyorum bu kapsamda  siz de KOSGEB gibi kredi kullandırıyor musunuz?

Cevap 55: 2011 Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları kapsamında Bilişim veya Sağlık Teknolojilerine yönelik Yenilikçi Uygulamalar ve Turizm Sektörüne yönelik projeler desteklenecektir. Mali Destek Programlarımız kapsamında sunulacak proje konuları, Başvuru Rehberlerinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri " bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır. Bu programlar kapsamında desteklenmesi uygun bulunan projelere, başvuru rehberlerinde belirtilen oranlara uygun olarak mali destek sağlanacak ve bu destek “hibe” niteliğinde olacaktır.

Soru 56: Firmamız Sağlık alanında Bilgi Yönetim Sistemleri yazılımı yapmaktadır. Firma olarak hangi destekleri nasıl alabiliriz? Başvuru ve müracaat koşulları nelerdir?

Cevap 56: Ajansımız sağladığı mali ve teknik destekler hakkında her türlü bilgiyi Ajans web sitesinde (www.ankaraka.org.tr)  yayınlamaktadır ve ileride çıkacağı destekleri de yayınlamaya devam edecektir.   Ajans web sitesini düzenli takip ederek mali ve teknik destek süreçleri hakkında gerekli bilgilere erişebilirsiniz.

Şu anda ise Ajansımız 2011 Teklif Çağrısı kapsamında başlatmış olduğu  "Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi ve  "Yenlikçi Uygulamalar" Mali Destek Programları başvurulara açık durumdadır. Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı kapsamında "Bilişim" ve "Sağlık Teknolojileri" sektörlerine yönelik projeler desteklenecektir. Destek Programımıza yönelik uygun proje konuları, program başvuru ve müracaat koşulları hakkında ayrıntılı bilgi Başvuru Rehberlerinde yer almaktadır. Mali Destek Programları Başvuru Rehberlerine Ajansımız web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Referans: Başvuru Rehberi

Soru 57: Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek programı kapsamında bir ulusal kurumdan(San-tez: T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) destek alırsak bu sizden alacağımız desteği etkiler mi? Ya da iki destek programına paralel olarak başvurabilir miyiz? Size başvurudan önce başka bir ulusal kurumdan destek alırsak bu size başvurumuza bir engel midir?

Cevap 57: 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”nin 7. maddesinin 2. bendine göre, Ajans başka bir ulusal veya uluslararası program kapsamında mali destek alan ve uygulaması devam eden proje ve faaliyetlere eş zamanlı olarak mali destek sağlamayacaktır. Buna göre Ajans Mali Destek Programlarına ve başka bir programa aynı faaliyet kalemlerini içeren projeler için paralel olarak başvurulabilse bile diğer programlardan destek almanız durumunda Ajans projenize destek sağlamayacaktır.

Referans: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Madde 7